Hopp til hovedinnhold

Én innbygger – én journal

Én innbygger – én journal skal sørge for at nødvendige helseopplysninger følger deg og meg gjennom hele pasientforløpet. Det vil gi pasienter og innbyggere tryggere og bedre behandling, og helsepersonell en enklere arbeidshverdag.

Stortingsmelding 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal» setter tydelige mål for digitalisering av helse- og omsorgssektoren i Norge:

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger
  • Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning

For å få til dette må informasjon om deg og meg kunne deles, på en trygg og effektiv måte. Målet er at nødvendige helseopplysninger skal følge pasienter gjennom hele pasientforløpet.

Behovet for Én innbygger – én journal

Det har skjedd store fremskritt knyttet til digitalisering av helse- og omsorgstjenesten siden Stortinget behandlet meldingen om Én innbygger – én journal.

Kjernejournal, Helsenorge.no og e-resept er noen eksempler på viktige digitaliserings-milepæler (se Nasjonal e-helsemonitor for mer om utviklingen), men viktig arbeid gjenstår.

Store helsepersonellgrupper og kommunene opplever ikke å ha gode nok arbeidsverktøy. Informasjon som dokumenteres i pasientjournalen på ett sykehus, er ofte ikke tilgjengelig for helsepersonell på andre sykehus eller i helsetjenesten i kommunen, som fastlege, sykehjem og helsestasjonen. Ofte er informasjonen heller ikke tilgjengelig for oss som brukere av helse- og omsorgstjenesten.

Når helsepersonellet ikke har tilgang til oppdatert og relevant informasjon, kan det gå ut over pasientsikkerheten og mulighetene til å gi god behandling. Og når vi som innbygger ikke har denne tilgangen blir det vanskeligere å ta en aktiv rolle i egen helse.

Derfor er det viktig at vi fortsetter arbeidet med å skape gode, trygge systemer for informasjonsutveksling på tvers av Helse-Norge.

Veien til Én innbygger – én journal

Én innbygger – én journal vil gi bedre og tryggere pasientbehandling, mer effektiv informasjonsdeling på tvers og bedre arbeidsprosesser for helsepersonell.

Dette er et langsiktig arbeid hvor det gjennomføres flere strategiske tiltak:

  1. Felles kommunal journal (tidligere Akson journal).
  2. Helseplattformen i Midt-Norge.
  3. Videreutvikling av eksisterende journalløsninger i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst.

Men de tre tiltakene alene vil ikke nå målene i Én innbygger – én journal. De nasjonale samhandlingsløsningene, som for eksempel kjernejournal og Helsenorge.no, skal styrkes, og vil være selve navet som bidrar til å gjøre informasjon i de ulike journalløsningene tilgjengelig på tvers. Dette gjennomføres i Program digital samhandling.

I tillegg er en rekke andre innsatsområder viktige for å nå målene i Én innbygger – én journal, som arbeid med pasientens legemiddelliste, felles standarder og kodeverk og terminologi.

Felles kommunal journal

Felles kommunal journal, tidligere kalt Akson journal, skal gi en felles kommunal pasientjournal som vil knytte de kommunale helse- og omsorgstjenestene bedre sammen. Det vil gi innbygger tryggere og bedre helsetjenester, og helsepersonell en enklere arbeidshverdag.

Felles kommunal journal vil løse samhandlingsbehovet mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene innad i en kommune og på tvers av kommunene, inklusive fastleger, utenfor Midt-Norge.

Det videre arbeidet med felles kommunal journal ligger nå i et samarbeidsprosjekt mellom kommunene, KS og staten. Kommunene har overtatt ledelsen av styringsgruppen, og KS etablerer et heleid selskap som skal videreføre arbeidet med felles kommunal journal. Du finner mer informasjon om felles kommunal journal på KS sine nettsider.

Helseplattformen i Midt-Norge

Helseplattformen skal innføre ny, felles pasientjournal for sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Journalen skal følge pasienten i alle møter med helsetjenesten. Planlagt oppstart av Helseplattformen er april/mai 2022.

Dette er første gang det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Helseplattformen vil løse samhandlingsbehovet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene og fastlegene i Midt-Norge og mellom virksomhetene som innfører løsningen.

Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge utprøvingsregion for det nasjonale målbildet Én innbygger – én journal.

Helseplattformen eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Se Helseplattformens egne nettsider for mer informasjon.

Videreutvikling av eksisterende journalløsninger for spesialisthelsetjenesten (sykehusene) i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst

Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF er i gang med et felles arbeid for å videreutvikle og i større grad samordne sine eksisterende journalløsninger. Dette er et viktig arbeid for å nå målene i Én innbygger – én journal.

Den felles videreutviklingsplanen omfatter elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrative system (PAS), samt kurveløsninger (kurven sammenstiller viktig informasjon om legemidler, fysiologiske målinger, laboratoriesvar, observasjoner og andre viktige opplysninger). I tillegg skal det skal etableres et felles grensesnitt mot nasjonale løsninger.

Moderniseringsarbeidet gjør det enklere å ta i bruk nasjonale samhandlingsløsninger, det vil gjøre systemlandskapet enklere, og legge til rette for lik og bedre informasjonsflyt mellom sykehusene og fastlegene og helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

Arbeidet følges opp gjennom felles leverandøroppfølging, koordinering av planer og erfaringsutveksling, og samarbeid om konkrete prosjekter og løsninger for informasjonsutveksling.

Program digital samhandling skal etablere og videreutvikle nasjonale løsninger for samhandling, og dermed binde de ulike journalløsningene i Helse-Norge sammen. Målet er å gjøre det trygt og effektivt å dele informasjon, både i helse- og omsorgstjenesten og med andre statlige og kommunale tjenester.

Programmet ledes av Direktoratet for e-helse og skal gjennomføres stegvis, med kontinuerlige leveranser i hele programperioden.

I første steg skal direktoratet etablere en nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar og videreutvikle løsninger for trygg og sikker informasjonsdeling. Dette gjøres i tett samarbeid med helse- og omsorgssektoren.

I tillegg skal det gjennomføres forprosjekt for steg 2. Her skal direktoratet vurdere hvilke nye tjenester og løsninger som må utvikles i neste steg for å bidra til å nå målet om en helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste.

Mer informasjon om gjennomføringen og leveransene finner du på en egen side om Program digital samhandling.

Én innbygger – én journal oppsummert:

Norge har tre store journal-tiltak: Felles kommunal journal, Helseplattformen i Midt-Norge (både kommuner og sykehus) og videreutvikling av journalsystemene i sykehusene i resten av landet. Sammen med Program digital samhandling, og andre viktige prosjekter som arbeidet med pasientenes legemiddelliste, felles standarder, kodeverk og terminologi, skal disse tiltakene sørge for at viktig informasjon om deg og meg som pasienter kan deles trygt og effektivt mellom de ulike delene av Helse-Norge.

Når helsepersonell får tilgang på viktig pasientinformasjon når de trenger det, kan du og jeg få bedre helsehjelp. Pasientsikkerheten styrkes. Med gode digitale løsninger blir informasjon om egen helse, avtaler som er gjort og hvilke tilbud som finnes lettere tilgjengelig – og vi kan ta en mer aktiv rolle i egen helse.

Tidslinje med sentrale dokumenter

November 2012:

Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal godkjennes i statsråd.

Mars 2013:

Vedtak i Stortinget etter innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger - én journal.

August 2013:

Helsedirektoratet fikk i oppdrag å gjennomføre en utredning av ulike løsningsalternativer for Én innbygger — én journal.

2014-2015:

I 2014-2015 samarbeidet de sentrale aktørene om en utredning av hvordan de overordnede målene i Én innbygger - én journal kunne realiseres. Rapporten ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet i desember 2015 (PDF). Anbefalingen fra utredningen var at en felles nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten burde være målbilde og utviklingsretning for realisering av målene i Én innbygger – én journal, og at en felles nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester burde være startpunktet for utviklingsretningen.

2016:

Et målbilde om en felles nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten, med startpunkt i kommune-Norge, fikk tilslutning.

Våren 2016 fikk Helse Midt-Norge RHF i oppdrag å være et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet, og Helseplattformen fikk status som regionalt utprøvingsprogram. Les vurderingen av Helseplattformen i Midt-Norge som startpunkt for Én innbygger – én journal (PDF).

2017:

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet Direktoratet for e-helse et veikart med anbefalinger for den samlede gjennomføringen av Én innbygger – én journal. Veikartet bekreftet målbildet fra utredningen i 2014-2015 og beskriver hvordan dette skal realiseres (PDF). Helse- og omsorgsdepartementet mottok veikartet i januar 2018.

2018:

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet Direktoratet for e-helse en konseptvalgutredning (KVU) som vurderte ulike konsepter for en nasjonal journal- og samhandlingsløsning for kommunene utenfor Midt-Norge. Denne utredningen anbefalte konsept 7, en nasjonal journalløsning med helhetlig samhandling. Helse- og omsorgsdepartementet mottok konseptvalgutredningen i juli 2018.

Det ble også gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptutvalgutdredningen (PDF).

2019:

Direktoratet for e-helse mottok et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å gjennomføre et forprosjekt for videre vurdering av konseptalternativ 7, som fikk navnet Akson. Forprosjektet skal blant annet besvare spørsmål om omfang, gjennomføring, finansiering, organisering og ansvar.

2020:

Direktoratet overleverte forprosjektet for Akson felles kommunal journal og helhetlig samhandling (sentralt styringsdokument) til Helse- og omsorgsdepartementet vinteren 2020. Forprosjektet gjennomgikk ekstern kvalitetssikring (KS2) sommeren 2020 (PDF), og 186 kommuner utenfor Midt-Norge signerte intensjonserklæring med støtte til det videre arbeidet. Felles kommunal journal og helhetlig samhandling ble bevilget midler over statsbudsjettet for 2021.

Etter anbefaling fra forprosjektet for Akson deles felles kommunal journal og helhetlig samhandling i to ulike programmer. Høsten 2020 tok kommunene over ledelsen av felles kommunal journal gjennom et samarbeidsprosjekt bestående av KS, kommuner og staten. Den andre delen, helhetlig samhandling, gjennomføres som et program – program digital samhandling – ledet av Direktoratet for e-helse i tett samarbeid med NHN og helse- og omsorgssektoren.

2021:

Program digital samhandling starter arbeidet med steg 1. Videreutvikling av løsninger for trygg og sikker informasjonsdeling og etablering av en ny nasjonal tjeneste for deling av laboratorie- og radiologisvar, er blant prosjektene som skal leveres etter at Stortinget bevilget 189 millioner kroner til digitale samhandlingsløsninger i helse- og omsorgssektoren.

I Midt-Norge planlegges innføring av Helseplattformen, med et år til oppstart. Per 30. april har 17 kommuner i Midt-Norge gjort vedtak om å slutte seg til Helseplattformen, og flere planlegger politisk behandling før sommeren.

Sommeren 2021 skal KS etablere et heleid selskap om skal videreføre arbeidet med felles kommunal journal. Selskapet skal lede utviklingen frem til kommunene kan ta stilling til videre deltakelse med stegvis realisering av en felles kommunal journal.

Vil du ha siste nytt fra oss?

Skriv inn en gyldig e postadresse