Hopp til hovedinnhold

Introduksjon til nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi er helse- og omsorgssektorens felles strategi for digitalisering, og skal bidra til felles overordnede prioriteringer og økt gjennomføringsevne på e-helseområdet i Norge.

Det er gjort store løft i digitaliseringen av helse- og omsorgstjenesten siden den første nasjonale strategien for e-helse ble lansert i 2017. Teknologiutvikling, pandemi og endrede behov har påvirket måten tjenestene etterspørres og leveres på. Samtidig øker presset på å levere helse- og omsorgstjenester av god kvalitet til en mangfoldig befolkning, med en stadig høyere andel eldre og flere med kroniske og sammensatte helseutfordringer. Behovet for å utvikle mer bærekraftige og effektive måter å yte helsehjelp på er forsterket. I møte med dette er digitalisering en sentral del av løsningen.

Vi lykkes best med digitalisering når alle samler seg om felles retning og koordinerer innsatsen. Helse- og omsorgssektoren består av mange aktører og nivåer, og er avhengig av tett samarbeid på tvers av sektorer, internasjonalt og med næringsliv- og forskning for å løse felles utfordringer. Nasjonal e-helsestrategi er en sektorstrategi som skal være samlende og retningsgivende i årene fremover. Strategien skal legge vekt på områder som krever felles prioriteringer, beslutninger og koordinering.

Sammenhengende tjenester av god kvalitet

Nasjonal e-helsestrategi skal bidra til en bærekraftig og innovativ helse- og omsorgssektor, som leverer sammenhengende tjenester av god kvalitet. For å få til det må innbygger få mer helhetlige helse- og omsorgstjenester, og i større grad kunne medvirke i egen og næres helse. Helsepersonell må få mer brukervennlige digitale løsninger som støtter deres arbeidshverdag. Tjenesten, helsepersonell og helseforvaltningen må i større grad dra nytte av helsedata til bedre ressursutnyttelse og økt kvalitet og innovasjon i tjenesten, samt bedre forskning, helseovervåkning, beredskap og folkehelse.

Som fagmyndighet skal Direktoratet for e-helse legge til rette for nasjonal samordning og en helhetlig og kontinuerlig e-helseutvikling. Gjennom bred involvering har direktoratet og aktørene i helse- og omsorgssektoren utarbeidet en ny nasjonal e-helsestrategi som gjelder fra 2023 og peker mot 2030. Over 60 aktører og interessenter som representerer ulike deler av sektoren har deltatt i arbeidet, deriblant pasient- og brukerforeninger, helsepersonell, forskningsmiljøer og næringsliv.

Vi ønsker å takke alle som har bidratt i arbeidet, og retter en spesiell takk til representantene i utvalgene i Nasjonal rådsmodell for e-helse. Den viktigste jobben ligger foran oss, og det er å sørge for at denne strategien nå faktisk blir realisert!

Mariann Hornnes og Rune Simensen.png

Mariann Hornnes, Direktør i Direktoratet for e-helse

Rune Simensen, Direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF og leder av Nasjonalt e-helseråd