Hopp til hovedinnhold

Mål 1: Aktiv medvirkning i egen og næres helse

Digitale helse- og omsorgstjenester skal tilrettelegge for at innbyggere og pårørende enkelt kan involvere seg i forebygging, behandling og oppfølging av egen og næres helse og mestring. Når, hvor og hvordan helse- og omsorgstjenester utføres skal i større grad tilpasses innbyggers behov. Dette vil bidra til bedre utnyttelse av kompetanse og kapasitet.

Mål1.png

Innbyggere og pårørende forventer i økende grad å ha innsikt i helseopplysninger, få flere muligheter til å løse oppgaver selv, og få mulighet til å tilpasse behandling og oppfølging til deres livssituasjon. Det er i dag stor variasjon i utbredelse og bruk av digitale tjenester, på tvers av geografier, sosiodemografi, opprinnelse og mellom ulike behandlingsforløp.

Frem mot 2030 skal vi oppnå

  • Innbygger har enkle og brukervennlige digitale verktøy, selvbetjeningsløsninger og tilgang på tilpasset informasjon som gjør dem i stand til å være aktiv og ta gode valg for å ivareta egen og næres helse
  • Innbygger og pårørende har enkel og sikker tilgang til egen og næres helseinformasjon, formidlet i en form som er lett å forstå, og som bidrar til økt helsekompetanse
  • Innbygger og pårørende opplever det enkelt å gi samtykke og fullmakter
  • Pasienter og helsepersonell har tilgang til samvalgsverktøy som gir innbygger mulighet til å ta del i beslutninger om egen behandling i samråd med helsepersonell
  • Innbygger og helsepersonell har tilgang til tjenester som sikrer enkel kommunikasjon og mer effektiv håndtering av selvrapportering og selvmonitorering
  • Innbygger har i samarbeid med helsepersonell mulighet for å tilpasse når, hvor og hvordan helse- og omsorgstjenester utføres, og flere tjenester ytes hjemme hos pasienten
  • Flere bor hjemme lenger ved bruk av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Dette bidrar til økt trygghet, mestring og evne til å ivareta egen helse
  • Digitalt utenforskap reduseres ved at tjenestene er differensiert og tilpasset individuelt slik at «ikke-digitale innbyggere» får like god tilgang til helsetjenester som innbyggere som benytter digitale løsninger

Ved måloppnåelse opplever innbyggere og pårørende økt fleksibilitet og bedre muligheter for å være medvirkende og proaktiv i egen og næres helse. Det er god samhandling mellom innbygger, pårørende og helsepersonell, og kompetanse og kapasitet utnyttes på en måte som bidrar til en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Måloppnåelse vil påvirkes av utviklingen i digital kompetanse og helsekompetanse hos innbygger og pårørende, og det er egne strategier og initiativ på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå for å ivareta dette. Dette er beskrevet i strategiens innledning. Målet forutsetter videreutvikling av arbeidsprosesser i tjenesten for å dra nytte av de nye mulighetene digitaliseringen åpner for. Dette inngår som arbeid hos aktørene og viser viktigheten av å samarbeide tett for å dra nytte av digitalisering. Måloppnåelse er også avhengig av god informasjonsflyt, som inngår i målbeskrivelsen i mål 4.

Se delmål med veikart

Innenfor mål 1 har vi delmål med tilhørende veikart.