Hopp til hovedinnhold

Visjon, overordnede mål og målgrupper for Nasjonal e-helsestrategi

Digital transformasjon er sentralt for å møte endringene og utfordringene helse- og omsorgssektoren står overfor. Det er et mål at digitalisering skal være en integrert del av helse- og omsorgstjenesten, og en naturlig del av hvordan vi løser oppgavene i sektoren.

Strategiens visjon setter overordnet retning for hva vi skal oppnå med digitaliseringsarbeidet i helse- og omsorgssektoren.

Sammen om helhetlige, trygge og nyskapende tjenester som fremmer helse og mestring

Hvert ord og uttrykk i visjonen har en retningsgivende betydning:

Sammen om reflekterer at digitalisering ikke løses av den enkelte aktør alene, men må løses gjennom samarbeid og koordinering. Dette gjelder innad i helse- og omsorgssektoren, med andre sektorer, internasjonalt og med aktører innen forskning og næringsliv. Involvering av helsepersonell og innbyggere er en forutsetning for å lykkes.

Helhetlige viser til at tjenester og løsninger må oppleves sammenhengende og brukervennlige for innbygger og helsepersonell. Løsningene må legge til rette for effektiv digital samhandling mellom aktørene og med andre sektorer.

Trygge helse- og omsorgstjenester omfatter pasientsikkerhet, helseberedskap, digital sikkerhet og at innbyggere og helsepersonell har tillit til de digitale tjenestene. Det omfatter også systematisk bruk av forskningsbasert kunnskap i utvikling av digitale løsninger.

Nyskapende handler om å utnytte kunnskap og mulighetene digitalisering gir til å innovere og fornye måten vi utfører helse- og omsorgstjenester på.

Fremme helse og mestring innebærer å styrke innbyggeren til å fremme egen og næres helse og mestring i hverdagen, på tross av sykdom, funksjonstap og sosioøkonomisk bakgrunn. Det handler også om forebygging på individ- og befolkningsnivå.

Overordnede mål for digitalisering av helse- og omsorgssektoren

Digital transformasjon er sentralt for å møte endringene og utfordringene helse- og omsorgssektoren står overfor. Det er et mål at digitalisering skal være en integrert del av helse- og omsorgstjenesten, og en naturlig del av hvordan vi løser oppgavene i sektoren. For å tydeliggjøre hvilke effekter digitalisering skal bidra til er det definert tre overordnede mål i strategien. Disse samsvarer med de tre delmålene som er formulert i Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor.

  1. Kvalitet og sammenheng i tjenestene

Norge har en god helse- og omsorgstjeneste, men det er fortsatt uønsket variasjon i kvalitet, og tjenestene oppleves ikke som helhetlige blant innbyggere og helsepersonell. Digitalisering og økt utnyttelse av teknologi er sentrale virkemidler for å bidra til styrking av pasientsikkerhet, informasjonsdeling og mer sammenhengende og robuste tjenester. Digitalisering skal også understøtte likeverdige tjenester til en mangfoldig befolkning. Spesielt vil digitalisering kunne bidra til mer geografisk likeverdige tjenester da digitale helse- og omsorgstjenester kan leveres uavhengig av bosted.

  1. Bærekraftig helse- og omsorgssektor

Demografisk utvikling og mangel på helsepersonell stiller nye krav til sektoren. Skal vi fortsette å levere helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet, må digitalisering bidra til produktivitetsøkning, mer forebygging og smartere oppgaveløsning slik at ressurser og helsepersonells kompetanse brukes på best mulig måte.

  1. Innovasjonskraft

For å oppnå en bærekraftig helse- og omsorgssektor med god kvalitet er det nødvendig med tilstrekkelig innovasjonskraft. Digitalisering er en pådriver for å bygge kultur og kompetanse for innovasjon og et virkemiddel for å skape handlingsrom for å tenke nytt, yte tjenester på nye måter, samarbeide på nye måter og utnytte teknologiske muligheter.

Målgrupper for strategien

Mange aktører må samarbeide om å realisere Nasjonal e-helsestrategi. Virksomhetene med ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og helseforvaltningen har i felleskap ansvar for å gjennomføre strategien. Samtidig er samspillet med forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringsliv, pasient- og brukerorganisasjoner, fag- og interesseorganisasjoner og andre statlige og kommunale aktører avgjørende for å få ønsket fremdrift og nytte.

Strategien skal gi nytte for innbyggere og helsepersonell, og deres behov settes i sentrum av strategien og effektene som ønskes oppnådd. Strategien skal ta innover seg innbygger, pårørende og helsepersonells behov for å enkelt kunne kommunisere og dele informasjon for å samarbeide om helse og mestring. Videre skal strategien imøtekomme innbyggere og pårørendes behov for trygge, gode, tilpassede og tilgjengelige helse- og omsorgstjenester og mulighet for å ta aktivt del i egen og næres helse. Strategien skal også møte helsepersonells behov for brukervennlig digital støtte og oppdatert informasjon for å kunne jobbe effektivt og ta gode beslutninger sammen med pasienten.