Hopp til hovedinnhold

Bakgrunn for plan for digitalisering på legemiddelområdet

Formålet med en plan for digitalisering på legemiddelområdet er å bidra til felles retning i arbeidet og en mer forutsigbar utvikling.

For å nå regjeringens mål om å skape vår felles helsetjeneste, er helse- og omsorgssektoren avhengig av både økt digital kompetanse, bedre samhandling, større handlingsrom for innovasjon, forskning på effekter og styrket samarbeid med næringslivet.

Legemidler er en av de viktigste innsatsfaktorene i helse- og omsorgstjenesten. I 2022 brukte befolkningen reseptbelagte legemidler for 32 milliarder kroner. Samtidig er bruken av legemidler en av de hyppigste årsakene til uønskede hendelser og pasientskader. Mellom en tredjedel og halvparten av forskrevet medisin blir ikke tatt slik den var tiltenkt. Feil, for mange eller uheldige kombinasjoner av legemidler blir forskrevet, og pasientene får ofte ikke god nok veiledning og mangelfull oppfølging. En hovedutfordring er at verken helsepersonell eller pasient i dag har god nok oversikt over hvilke legemidler pasienten bruker. Dette gjør at det kan oppstå svikt i behandlingen, særlig ved bytte av omsorgsnivå.

Digitalisering er et viktig virkemiddel for å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet, effektivisere arbeidsprosesser og redusere kostnader. Effektiv og trygg legemiddelbruk fordrer et bredt spekter av ulike tiltak på ulike nivå i helsetjenesten, og digitalisering vil ikke alene løse utfordringene.

Plan for digitalisering på legemiddelområdet tar utgangspunkt i nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgstjenesten, og er en tydeliggjøring av mål og tiltak på legemiddelområdet – et område som er høyt prioritert av hele helse- og omsorgssektoren. For hvert tiltaksområde i planen er det angitt hvilke mål i e-helsestrategien tiltaket bidrar til å nå.