Hopp til hovedinnhold

Data om legemiddelbruk

Data om legemiddelbruk skal bidra til bedre styring, mer og bedre forskning, innovasjon, næringsutvikling og kvalitetsforbedring på legemiddelfeltet. Enklere tilgjengelighet til data om legemiddelbruk og kobling til andre helsedata, gir muligheter for mer effektiv og målrettet forebygging og behandling.

Legemiddelregisteret (LMR) er et nytt moderne register med alle historiske data fra Reseptregisteret (2004-2021). LMR har opplysninger om utleveringer av legemidler etter resept og rekvisisjon i apotek fra 2004 og frem til i dag. Dette inkluderer opplysninger om personen som fikk utlevert legemidlet, rekvirenten som rekvirerte legemidlet og apoteket som legemidlet ble utlevert ved. LMR er modernisert slik at det er lettere å koble data fra LMR sammen med andre helsedata. Data om utlevering av reseptbelagte legemidler på individnivå samles foreløpig kun fra apotek til LMR.

I tillegg til LMR finnes Grossistbasert legemiddelstatistikk, en nasjonal database over alt salg av legemidler fra legemiddelgrossister til detaljister, inkludert reseptfrie legemidler og salg av legemidler til institusjoner. Grossistbasert legemiddelstatistikk har ingen personopplysninger. Formålet med statistikken er å kartlegge den totale legemiddelomsetningen i Norge. Opplysningene kan benyttes til forskning på legemiddelområdet og av helsemyndighetene i den overordnede planleggingen og styringen av legemiddelområdet.

Anatomisk, terapeutisk, kjemisk (ATC) klassifikasjon og definerte døgndoser (DDD) er et WHO-kodeverk og brukes som basis for beregninger av legemiddelforbruk. Internasjonal bruk av systemet gjør det enklere å sammenligne legemiddelforbruk mellom land. Arbeidet gjøres ved «WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology» i regi av Folkehelseinstituttet.

Ambisjoner i planperioden

  • Videreutvikle løsning for å tilgjengeliggjøre data fra LMR til enkeltprosjekt (start 2023)
  • Starte innsamling av legemiddeldata på individnivå fra polikliniske og innlagte pasienter i institusjon til LMR (start 2023)
  • Tilgjengeliggjøre innbyggers opplysninger via helsenorge.no
  • Tilgjengeliggjøre ATC/DDD klassifikasjonen digitalt med full historikk (start 2023)
  • Videreutvikle digital infrastruktur for forskrivertilbakemeldinger for antibiotika, smertestillende m.m. (start 2023)
  • Tilgjengeliggjøre legemiddelstatistikk gjennom offentlig tilgjengelig statistikkløsning
  • Utvikling av dataprodukter fra LMR sammen andre helseregistre, kvalitetsregistre og datakilder

Folkehelseinstituttet er ansvarlig for videreutvikling av Legemiddelregisteret. Sentrale interessenter og bidragsytere er regionale helseforetak, KS og kommuner, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Apotekforeningen (DIFA), Legemiddelverket, Legemiddelindustriforeningen med flere.

Realisering av legemiddeldata fra innlagte pasienter fra alle institusjoner krever finansiering over flere år. Arbeidet er finansiert med 10 mill. kroner over statsbudsjettet i 2023 og er startet. God dialog og godt samarbeid med Regionale helseforetak og kommuner vil være avgjørende for vellykket gjennomføring av dette prosjektet som vil føre til at LMR blir et komplett register over legemiddelbruk på individnivå i befolkningen, både fra primær- og spesialisthelsetjenesten.

Direktoratet for e-helse jobber for å forenkle tilgang og analyse av helsedata på tvers av registrene. Arbeidet må også sees i sammenheng med forslaget til forordning for et felles europeisk område for helsedata, European Health Data Space (EHDS), hvor målet er å fremme sikker tilgang til og utveksling av helsedata til primær- og sekundærbruk på tvers av landegrenser.

Bidrar til å nå mål i plan for digitalisering på legemiddelområdet

  • Legemiddeldata

Bidrar til å nå mål i nasjonal e-helsestrategi