Hopp til hovedinnhold

Digital legemiddelhåndtering i kommunal helse- og omsorgssektor

Digitalisering er ett av flere tiltak for å sikre riktig legemiddelbruk og øke pasientsikkerheten i kommunal helse- og omsorgssektor. Digitale løsninger er verktøy for å støtte oppgavene i legemiddelhåndteringen. Det er særlig et behov for bedre system knyttet til klargjøring og utdeling av legemidler.

Det er i 2022 gjennomført et forprosjekt hvor det er gjort en kartlegging av utfordringer og behov knyttet til legemiddelhåndtering. På bakgrunn av funnene er det utarbeidet anbefalinger for videre arbeid i regi av KS og samstyringsstrukturen i kommunal sektor.

Ambisjoner i planperioden

  • Etablere et prosjekt for samordning og sammenstilling av felles behov og forventninger til digital funksjonalitet som støtter tilbereding, klargjøring og utdeling av legemidler (2023)
  • Vurdere digitaliseringstiltak som virkemiddel for å møte kartlagte behov også i andre deler av legemiddelkjeden. Eksempler på slike tiltak er digitalt kompetanseløft, gjennomgang av rutiner og prosedyrer for bruk av digitale løsninger, beste praksis og forbedret digital samhandling og beslutningsstøtte (2023/2024)
  • Starte utprøvning og innføring av anbefalte tiltak (2024/2025)

Tiltaksområdet må sees i sammenheng med kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet. KS har ledet arbeidet med utredningen i 2022. Fag- og prioriteringsutvalget for e-helse i KS er programråd i videre arbeid. Det vil etableres en referansegruppe bestående av sentrale aktører. Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet vil være sentrale bidragsytere. Avklaring av finansiering pågår.

Bidrar til å nå mål i plan for digitalisering på legemiddelområdet

  • Arbeidsprosesser
  • Samhandling
  • Innbyggermedvirkning
  • Legemiddeldata

Bidrar til å nå mål i nasjonal e-helsestrategi