Hopp til hovedinnhold

Målbilde for plan for digitalisering av legemiddelområdet

Digitalisering er et viktig virkemiddel for å bidra til trygg og effektiv bruk av legemidler. Brukervennlige digitale løsninger kan bidra til at riktig legemiddel i riktig dose gis til riktig pasient på riktig måte.

Digitale løsninger kan bidra til god kvalitet i legemiddelbehandlingen, styrke pasientsikkerheten, gi mer effektive arbeidsprosesser og bedre ressursbruk. En viktig forutsetning for å oppnå dette er medvirkning fra de som skal bruke systemene.

Fire målområder, med tilhørende mål, utgjør en felles strategisk retning for digitalisering på legemiddelområdet. Målområdene og målene må sees i sammenheng med ambisjoner beskrevet i tiltaksområdene.

Målområde innbyggermedvirkning

Digitalisering skal legge til rette for at innbygger, pasient og pårørende kan medvirke i legemiddelbehandlingen:

  • Innbygger har digital tilgang til tilrettelagt informasjon om egen legemiddelbehandling, oppdatert legemiddelliste og oversikt over kritiske legemiddelreaksjoner
  • Innbygger har mulighet for digital dialog med helsetjenesten om egen legemiddelbehandling
  • Innbygger kan gi digital fullmakt til pårørende for å hente ut resepter

Målområde arbeidsprosesser

Digitalisering av arbeidsprosesser gir tryggere og mer effektiv legemiddelhåndtering:

  • Helsepersonell og virksomheter har tilgang til brukervennlig prosess-, kunnskaps- og beslutningsstøtte i legemiddelhåndteringsprosessen
  • Helsepersonell og virksomheter har tilgang til strukturert legemiddelinformasjon som støtter digitale arbeidsprosesser og digital samhandling

Målområde data om legemiddelbruk

Enklere tilgang og økt utnyttelse av data om legemiddelbruk for mer effektiv og målrettet forebygging og behandling

  • Rekvirent har tilgang til data om egen legemiddelforskrivning
  • Helsepersonell og aktører i helsesektoren har tilgang til data om legemiddelbruk til kvalitetsforbedring, mer og bedre forskning, innovasjon, næringsutvikling og bedre styring

Målområde samhandling

Helsepersonell med tjenstlig behov har tilgang på relevant og oppdatert legemiddelinformasjon

  • Helsepersonell med tjenstlig behov har digital tilgang til, oppdaterer og deler pasientens legemiddelinformasjon
  • Helsepersonell med tjenstlig behov har digital tilgang til oppdatert og enhetlig oversikt over kritisk legemiddelinformasjon
  • Helsepersonell med tjenstlig behov har tatt i bruk multidose i e-resept

Med legemiddelhåndtering menes enhver legemiddelrelatert oppgave som utføres fra og med legemidler er ordinert eller rekvirert til de er utdelt eller eventuelt kassert [1]

Referanser

1. Helsedirektoratet (2022), Nasjonale faglige råd om legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang.