Hopp til hovedinnhold

Åtte helsepersonell om å jobbe i Direktoratet for e-helse

Helsefaglig kompetanse er avgjørende for å lykkes med digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren. Hos oss jobber det 38 ansatte med helsepersonellbakgrunn. Bli kjent med åtte av dem, og les hvordan de bruker sin erfaring i arbeidet med å skape et enklere Helse-Norge.

Helsefaglig kompetanse

Christina L. Johannessen

Sykepleier kommunal helse- og omsorgstjeneste
med spesialisering i psykisk helsearbeid, tverrfaglig rehabilitering og klinisk helsearbeid.

Avdeling utrdening og samarbeid 

Christina

– Jeg vet hvor frustrerende og ressurskrevende det kan være når systemene ikke fungerer og er vanskelige å ta i bruk.

Som ansatt i Direktoratet for e-helse har jeg et brennende ønske om å bidra til at helsepersonell får bedre arbeidsverktøy. Som innbygger ønsker jeg enkel tilgang til min egen helseinformasjon. Summen av disse to gir meg stor motivasjon i det daglige arbeidet med e-helse.

Med lang erfaring fra kommunal helse- og omsorgstjeneste har jeg spesielt god innsikt i arbeidsprosesser og opplevde behov ute i tjenesten. Som tidligere helsepersonell kan jeg bidra til å sikre at de løsningene vi lager sammen med sektor faktisk er tilpasset helsepersonells behov, og at vi tenker over alle problemstillinger knyttet til innføring av nye løsninger – ikke bare de teknologiske.

Jeg vet hvor frustrerende og ressurskrevende det kan være når systemene ikke fungerer og er vanskelige å ta i bruk. Denne konteksten må vi som direktorat alltid ha med oss i arbeidet med å skape en enklere helsetjeneste.

Mildrid Ræstad

Sykepleier spesialisthelsetjenesten

Avdeling legemidler

Mildrid

– Helsetjenesten er i kontinuerlig utvikling og de største endringene skjer i tjenesten, i hverdagen, med endrede arbeidsprosesser og rutiner.

Direktoratet for e-helse forvalter et viktig samfunnsoppdrag, og gir meg stor motivasjon i arbeidshverdagen.

Den viktigste erfaringen jeg har med meg fra tiden i klinikken og fra arbeidet med innføring av kjernejournal, er at digitale løsninger ikke er i nærheten av innført i tjenesten selv om den tekniske tilretteleggingen er gjennomført. Helsetjenesten er i kontinuerlig utvikling og de største endringene skjer i tjenesten, i hverdagen, med endrede arbeidsprosesser og rutiner.

Vi i direktoratet må sikre at vi til enhver tid har relevant og viktig kompetanse om utfordringer og behov. Gjennom godt samarbeid mellom kolleger med ulik kompetanse kan direktoratet sikre et helhetlig syn på utvikling og innføring av nye digitale løsninger

Det er viktig å huske på at det ikke alltid er slik at digitalisering sparer tid. Først og fremst bidrar digitalisering til å øke kvaliteten på behandlingen – til det beste for pasient og helsepersonell. Dette tror jeg det er alfaomega å skape forståelse for dersom vi skal lykkes med å innføre de gode løsningene.

Eivind Wik

Lege, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin

Avdeling journal og helsepersonell/innbygger

Eivind

– Riktig bruk av helsekompetanse i direktoratet øker mulighetene for at vi lykkes med våre programmer og prosjekter.

I mitt arbeid som fastlege gjennom mange år har jeg fått erfare den praktiske nytten av gode digitale arbeidsverktøy, men også utfordringene knyttet til begrenset informasjonsflyt, dårlig funksjonalitet samt innføring og bruk av digitale tjenester med utilstrekkelig opplæring. Det å følge opp innbyggere i alle aldre og livsfaser, gi råd, behandle og lytte til deres erfaringer i møte med helsetjenesten, gir til sammen et erfaringsgrunnlag som kan ha stor nytte i utvikling og innføring av digitale verktøy og løsninger. Erfaring som bydelsoverlege og fra mange samhandlingsprosjekter mellom kommune og spesialisthelsetjenesten har vist meg utfordringene også fra et systemperspektiv.

Ved å kombinere arbeidserfaringen min fra tjenestene med kunnskap om teknologi og digitalisering bidrar jeg som en "oversetter" i vårt arbeid. Vi må forstå helsepersonells og brukernes behov på samme måte som helsepersonell i tjenesten må forstå grunnlaget for våre prosesser og beslutninger. Dette vil legge til rette for brukervennlighet, nye måter å levere helsetjenester på og god kvalitet for innbyggere og helsepersonell. Samtidig ser jeg det som en viktig oppgave å bidra til å identifisere hva som begrenser bruk av teknologi, og si fra der digitaliseringstiltak ikke kan anbefales.

Riktig bruk av helsekompetanse i direktoratet øker mulighetene for at vi lykkes med våre programmer og prosjekter, og bringer oss nærmere et helsevesen som på en god måte utnytter de økende mulighetene digitaliseringen gir.

Monica Sneve

Lege, spesialist i øyesykdommer

Avdeling helsefaglig kodeverk og terminologi

Monica

– I godt samarbeid med sektor skal vi få e-helse opp i fart og levere gode resultater.

 

 

Jeg har bred helsefaglig bakgrunn med mange år i klinisk arbeid både innen indremedisin og kirurgi, samt forskningstjeneste. Jeg har selv kjent på frustrasjonen over ting som ikke fungerer i offentlig helsetjeneste, og da spesielt over systemer som ikke snakker sammen.

Helsefaget er i rask og kontinuerlig utvikling. Vi må hospitere ute i felt og holde kompetansen varm, da er det lettere å treffe med gode helsefaglige råd – og resultatene kommer raskere og blir bedre.

Det er mye å ta tak i, og her vil jeg bidra. I godt samarbeid med sektor skal vi få e-helse opp i fart og levere gode resultater. Det er en meningsfull jobb det!

Jon-Torgeir Lunke

Lege, spesialist i allmennmedisin 

Avdeling utredning og samarbeid

Jon-Torgeir

– Mitt mantra er at vi skal gjøre Helse-Norge enklere, men kvalitetsmessig bedre ved hjelp av digitalisering.

Vi har en bred og variert helsefaglig kompetansebase internt i direktoratet som hver dag bidrar til å realisere vårt samfunnsoppdrag for digitalisering av helse- og omsorgssektoren. Ved å bygge tverrfaglige team bestående av helsefag, jus, samfunnsøkonomi, arkitektur etc. øker vi sjansene for at leveransene våre skaper nytte og verdi hele veien fra utvikling til bruk i tjenesten.

Som spesialist i allmennmedisin, og utdannelse i helseøkonomi og helseledelse i tillegg til 15 års erfaring fra sentral helseforvaltning, kan jeg bidra til å styrke forståelsen internt for helse- og omsorgstjenestens verdi-, kultur- og historiske grunnlag.

Mitt mantra er at vi skal gjøre Helse-Norge enklere, men kvalitetsmessig bedre ved hjelp av digitalisering. Digitalisering vil bidra til å trygge og styrke den gode helse- og omsorgstjenesten som vi er så heldige å ha her i Norge, også i fremtiden.

Sonja Turøy Brugman

Kommunefysioterapuet

Avdeling legemidler

Sonja2

– Det er helt avgjørende at vi har folk som har klinisk erfaring fra sektoren for å forstå kompleksiteten og sikre at vi lager gode løsninger.

Som direktorat skal vi samle og koordinere sektoren på tvers av alle forvaltningsnivå. Jeg synes det er veldig meningsfylt å bidra inn i dette viktige arbeidet.

Min klinisk erfaring gjør at jeg har god kunnskap om hvordan helsepersonell samarbeider om pasienter. Erfaringen min som prosjektleder for digital samhandling på sykehus er svært nyttig i mitt daglige arbeid, spesielt med tanke på forståelse for rammebetingelser og samhandlingsbehovet i sektoren.

Vi er et fagdirektorat i en veldig kompleks og høykompetent sektor. Løsningene vi utvikler og lager rammebetingelser for griper inn i innbyggernes hverdag og helsepersonells arbeidsprosesser. I dette arbeidet er det helt avgjørende at vi har folk som har klinisk erfaring fra sektoren for å forstå kompleksiteten, sikre at vi lager gode løsninger og at vi har legitimitet i sektoren.

Ivar Thor Jonsson

Lege, spesialist i onkologi

Avdeling legemidler

Ivar Thor

– Vellykket innføring av gode e-helseløsninger er en av de viktigste oppgavene for helsetjenesten i årene som kommer.

Jeg ser vellykket digitalisering som et av de mest nødvendige virkemidlene for å møte en fremtid med flere eldre og en helsetjeneste med begrensete personellressurser. Jeg har et sterkt ønske om å bruke min erfaring og kompetanse om helsetjenesten inn i dette viktige arbeidet.

Vellykket innføring av gode e-helseløsninger er en av de viktigste oppgavene for helsetjenesten i årene som kommer. Det er derfor viktig at vi som er helsetjenestens digitaliseringsdirektorat har god oversikt over og forståelse for de behov og muligheter som ligger i digitalisering i helsesektoren, slik at vi kan legge til rette for riktige og brukervennlige løsninger.

Som kliniker og leder på sykehus har jeg vært involvert i flere digitaliseringsprosjekter. Jeg har ofte erfart at det settes mye fokus på teknisk innføring av de nye digitale løsningene, men mindre fokus på endringer i arbeidsflyt og gevinstrealisering.

God forståelse for arbeidsprosessene i helsetjenesten, og formidling på et språk som helsepersonell forstår, er viktige forutsetninger for en vellykket innføring av løsninger som påvirker arbeidsflyt i tjenesten. Her tenker jeg at vi som har helsefaglig bakgrunn og arbeidserfaring fra helsesektoren har en viktig rolle og et ansvar med tanke på å øke gjennomføringskraften i våre utviklingsprosesser og programmer.

Linn Brandt

Lege i spesialisering i indremedisin

Avdeling helsefaglig kodeverk og terminologi

Linn

– I Direktoratet for e-helse så jeg en mulighet til å bidra til å forbedre arbeidsdagen for mine kollegaer i helse- og omsorgstjenesten.

Jeg elsker pasientrettet arbeid, så det var ikke noe lett valg å skifte jobb. Men etter mange år med å fylle ut dårlige koordinerte skjemaer med pasientdata som allerede fantes i pasientjournalen, tenkte jeg at det måtte da gå an å gjøre dette på en mer effektiv og nyttig måte.

I Direktoratet for e-helse så jeg en mulighet til å bidra til å forbedre arbeidsdagen for mine kollegaer, og samtidig øke kvaliteten og nytten på data som rapporteres inn. I arbeidet med helsefaglig kodeverk og terminologi får jeg gjøre nettopp dette.

Mye vi gjør i e-helse treffer flere nivåer i helsetjenesten, og prioritering og planlegging av digitaliseringstiltak i helse trenger både helsefaglig og teknisk kompetanse. Vi med helsefaglig kompetanse kan hjelpe til med å prioritere tiltak og peke på digitaliseringsområder som kan få store gevinster, eller gi tydelige råd der de teoretiske gevinstene ikke er så sannsynlige.