Hopp til hovedinnhold

Bedre datadeling med åpne API

Direktoratet for e-helse har laget en ny veileder for åpne API. Denne legger til rette for bedre datadeling innen helse- og omsorgssektoren.

"Veileder for åpne API i helse- og omsorgssektoren"

– Hensikten med åpne API er å skape mer åpenhet mellom aktørene i sektoren, sier Hans Løwe Larsen, avdelingsdirektør Arkitekturstyring og standarder i Direktoratet for e-helse.

Åpne API er gjenbrukbare, godt dokumenterte, sikre og tilgjengelige programmeringsgrensesnitt som enkelt skal kunne benyttes av relevante aktører. Dette vil si at de skal være tilgjengelige uten diskriminerende eller konkurransevridende vilkår.

– Behovene for samhandling i helse- og omsorgssektoren er komplekse og denne veilederen eller andre standarder og krav er ikke tilstrekkelige for å løse dem alle. Åpne API er en viktig brikke i å oppnå datadeling i sektoren, sier han.

Hans Løwe Larsen
Hans Løwe Larsen, avdelingsdirektør Arkitekturstyring og standarder i Direktoratet for e-helse.

Åpne API betyr ikke åpne data
Åpne API må ikke forveksles med åpne data. Åpne API i helse- og omsorgssektoren skal gi en sikker tilgang til sensitive opplysninger for dem som har tjenstlig behov for relevante og nødvendige opplysninger. Dataansvarlige har en lovfestet plikt til å dele helseopplysninger med samarbeidende personell i andre virksomheter. Mange virksomheter og leverandører av e-helseløsninger har vært usikre på hvordan de skal håndtere sikkerhet og personvern når de deler helsedata på tvers.

– Ved å gjøre helseopplysninger mer tilgjengelige kan helsepersonell spare verdifull tid og vi kan forbedre pasientsikkerheten og mulighetene for medvirkning på egen helse. Åpne API er ett av flere virkemidler som direktoratet planlegger for å oppnå økt innovasjon og direktoratet har som mål at flere åpne API skal gjøres tilgjengelige i alle systemene i sektoren, sier Løwe Larsen.

Innholdet i veilederen
Dokumentet retter seg først og fremst mot de grunnleggende forretningsmessige og organisatoriske egenskapene ved åpne API, men beskriver også noen av de juridiske aspektene.

Tekniske og semantiske problemstillinger er planlagt beskrevet i andre veiledere som for eksempel "Anbefaling om bruk av HL7 FHIR for datadeling" og "Målarkitektur for datadeling i helse- og omsorgstjenesten".

Innspill underveis
Direktoratet for e-helse har fått innspill fra leverandører, primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, forskermiljøer og Abelia.

Det var mange konstruktive innspill til forbedringer av veilederen. Felles for innspillene var støtte til arbeidet med å etablere denne veilederen. Det var bred enighet om at åpne API er en viktig brikke for at helse- og omsorgssektoren skal lykkes med datadeling som samhandlingsform. Dette kan bety et bedre helsetilbud til innbyggerne og kan løse de samfunnsmessige utfordringene med økt behov for helsehjelp i årene fremover.

– Ny versjon av veileder har tatt inn flere av forslagene til endringer som har kommet frem, sier Løwe Larsen.

– Vi vil gjerne takke alle innsendere for verdifulle tilbakemeldinger. Alle innspill har blitt vurdert nøye og ny versjon av veilederen er nå publisert på ehelse.no, sier han.

Oppsummering av innspill (PDF)