Søk

Direktoratet for e-helse har starta arbeidet med ny nasjonal e-helsestrategi

– I tillegg til å oppdatere med viktige hendingar etter 2017, skal innbyggarane få ein større plass i den nye strategien, seier Karl Vestli, fungerande direktør i Direktoratet for e-helse.

Strategien skal gi felles mål og retning og være førande for digitaliseringa av helse- og omsorgssektoren.

Eksisterande e-helsestrategi går ut 2022. Det er behov for å utvikle ein ny, oppdatert og aktuell strategi som er gjeldande frå 2023.

–  Mykje har skjedd sidan den eksisterande e-helsestrategien vart utarbeidd. Koronapandemien har vist at ei krise kan føre til auka nyskaping og innovasjon. Digitaliseringa har skote fart det siste året og ført til vekst i både bruk og tilbod av digitale helsetenester og sjølvbeteningsløysingar, seier Karl Vestli.

Nasjonal e-helsestrategi skal gi felles retning

Strategien skal ta vare på ein heilskapleg og i størst mogleg grad forpliktande e-helseutvikling. Strategiutviklinga legg grunnlaget for at strategien kan følgjast opp, slik at den blir realisert til det beste for innbyggarane og helse- og omsorgstenestene – i tråd med kva ein er vorte einige om.

Karl Vestli_web
Direktoratet legg opp til ein prosess der mellom anna helsepersonell, forskingsmiljø, næringsliv og innbyggarar blir involverte, seier Karl Vestli, fungerande direktør i Direktoratet for e-helse. Foto: Direktoratet for e-helse.

Kunnskapsbasert strategi

Nasjonal e-helsestrategi skal vere kunnskapsbasert og kunnskapsgrunnlaget må derfor oppdaterast. Gjennom analysar av oppdatert innsikt vil vi kunne få opp felles mål som blir retningsgivande i digitaliseringsarbeidet i åra som kjem.

–  Blant område vi må undersøke nærare er koronapandemien, helsedata og innbyggarperspektivet viktige stikkord, seier Vestli.

Sektoren og innbyggarane skal høyrast

I første omgang skal vi få på plass kunnskapsgrunnlaget, deretter skal vi skrive ut mål og strategien – med følgande høyringsrunde etter sommaren 2022.

–  Nasjonal e-helsestrategi er eit viktig verktøy for å samle helse- og omsorgssektoren. Saman kan vi bidra til trygge og samanhengande helse- og omsorgstenester. Ved å styrke og legge til rette for digitalisering skaper vi ei helse- og omsorgsteneste som kjem både pasientar og helsepersonell til gode. Direktoratet legg opp til ein prosess der mellom anna helsepersonell, forskingsmiljø, næringsliv og innbyggarar blir involverte, avsluttar Vestli.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei