Hopp til hovedinnhold

En felles kraft i helse- og omsorgssektoren: Bruk av SNOMED CT i veiledende planer

– Bruk av SNOMED CT i sykepleiepraksis gir bedre informasjonsflyt og muligheter for å spore og søke etter pasientinformasjon. Dataene kan registreres én gang og gjenbrukes. Dette gir redusert tidsbruk på dokumentasjon hos helsepersonell. Det betyr også at pasientsikkerheten blir bedre, sier programeier Hans Løwe Larsen i Program kodeverk og terminologi i Direktoratet for e-helse.

– Programmet avsluttes i disse dager og overføres til normal drift og forvaltning. Arbeidet med veiledende planer er ett av områdene der vi ser at resultatene av arbeidet vårt har ført til stor nytte for pasienter og helsepersonell. Vi ønsker å få på plass en ordning for nasjonal forvaltning av veiledende planer i forbindelse med denne overføringen, sier han. 

Veiledende planer er nå innført i spesialisthelsetjenesten i to av de fire helseregionene i Norge, og er under innføring i de to siste. 

Bruk av digital teknologi i veiledende planer 

En veiledende plan (VP) brukes for å gi beslutnings- og kunnskapsstøtte for helsepersonell i behandlingsforløpet til den enkelte pasient. Det er derfor viktig at sykepleiediagnoser, resultatmål og intervensjoner er kunnskapsbaserte. Det sikrer kvalitet i sykepleie og behandling. 

VP er en av grunnstrukturene i klinisk dokumentasjon av sykepleie i pasientjournalen og er et hjelpemiddel for å kvalitetssikre sykepleien og forenkle dokumentasjonen. Ved utarbeiding av pasientens egen plan, hentes elementer fra den forhåndsdefinerte listen. 

Internasjonal klassifikasjon av sykepleiepraksis (ICNP) er et internasjonalt klassifikasjonssystem som skal bidra til en enhetlig terminologi for å beskrive sykepleiepraksis. Klassifikasjonssystemet har vært i bruk i mer enn 30 år. Sykepleietjenesten kan bruke ICNP for å beskrive og rapportere om praksisen deres på en systematisk måte. I 2020 ble ICNP en integrert del av SNOMED CT. Dette er en internasjonal, standardisert og maskinlesbar helsefaglig terminologi. 350 000 koder, termer, synonymer og definisjoner er utviklet av helsepersonell til bruk i klinisk dokumentasjon og rapportering. 

Løwe Larsen forteller at de tok utgangspunkt i ICNP-kodene som ligger i SNOMED CT for dem som ville lære seg mer om standardiserte begreper og hvordan disse kan brukes til bedre behandling av pasienter. 

hans-love-larsen-2500px.jpg
Arbeidet med veiledende planer er ett av områdene der vi ser at resultatene av arbeidet vårt har ført til stor nytte for pasienter og helsepersonell, sier  programeier Hans Løwe Larsen i Program kodeverk og terminologi i Direktoratet for e-helse. 

Basert på bredt samarbeid 

En digital implementering av pasientplaner basert på felles informasjonsmodell gjør det mulig med deling av pasientplaner mellom samarbeidende helsepersonell med ulike IT-systemer. Veiledende planer er nasjonalt fastsatte planer. Det er tidligere utviklet en nasjonalt fastsatt plan for sykepleie i samarbeid med Norsk Sykepleieforbund (NSF). NSF har vært en stor pådriver og en egen håndbok for bruk av veiledende sykepleieplaner vil snart bli publisert. 

– Det gode samarbeidet med NSF og innføringsprosjektene i sektoren har vært helt avgjørende for å lykkes med dette arbeidet. Helt fra starten av har de vært klare på at ny teknologi bør ta utgangspunkt i sykepleiernes arbeidshverdag for å møte de faktiske behovene, sier Løwe Larsen. 

Veiledende planer ble opprinnelig prøvet ut og tatt i bruk i Sandefjord kommune med tilgrensende kommuner. USHT Vestfold (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold og Telemark) har bidratt spesielt mye i dette arbeidet, sier han. 

Løwe Larsen legger vekt på at samarbeidet også involverer leverandørmarkedet: 

– For at slike planer skal kunne tas i bruk, er vi helt avhengige av at leverandørene av systemene for pasientjournaler (EPJ) tar dem inn i sine løsninger. Dette gjøres nå av stadig flere leverandører. 

Måling av effektene 

– Direktoratet planlegger nå arbeidet med en innsiktsstudie for å kunne dokumentere effektene av veiledende planer i praktisk bruk. Vi ønsker å kunne overføre metoder og teknologi til andre områder i helse- og omsorgssektoren - og da er brukernes erfaringer svært verdifulle. Effektivisering og kvalitetsheving av tjenestene er helt nødvendige for å kunne møte utfordringene vi kommer til å møte framover, avslutter Hans Løwe Larsen.