Hopp til hovedinnhold

Et viktig oppdrag på veien mot en sammenhengende helsetjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt for helhetlig samhandling. Dette er et viktig skritt på veien til å gi innbyggere og helsepersonell i helse- og omsorgssektoren bedre mulighet til å samhandle og utveksle informasjon digitalt.

– Vi går et spennende år i møte. Oppdraget er omfattende, har stram tidslinje og involverer mange aktører i helsesektoren. Vi ser frem til å stake ut kursen for helhetlig samhandling i tett samarbeid med Norsk Helsenett, de regionale helseforetakene, KS og kommunene og Helsedirektoratet. Sammen skal vi ta viktige skritt mot en sammenhengende helsetjeneste til det beste for pasient, innbygger og helsepersonell, sier Hans Løwe Larsen i Direktoratet for e-helse.

Klarsignal for helhetlig samhandling

Rett før jul vedtok Stortinget statsbudsjettet for 2021, og med det fikk et program for helhetlig samhandling klarsignal. Program helhetlig samhandling vil sammen med Akson journal, Helseplattformen i Midt-Norge og journalløsningene på sykehusene utgjøre veien frem mot målet i stortingsmeldingen én innbygger - én journal.

Gjennomføringen av Akson journal og program helhetlig samhandling skjer i to ulike programmer. Arbeidet med Akson journal drives nå videre i et samarbeidsprosjekt mellom stat, kommune og KS, ledet av kommunene. Program helhetlig samhandling ledes av Direktoratet for e-helse, i tett samarbeid med Norsk Helsenett og aktørene i sektoren.

Målbildet for helhetlig samhandling

Målbildet for helhetlig samhandling, ut over steg 1*, innebærer at nasjonale e-helseløsninger og felleskomponenter skal utvikles. Helhetlig samhandling skal i tillegg legge til rette for bedre samhandling med andre statlige og kommunale tjenester.

Leverandørwebinar-Hans-Løwe-Larsen
Hans Løwe Larsen, Direktoratet for e-helse

Målet er å gi innbyggerne og helsepersonell bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt. Forprosjektet skal lage en realistisk gjennomføringsplan for å realisere dette.
Hans Løwe Larsen, Direktoratet for e-helse.

For å redusere risiko og usikkerhet vil det legges til grunn en stegvis realisering av målene for samhandling i helse- og omsorgssektoren. På den måten kan gevinster for pasienter og helsepersonell oppnås raskere, og hvert steg vil kunne gi en selvstendig verdi.

Konkretisering av oppdrag

Helse- og omsorgsdepartementet har konkretisert oppdraget som inkluderer å gjennomføre et forprosjekt, i tråd med statens prosjektmodell.

Statens prosjektmodell stiller krav til metodikk og kvalitet når store statlige digitaliseringsprosjekter skal utredes. Som en del av forprosjektet skal det utarbeides et sentralt styringsdokument.

Styringsdokumentet skal vurdere prosjektets risiko, estimere kostnader og nytte, og gi føringer for den etterfølgende styringen, organiseringen og gjennomføringen av prosjektet. Styringsunderlag og kostnadsoverslag skal kvalitetssikres gjennom en ekstern kvalitetssikrer (KS2), før investeringsbeslutning kan fremmes for Stortinget.

Det sentrale styringsdokumentet skal overleveres Helse- og omsorgsdepartementet i desember 2021, og gjennomgå kvalitetssikring i løpet av mars 2022.

Det kommer mer informasjon om hva som skal realiseres i steg 1 her på ehelse.no

Les oppdragsbrevet i sin helhet her

 

*Innholdet i steg 1 i utviklingsretningen for helhetlig samhandling er definert som investeringer i grunnleggende administrative registre og tjenester (personell- og virksomhetsregister, tillitstjenester og Helse-ID), nasjonal informasjonstjeneste for laboratorie- og radiologisvar og forprosjekt for helhetlig samhandling (steg 2-n).