Hopp til hovedinnhold

Gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen

Regjeringen vil ha en gjennomgang av organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen. Gjennomgangen gjelder Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for e-helse og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

– Gjennom pandemihåndteringen fikk vi verdifull erfaring med grensesnittene mellom etatene som vi må sørge for å ta lærdom av. Jeg ønsker derfor denne gjennomgangen velkommen, sier Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse.

Hovedmålet er effektiv ressursbruk og avklaring av roller og ansvar mellom etatene, og arbeidsfordelingen mellom etatene og Helse- og omsorgsdepartementet. Kartleggingen skal avdekke uklare ansvarsforhold, ulik rolleforståelse og organisatoriske forhold som kan bidra til at ressursene ikke benyttes effektivt.

– På bakgrunn av kartleggingen skal prosjektet vurdere om det er behov for endringer i organisering, roller og ansvar for å unngå dobbeltarbeid. Vi ønsker en hensiktsmessig og kostnadseffektiv organisering og arbeidsfordeling mellom etatene, og mellom departementet og etatene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Prosjektet skal legge til grunn at endringene de foreslår kan gjennomføres innenfor en uendret samlet budsjettramme. Beredskapsrelaterte oppgaver, inkludert smittevern og atomberedskap og digitaliseringsarbeid, inkludert registre skal særlig vurderes.

– Direktoratet for e-helses rolle som pådriver, faglig rådgiver og premissgiver for digitalisering i helse- og omsorgssektoren oppfattes som mer relevant enn noensinne. Det er alltid bra at roller og ansvar blir tydeligere. Det vil bidra til økt gjennomføringskraft. Vi vil bidra så godt vi kan inn i dette arbeidet, sier Hornnes.

Prosjektet ledes av John-Arne Røttingen og rapporten leveres til departementsråden i Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. februar 2023.