Hopp til hovedinnhold

Klarsignal for helhetlig samhandling og Akson journal

Rett før jul vedtok Stortinget neste års statsbudsjett. Regjeringens foreslåtte rekordløft for den nasjonale e-helseutviklingen ligger i budsjettet, og dermed har helhetlig samhandling og Akson journal fått klarsignal.

– Vi er glade og lettet, først og fremst på vegne av pasienter og helsepersonell. Statsbudsjettet for 2021 er en anerkjennelse av arbeidet som helsesektoren, kommunene og KS, organisasjoner og nasjonale myndigheter har bidratt med sammen i arbeidet med Akson, sier Karl Vestli, fungerende direktør i Direktoratet for e-helse.

Karl Vestli_web
Karl Vestli, fungerende direktør i Direktoratet for e-helse.

Helhetlig samhandling og Akson journal vil sammen med etableringen av Helseplattformen i Midt-Norge og videreutvikling av eksisterende journalløsninger på sykehusene, utgjøre veien frem mot målet i stortingsmeldingen Én innbygger - én journal.

Gjennomføringen av Akson journal og helhetlig samhandling skjer i to ulike spor. I statsbudsjettet står det at "Akson-navnet forbeholdes i det videre arbeidet med felles kommunal journalløsning". Programmet for samhandling, som ledes videre av Direktoratet for e-helse, har fått navnet program helhetlig samhandling.

Steg 1 i program helhetlig samhandling starter nå

Arbeidet med steg 1 i program helhetlig samhandling går i gang nå. Gjennomføringen vil skje i tett samarbeid med Norsk Helsenett og aktørene i sektoren.

Målbildet for helhetlig samhandling skal gi innbyggerne og helsepersonell i sykehus og kommuner bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt. Det skal også legges til rette for bedre samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten, og andre statlige og kommunale tjenester. Målbildet er omfattende, og det er derfor lagt opp til en stegvis realisering av program helhetlig samhandling.

Steg 1 omfatter videreutvikling og modernisering av komponenter i de nasjonale e-helseløsningene, samt etablering av en nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie – og radiologisvar.

Målet er at samfunnet skal rustes for fremtidens behov i helsesektoren. Statsbudsjettet for 2021 markerer derfor en viktig milepæl for det videre arbeidet.
Karl Vestli, fungerende direktør i Direktoratet for e-helse.

– Sammen med helsesektoren og næringslivet skal vi finne frem til teknologier som skal støtte opp under og løse behov hos pasienter og helsepersonell. Direktoratet for e-helse er pådriver og premissleverandør for gode og bærekraftige løsninger. Målet er at samfunnet skal rustes for fremtidens behov i helsesektoren. Statsbudsjettet for 2021 markerer derfor en viktig milepæl for det videre arbeidet, avslutter Vestli.

Veien videre for Akson journal

Det videre arbeidet med Akson journal ligger nå i et samarbeidsprosjekt mellom stat, kommune og KS ledet av kommunene. Kommunene har overtatt ledelsen av styringsgruppen og mobilisert ressurser fra foregangskommunene, KS og Direktoratet for e-helse til roller i samarbeidsprosjektet.

Direktoratet skal bidra inn i samarbeidsprosjektet med flere interne ressurser, i tillegg til at innleide ressurser fra forprosjektet for Akson også blir med inn i prosjektet for å sikre kontinuitet, spisskompetanse, ekstra kapasitet og kompetanseoverføring.