Hopp til hovedinnhold

Ny rapport om helhetlig samhandling for digital hjemmeoppfølging

Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å tilby stadig flere helsetjenester i hjemmet. I en ny rapport beskriver Direktoratet for e-helse hvordan vi kan etablere en nasjonal tilrettelegging, slik at digital hjemmeoppfølging kan bli en integrert del av helse- og omsorgstjenestene.

Rapporten er laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet:
Digital hjemmeoppfølging – tilnærming til helhetlig samhandling.

- Digital hjemmeoppfølging vil kunne gi mange pasienter et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud, samtidig som det kan bidra til en mer bærekraftig utvikling, sier prosjektleder Thor Steffensen i Direktoratet for e-helse.

I dag brukes flere løsninger for velferdsteknologi i Norge. Noen eksempler er elektroniske medisindispensere, løsninger for digitalt tilsyn, sporing og andre typer pasientvarslingssystemer.  Direktoratet har i flere år arbeidet med å legge til rette for informasjonsdeling mellom velferdsteknologiske løsninger og pasientjournalsystemene i kommunene. Nå anbefaler vi å utvide dette arbeidet til å omfatte behov knyttet til digital hjemmeoppfølging.

OEI_9325
Digital hjemmeoppfølging vil kunne gi mange pasienter et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud. Foto: Øyvind Eide

En nasjonal tilrettelegging vil være viktig for å utvikle pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte, og i statsbudsjettet for 2021 vil regjeringen fortsette å bistå kommunene med å innføre velferdsteknologi.

- Vi anbefaler å definere behov og løsninger for enhetlig informasjonsdeling i helse- og omsorgssektoren i fellesskap. Dette vil kreve nasjonale tiltak og et tett samarbeid mellom myndigheter, helse- og omsorgstjenestene og leverandørmarkedet. Nasjonal tilrettelegging med felles rammer vil også tilrettelegge for innovasjon og næringsutvikling, sier Steffensen.

Konklusjoner og anbefalinger

Helse- og omsorgstjenestene ønsker nasjonal tilrettelegging for effektiv deling av informasjon mellom de ulike IKT-systemene. Tilrettelegging for informasjonsdeling knyttet til bruk av digital hjemmeoppfølging må være sammenfallende med tilretteleggingen for informasjonsdeling for øvrig.

Vi anbefaler at arbeidet med informasjonsdeling knyttet til digital hjemmeoppfølging blir gjennomført på denne måten:

  • En trinnvis tilnærming i tett samarbeid med lokale prosjekter i helse- og omsorgstjenestene.
  • Behov, spesifikasjoner og realisering bør skje i tett samarbeid med tjenestene, tjenesteledere og leverandører i de lokale prosjektene.
  • Realisering av funksjonalitet skjer gradvis med utgangspunkt i eksisterende samhandlingskomponenter, blant andre velferdsteknologisk knutepunkt.
  • Nasjonale spesifikasjoner og samhandlingskomponenter for helhetlig samhandling blir etablert gradvis og basert på beste praksis fra de lokale prosjektene.

Inngår i arbeidet med felles grunnmur

Behovet for effektiv informasjonsflyt mellom aktører, systemer og behandlingsnivåer er ikke unikt for digital hjemmeoppfølging. Felles grunnmur for digitale løsninger i helse- og omsorgstjenestene er under oppbygging og inneholder felles grunndata, krav og retningslinjer, standarder og felleskomponenter.

Thor Steffensen
Thor Steffensen, prosjektleder i Direktoratet for e-helse.

Direktoratet for e-helse har anbefalt videre arbeid med helhetlig samhandling og felles journal i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Arbeidet med helhetlig samhandling er i en oppstartfase og regjeringen har foreslått å bevilge midler til arbeidet. Vi legger opp til et tett samarbeid, slik at felles behov blir løst med felles løsninger.

- Direktoratet for e-helse vil sammen med Helsedirektoratet og KS i Nasjonalt velferdsteknologiprogram velge ut prosjekter som gir størst effekt for en nasjonal samhandling. Målet er å lage løsninger som vi kan gjenbruke på tvers av kommuner og leverandører, sier Steffensen.