Hopp til hovedinnhold

Søker områder til innføring av pasientens legemiddelliste

Den nasjonale innføringen av pasientens legemiddelliste er under forberedelse. I løpet av våren skal det velges ut hvilket område i hver helseregion som blir det første til å ta i bruk pasientens legemiddelliste.

Foreløpig prøver fastlegekontor, sykehus, hjemmetjeneste og sykehjem i Bergen ut pasientens legemiddelliste. Over 1.000 innbyggere har fått opprettet sin første nasjonale legemiddelliste.

Snakk med journalleverandøren

– I samarbeidsmøter mellom kommune, fastleger og sykehus kan man begynne samtaler om felles innføring, sier programeier for pasientens legemiddelliste, avdelingsdirektør Ivar Thor Jonsson i Direktoratet for e-helse.

Programmet anbefaler videre kommuner og fastlegekontor å ta kontakt med sine journalleverandører og avklare når leverandørene vil tilby funksjonalitet for pasientens legemiddelliste.

Ivar Thor Jonsson.jpg
Ivar Thor Jonsson, programeier for pasientens legemiddelliste og avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse.

Nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste til fastlegekontor, sykehjem, hjemmetjeneste, legevakt, sykehus og avtalespesialister planlegges å starte gradvis i 2024. Innføringen medfører at fastlegenes pasientjournalsystem må tilpasses pasientens legemiddelliste. Leverandørene kan velge enten å ta i bruk legemiddellmodulen Sentral forskrivningsmodul, som utvikles av Norsk helsenett, eller å bygge nødvendig funksjonalitet selv. Kommunenes journalsystemer må også teknisk tilrettelegges for pasientens legemiddelliste.

Samtidig innføring hos alle aktørene

Det bør være etablert samarbeid mellom kommune, fastleger og helseforetak for at et område kan starte med pasientens legemiddelliste. Innføringen vil skje koordinert i nedslagsfeltet til hvert helseforetak og krever samtidig oppstart særlig mellom sykehus, fastlegekontor og sykehjem. Det er også ønskelig at hjemmetjenesten, ØHD/KAD, legevakt, avtalespesialister og apotek er med.

– Samtidigheten i innføringen er krevende. Det fordrer god dialog og planlegging blant aktørene i samme område, sier Jonsson.

Utprøvingen i Bergens-området fortsetter ut 2023.

– Erfaringene vi har fra Bergen vil gjøre det enklere for områdene som kommer etter, når vi etter planen starter den nasjonale innføringen i 2024, sier Jonsson.

Mer om pasientens legemiddelliste og den tekniske løsningen SFM

Pasientens legemiddelliste vil gi helsetjenesten én felles oversikt over pasientens legemiddelbehandling. I dag er det krevende å få oversikt over legemiddelbehandlingen fordi den dokumenteres flere steder. Dette medfører både risiko for feil, og at mye tid brukes på å innhente nødvendig informasjon. Målet med innføringen av pasientens legemiddelliste er både å redusere risikoen for feil, og frigjøre tid for helsepersonell.

For å bidra til enhetlig tilgang til pasientens legemiddelliste på tvers av journalsystemer, utvikler nasjonale myndigheter den tekniske løsningen Sentral Forskrivningsmodul (SFM). Dette er en legemiddel- og rekvireringsmodul som legger til rette for e-resept for leger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, deling av informasjon om legemidler mellom ulike pasientjournalsystemer og tilgang til pasientens legemiddelliste for helsepersonell med tjenstlig behov. Sentral forskrivingsmodul skal også sikre kvalitet i e-reseptkjeden.

Enda mer informasjon finner du på siden for program pasientens legemiddelliste.