Hopp til hovedinnhold
Høring

Høring om Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata

Høringen er ferdig 

Høringsinnspillene er behandlet og dokumentet er oppdatert. Det kan lastes ned fra siden Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata

Om dokumentet

Direktoratet for e-helse sendte ut på høring et utkast til revidert versjon av Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata.

Den første versjonen spesifiserer krav til innrapportering av metadata fra sentrale helseregistre. Den reviderte versjonen dekker nå også innrapportering av metadata fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre og befolkningsbaserte helseundersøkelser. Videre er egenskapene (propertiene) på kildenivå og variabelnivå i større grad enn tidligere omforent med de internasjonale standardene DCAT og SKOS, og de norske versjonene av disse (DCAT-AP-NO og SKOS-AP-NO).

Bruk av internasjonale standarder er en forutsetning for å kunne tilrettelegge for en mer automatisert utveksling og validering av metadata mellom forskjellige kataloger/portaler som blant annet Felles datakatalog og European Data Portal.

Kravene i spesifikasjonen er detaljerte og dette betyr at for nye brukere vil det være helt nødvendig med grunnleggende innføring og veiledning for å klare å rapportere inn metadata i henhold til spesifikasjonen.

Vurdering av normeringsnivå 

Den reviderte versjonen av spesifikasjonen foreslås fortsatt å være en retningslinje.

Målgruppe 

Målgruppen for dokumentet er dataforvaltere og tekniske utviklere i de nasjonale helsedatakildene.

Hva ønsker Direktoratet for e-helse tilbakemeldinger på? 

Direktoratet for e-helse ønsker først og fremst å få konkrete tilbakemeldinger på de endringene som er gjort, herunder om endringene oppfattes som hensiktsmessige og realiserbare.

Det ønskes spesielt tilbakemelding på:

 • Generell lesbarhet og gjerne innspill til forbedringer
 • Den logiske informasjonsmodellen. Er den forståelig?
 • Realismen i ambisjonsnivået når det gjelder obligatoriske properties. Vil dere klare å levere innhold på disse?

Direktoratet for e-helse ønsker å få innspillene strukturert i henhold til kapitler og underkapitler i spesifikasjonene og ikke direkte i dokumentet. 

Det forventes i utgangspunktet ingen tilbakemeldinger på vedleggene med mapping av properties mot henholdsvis DCAT og SKOS. Disse er under utvikling, men de er tatt med for å vise at spesifikasjonen i stor grad er, og i større og større grad vil, bli forankret i internasjonale standarder.

Last ned høringsutkastet

Frist og innsending

 • Høringsfristen er 15. mai 2021
 • Høringsuttalelser merkes med sak 21/121 og sendes til postmottak@ehelse.no

Høringsinstanser 

Invitasjon til å komme med høringsuttalelser er sendt ut til organisasjonene under, men høringen er også åpen for andre som ønsker å gi innspill. Listen under er derfor ikke uttømmende. 

Helseforetak

 • Helse Nord RHF og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helse Sør-Øst RHF og Kreftregisteret
 • Sykehuspartner 
 • Helse Vest IKT
 • Helse Midt-Norge IT
 • Helse Nord IKT 

Statlige virksomheter 

 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Norsk helsenett
 • Folkehelseinstituttet
 • Helsedirektoratet
 • Legemiddelverket
 • Statistisk sentralbyrå
 • Norsk helsearkiv
 • Forsvaret

Universitet og høgskoler, befolkningsbaserte undersøkelser

 • Universitetet i Tromsø, Tromsøundersøkelsen
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, HUNT-undersøkelsen
 • Universitet i Bergen, HUSK-undersøkelsen
Høringsfrist
15. mai 2021
Høringssvar

Merkes Sak 21/121 og sendes til postmottak@ehelse.no

Status
Ferdig behandlet
Last ned