Hopp til hovedinnhold
Høring

Høring: Meldingsprofil for svarrapportering av medisinsk-genetiske laboratorieanalyser

Direktoratet for e-helse sender på høring «Svarrapport: Medisinsk genetikk v1.4»

Profilen inneholder krav til hvordan standarden skal benyttes når laboratorier sender svarrapportmelding innen fagområdet medisinsk genetikk.

Målgruppe

Målgruppe for profilen er virksomheter som utfører medisinsk-genetiske analyser, samt utviklere og leverandører av pasientjournalsystemer.

Bakgrunn

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 er obligatorisk for gitte fagområder, ref. forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger paragraf 4-8.

Rekvirering og svar av medisinsk-genetiske analyser sendes i dag i hovedsak på papir. Formålet med en egen elektronisk meldingsprofil for svarrapportering av medisinsk-genetiske undersøkelser er å legge til rette for elektronisk samhandling. Profilen gjør det tydelig hvilket standardisert format medisinsk-genetiske prøvesvar skal sendes på. 

Fagfeltet medisinsk genetikk har et særskilt behov for å kunne sende vedlegg, og alle mottakere av den elektroniske meldingsprofilen må kunne motta vedlegg som en del av svarrapporten.

Profilen har blitt utviklet av Direktoratet for e-helse og Norsk laboratoriekodeverks referansegruppe for medisinsk genetikk.

Ønsket effekt av meldingsprofilen

Utvikling og opprettelse av en egen meldingsprofil for svarrapportering for fagområdet medisinsk genetikk vil sikre lik struktur på svarrapportene fra medisinsk-genetiske undersøkelser. Dette vil bidra til å øke pasientsikkerheten, ved at alle resultater fra medisinsk-genetiske undersøkelser forstås og formidles på en enhetlig måte til mottakere av testresultatet. Dette vil gi bedre nasjonal samhandling mellom sykehus, rekvirenter og andre aktører. I tillegg vil medisinsk-genetiske prøvesvar kunne gjøres tilgjengelig i pasientjournaler, samt i Pasientens prøvesvar.

Normeringsnivå

Direktoratet for e-helse foreslår at meldingsprofilen får status som anbefalt standard for de medisinsk-genetiske laboratoriene i Norge. Anbefalte standarder skal følges av målgruppen de er anbefalt for, med mindre det er svært gode grunner til å ikke gjøre det.

Høringsprosess

Dette er en åpen høring. Invitasjon om å gi høringssvar er sendt ut til organisasjonene listet opp nederst på siden, men alle som har innspill til høringen oppfordres til å dele disse med direktoratet. Direktoratet for e-helse vil ta imot høringssvar fortløpende i høringsperioden.

Alle høringssvar vil bli publisert på denne siden.

Høringsspørsmål

Direktoratet ønsker innspill på følgende:

 • Er profilen dekkende for formålet?
 • Er graden av strukturering i meldingsprofilen riktig?
 • Er det behov for nye overskrifter i meldingsprofilen som bør stå for seg selv fremfor å inkluderes i de foreslåtte?
 • Har profilen feil eller mangler?
 • Er anbefalt standard riktig normeringsnivå? Hvis ikke, skriv en begrunnelse.

Høringsinstanser

Avdelinger for medisinsk genetikk

 • Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus
 • Avdeling for medisinsk genetikk, Helse Midt-Norge RHF
 • Avdeling for medisinsk genetikk, Helse Nord RHF
 • Avdeling for medisinsk genetikk, Helse Vest RHF
 • Avdeling for medisinsk genetikk, Sykehuset Telemark HF

Regionale helseforetak

 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF

IKT-organisasjoner til helseforetakene m.m.

 • Helse Midt-Norge IT
 • Helse Nord IKT
 • Helse Vest IKT
 • Sykehuspartner
 • Helseplattformen

Offentlige virksomheter o.l.

 • Helsedirektoratet
 • Folkehelseinstituttet
 • Kreftregisteret 
 • Norsk helsenett
 • IKT Norge
 • KS eKomp

Leverandører

 • Infodoc
 • Kernel
 • Pridok
 • CompuGroup Medical Norway AS
 • Visma
 • TietoEvry
 • WebMed
 • Extensor AS

Standardiseringsorganisasjoner

 • Standard Norge
 • HL7 Norge
 • Open EHR Norway (Arketyper)

Andre

 • Legeforeningen
 • Sykepleierforbundet
 • Tekna
Høringsfrist
14. desember 2023
Høringssvar

Høringssvar merkes med sak 23/879 og sendes til [email protected]

Status
Under behandling
Last ned