Hopp til hovedinnhold

Endringer i kodeverk på Volven

Oversikt over endringer i kodeverk på Volven.no fra 2021

Volven.no inneholder en oversikt over kodeverk som benyttes i nasjonale e-helsestandarder og -spesifikasjoner. Volven.no inneholder også definisjonskataloger med begrepsdefinisjoner for ulike områder av helse- og omsorgssektoren.

Denne siden gir en oversikt over viktige endringer i kodeverk som publiseres på Volven.no.

Endringer 03.04.2024

Kodeverk

Beskrivelse av endring

7403 Produktgruppe Kommuner og regionale spesialkoder

Flere koder inaktivert. Flere kodetekster oppdatert

Endringer som gjelder flere kodeverk

 • Vi har importert historikk tilbake til 2003 i forvaltningsverktøyet og denne er tilgjengelig på https://fat.terminologi.ehelse.no/ og https://beta.finnkode.ehelse.no/. Dette betyr at koder som ble inaktiverte før 26. august 2021 er tilgjengelige for uthenting og visning.
 • Vi har utført tekniske endringer for ca. 50 kodeverk i forvaltningsverktøyet som gjør at disse kodeverkene nå er søkbare og kan vises i FinnKode Beta.

Endringer 15.03.2024

Kodeverk

Beskrivelse av endring

3402 Kommuner og regionale spesialkoder

Oppdatert med samiske navn på kommunene Sørfold, Rana, Levanger, Gratangen. Korrigert samisk navn på Røros til Rosse.

7478 Kortdose

Korrigert kodene 5683 og 5715

7488 Bruksområde til etikett

1 ny kode

8312 Formål med rekvisisjonen/henvisningen

Nytt kodeverk til utprøving (Pasientens prøvesvar)

8442 Henvisningsformalitet

Korrigert kodetekster/forklaringer

8460 Trygdenasjon (utgått)

Oppdatert beskrivelse

9043 Landkoder

Inaktivert AN og YU

9277 Hjemmel for helsehjelp - psykisk helsevern, TPH

Korrigert kodetekster/forklaringer. Inaktivert 2 koder satt til utgått: LP5.1, ALP5.2

Endringer 15.02.2024

Kodeverk

Beskrivelse av endring

7125, 9501, 9502, 9550, 9553

Oppdatert metadata (eierkode)

7419 Feilmeldingskodeverk for eResept

To nye koder

8213 URL til informasjon om undersøkelse / analyse

Nytt kodeverk

8658,8659, 8663, 8666, 8668

Oppdaterte forklaringstekster for tjenestebasert adressering

Endring av navn som følge av omorganisering av Helseforvaltningen fra 1. januar 2024:

Statens legemiddelverk har endret navn til Direktoratet for medisinske produkter.

Tilsvarende har eier Avdeling helseregistre, Helsedirektoratet fått nytt navn Avdeling registerkvalitet, Folkehelseinstituttet.

I tillegg har kodeverk som i sin tid ble opprettet av Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren har fått nytt eiernavn: Helsedirektoratet (før 2012).

Endringer 31.01.2024

Kodeverk

Beskrivelse av endring

7477 Administrasjonsvei

Endret kodetekst kode 0 (null)

7618 Tjenesteområder på Helsenorge

Endret kodetekst og forklaring på kode 1 – Helseregister

Som en følge av innføring av nytt forvaltningsverktøy harmoniseres koder som angir at kodeverket er inaktivt (utgått, foreldet etc.). Følgende kodeverk har derfor fått en administrativ endring av statuskode fra Foreldet til Utgått:

ID

Navn på kodeverk

7120

ICD-9

7121

ICD-8 norsk versjon

7122

ICD-7

7123

ICD-6

7160

ICPC-1

7230

Norsk Kodeverk for Klinisk Kjemiske Laboratorier (NKKKL)

7240

Norako

7260

HRRP

7302

Intern hastegrad-S1

7313

Utførende helsepersonell

7314

Klinisk opplysning-S1

7523

Kilde til informasjon

7607

Tilgangsstyringsområde på Helsenorge

8220

Nasjonalt kodeverk for antibiotika

8224

Feilmeldinger for applikasjonskvittering (ikke i bruk)

8267

Meldingstype

8460

Trygdenasjon

8626

Fagområde

8627

Tjenestetyper innen spesialisthelsetjenesten

8734

Graviditet

8740

Intervensjon

8741

Utredning kartlegging rusmisbruk

9018

Språk

9045

Sivil status

9077

ATC-nr

9081

Tidsenhet

9084

Doseringsenhet

9086

Legemiddelformer som kan multidosepakkes

9560

Type måling H-S

Endringer 09.01.2024

Kodeverk

Beskrivelse av endring

3402 Kommunenummer og regionale spesialkoder

Informasjon om kodeverket oppdatert

3404 Fylker i Norge

Oppdatert med 2024-inndeling

7477 Administrasjonsvei

Revidert skrivemåte kode 56 (til "Perinevral")

7504 Smak

1 ny kode

8426 Debitor

Inaktivert kode 90 Fritt behandlingsvalg

8454 Indirekte aktiviteter

Inaktivert 3 koder (8, 11, 71)

8488 KPP – Tjenestetype

Inaktivert kode 08

Endringer 13.12.2023

Kodeverk

Beskrivelse av endring

3402 Kommunenummer og regionale spesialkoder

Oppdatert til 2024-versjon av standard for kommuneinndeling fra SSB

3404 Fylker i Norge

Oppdatert med samisk navn på Troms og Finnmark

7419 Feilmeldingskodeverk for eResept

Nye koder 407-411, inaktivert kode 114

7504 Smak

2 nye koder

8279 Meldingens funksjon

Oppdatert kodetekst på kodene

REQ_RTG Henvisning bildediagnostikk

SVAR_RTG Svarrapport bildediagnostikk

9501 SYSVAK vaksinetyper

1 ny kode, 1 inaktivert

9554 Preparat

1 ny kode, 1 inaktivert

Endringer 30.11.2023

Kodeverk

Beskrivelse av endring

7495 Kommentar til oppføring i LIB

Inaktivert koder (6, 7, 8 og 9)

9603 Koder for tilgangsbegrensninger i behandlingsrettede helseregistre

Nye koder: NORN_FORANS, NORN_UNGDOM.

De nye kodene vil bli tatt i bruk av Norsk Helsenett i nasjonal "Personvern- og tilgangsstyring" (PTS) for bruk i kjernejournal.

7478 Kortdose

3 nye koder, 1 revidert

7488 Bruksområde til etikett

2 nye koder

Endringer 16.11.2023

Kodeverk

Beskrivelse av endring

7419 Feilmeldingskodeverk for eResept

Inaktivert kode 312

7403 Produktgruppe

Lagt til kode 5052107

7851 Administrasjonsvei ernæring

Kodeverket er ikke lenger i bruk og status settes til Utgått

8423 Etnisk tilhørighet

Flyttet ut av NPR-samlingen til «Tilhører ikke kodeverkssamling»

9033 Slektskap mv. til pasient

Lagt til koder for omsorgsrollene beredskapsmor og beredskapsfar

9501 SYSVAK vaksinetyper

Ny kode ENC03

9554 Preparat

Ny kode ENC03_001

Endringer 19.10.2023

Kodeverk

Beskrivelse av endring

1302 Yrkeskode (tre-tegnskode)

Oppdatert referanse til Statistisk sentralbyrå

4101 Betalingskategori

Oppdatert slik at det er ihht. kodeverdiene i 8426 Debitor.

7434 Refusjonshjemmel diagnose ICPC

Oppdatert beskrivelse

7435 Refusjonshjemmel diagnose ICD

Oppdatert beskrivelse

7488 Bruksområde til etikett

7498 Kilde til opplysninger

Endret kodetekst på kode 2 til "Observert av registrerende helsepersonell»

7250 ICF

Tatt bort utdaterte lenker fra beskrivelse.

7519 Smittetype som kritisk informasjon

Lagt til kode 6 som har eksistert i KJ, men manglet på volven.no. Oppdatert kodetekst til kode 3.

8223 Feilmeldinger for applikasjonskvittering - Legeoppgjørsmelding

Satt status til Utgått. Kodeverket ble aldri tatt i bruk.

8464 Yrkestittel (7-tegnskode)

Oppdatert beskrivelse og referanse til Statistisk sentralbyrå.

9037 Standard for yrkesklassifisering - STYRK (4-tegnskode)

Oppdatert beskrivelse

Endringer 28.09.2023

Kodeverk

Beskrivelse av endring

7317 Pasientrelasjon-S1

Ny beskrivelse av kodeverket: «Relatert parts relasjon til pasient»

7435 Refusjonshjemmel diagnose ICD

Ny kode I42.1 Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

8124 Feilmeldinger for applikasjonskvittering - Innrapportering av trekk til NAV

I vårt forvaltningssystemer det ikke mulig å ha duplikate kodeverdier i samme kodeverk. For å skille to like kodeverdier i kodeverk 8124 har vi derfor valgt å inaktivere:

BTRK002F - Hverken Kontonr eller TSSId utfylt ved aksjonskode=NY

Ny kode, med den samme kodeteksten:

BTRK002FX - Hverken Kontonr eller TSSId utfylt ved aksjonskode=NY

Koden BTRK002F beholdes, med kodeteksten

Kreditors trekk-id ikke utfylt ved aksjonskode=NY

7504 Smak

2 nye koder

8401 Utførende helsepersonell

Lagt til flere nye koder

8426 Debitor

Oppdatert med informasjon om kode 90 FBV som utgår fra 2024

8454 Indirekte aktiviteter

Flere endringer i tekster. Oppdatert med informasjon om koder som utgår fra 2024. 1 ny kode.

8485 Utfall av vurdering av henvisningen

Ny kode 8 fra 2024. Oppdatert forklaring på kode 1 og 2.

8488 KPP-tjenestetype

Flere endringer i tekster. Informasjon om kode 08 som utgår fra 2024

8489 KPP-kostnadstype

Endring i tekst knyttet til kode M. Oppdatert med informasjon om koder som utgår fra 2024

8491 KPP Kostnad per pasient

Oppdatert med informasjon om koder som utgår fra 2024

9178 Type måling

Ny kode CGAS fra 2024

9332 Nasjonalt pasientforløp smertetilstander type hendelser

Mindre endring

9375 Nasjonal pasientforløp smertetilstander utfall oppsummerende samhandlingsmøte med klinisk beslutning

Mindre endring

9376 Nasjonalt pasientforløp smertetilstander utfall avslutning

Mindre endring

9377 Nasjonalt pasientforløp langvarig utmattelse type hendelser

Mindre endring

9378 Nasjonalt pasientforløp langvarig utmattelse utfall oppsummerende samhandlingsmøte med klinisk beslutning

Mindre endring

9379 Nasjonalt pasientforløp langvarig utmattelse utfall avslutning

Mindre endring

Endringer 14.09.2023

Kodeverk

Beskrivelse av endring

7424 Preparattype legemiddel

1 ny kode

7504 Smak

1 ny kode

9313 Vurdering av pasientens samtykkekompetanse - tvungent psykisk helsevern

Ny kode FARE

9603 Sperring og nekting av dokumenter

Endret navn på kodeverk og beskrivelsen av det. Ny kode NORU – Utsatt innsyn for innbygger. Lagt inn forklaring på kode N – Normal og NORS – Sperret

Endringer 06.09.2023

Kodeverk

Beskrivelse av endring

3402 Kommunenummer og regionale spesialkoder

Ny kode 2100 Svalbard, inaktivert 2111, 2121, 2131

7171 ICPC-2-B

Korrigert status til «Til utbredelse eller er i bruk»

7477 Administrasjonsvei

3 nye koder

7504 Smak

Flere oppdateringer og nye koder

8666 Felles tjenestetyper

Nye koder:

17 Hørselstjeneste

18 Farmasøyttjeneste

9501 SYSVAK vaksinetyper

2 nye koder

9550 Vaksiner som krever årsak til vaksinasjon

1 ny kode

9554 Preparat

2 nye koder

Endringer 14.08.2023

Kodeverk

Beskrivelse av endring

9090 Måleenhet for legemidlers styrke

1 nye kode og 1 inaktivering

9554 Preparat

Endret 1 kode, lagt til 1 kode

7419 Feilmeldingskodeverk for eResept

1 nye koder og 1 inaktivering

Endringer 07.08.2023

Kodeverk

Beskrivelse av endring

7461 Kode for årsak til fri egenandel

Inaktivert kode P, lagt inn ny kode Q

Endringer 12.06.2023

Kodeverk

Beskrivelse av endring

3501 Helseforetak

Endret status fra Foreldet til Utgått

3502 Institusjon

Endret status fra Foreldet til Utgått

7448 Legemiddelform

4 nye koder, 7 inaktivert, 1 revidert

7479 Forholdsregel ved inntak

Lagt inn korrekt sortering for 8 koder som ble aktive fra 1. juni

8202 Type laboratoriemelding

Lagt til koden MPAT - Molekylærpatologi

8340 Tekstlige resultatverdier for mikrobiologiske svar

Kodeverket bytter navn til Tekstlige resultatverdier, slik at det kan brukes av flere fagområder. Flere verdier blir lagt til, og filene publiseres på www.ehelse.no. De enkelte verdiene vil ikke lenger ligge på volven.no. Oppdatert lenke.

8350 NEKLAB

Endret status fra Foreldet til Utgått

8351 Prøvemateriale

Oppdatert lenke i beskrivelse

8352 Anatomisk lokalisasjon

Oppdatert lenke i beskrivelse

8353 Komponent

Endret status fra Foreldet til Utgått

8354 Undersøkelsesmetode

Reaktivert kodeverk, oppdatert beskrivelse

8359 Egenskapsart

Endret status fra Foreldet til Utgått

8360 Fysisk enhet

Endret status fra Foreldet til Utgått

8363 Forholdsangivelse ved laboratorieundersøkelse

Endret status fra Foreldet til Utgått

9062 Type EPJ-melding

Endret status til Under arbeid.

9085 Måleenhet for legemidlers styrke

Korrigert henvisning til kodeverk 9090 i beskrivelse

9554 Preparat

1 ny kode

Endringer 01.06.2023

Kodeverk

Beskrivelse av endring

1301 Næringstype

Endret status til «Til utbredelse eller er i bruk»

1302 Yrkeskode (tre-tegnskode)

Endret status til «Til utbredelse eller er i bruk» og lagt inn oppdatert lenke til SSB

3100 Kjønn

Endret beskrivelse samt endret status fra Foreldet til Utgått

3101 Kjønn

Fjernet feilaktig referanse til kodeverk

7449 Pakningstype

14 nye koder og 4 inaktiveringer

7452 Enhet for pakning

1 ny kode

7478 Kortdose

2 nye koder

7479 Forholdsregel ved inntak

8 nye koder

7480 Enhet for dosering

1 ny kode

7488 Bruksområde til etikett

Flere inaktiveringer, lagt inn sorteringsverdi på 1465

7504 Smak

6 nye koder

7537 Individuell stønad - søknad om

Lagt inn status «Til utbredelse eller er i bruk»

9041 Næringstype

Inaktivert, erstattet av 1303 Næringstype (SN2007)

9078 Legemiddelformer

Endret status fra Foreldet til Utgått

9085 Måleenhet for legemidlers styrke

Endret status fra Foreldet til Utgått

9090 Måleenhet for legemidlers styrke

4 nye koder og 1 inaktivering

9332 Nasjonalt pasientforløp smertetilstander type hendelser

Lagt inn status «Til utbredelse eller er i bruk»

9333 Pakkeforløp hjerneslag type hendelser

Lagt inn status «Til utbredelse eller er i bruk»

9334 Pakkeforløp hjerneslag utfall avslutning

Lagt inn status «Til utbredelse eller er i bruk»

9375 Nasjonalt pasientforløp smertetilstander utfall oppsummerende samhandlingskonsultasjon med klinisk beslutning

Lagt inn status «Til utbredelse eller er i bruk»

9376 Nasjonalt pasientforløp smertetilstander utfall avslutning

Lagt inn status «Til utbredelse eller er i bruk»

9377 Nasjonalt pasientforløp langvarig utmattelse type hendelser

Lagt inn status «Til utbredelse eller er i bruk»

9378 Nasjonalt pasientforløp langvarig utmattelse utfall oppsummerende samhandlingskonsultasjon med klinisk beslutning

Lagt inn status «Til utbredelse eller er i bruk»

9379 Nasjonalt pasientforløp langvarig utmattelse utfall avslutning

Lagt inn status «Til utbredelse eller er i bruk»

Endringer 19.04.2023

Kodeverk

Beskrivelse av endring

8279

Slettet koder for følgende meldingstyper:

DIALOG_INNBYGGER_FINN_DOKUMENTER

DIALOG_INNBYGGER_HENT_DOKUMENTER

DIALOG_INNBYGGER_HL7_DOKUMENTNOTIFIKASJON

9501

Oppdatert kodetekst for PNE01-Pneumokokk (renset polysakkaridantigen, 23 valent)

Endringer 31.03.2023

Kodeverk

Beskrivelse av endring

8426 Debitor

Reaktivert kode 90

8454 Indirekte aktiviteter

Lagt til forklaring «Gjelder fra 2024»på ny kode (25)

9179 Lukkekode for planlagt helsehjelp

Lagt til forklaring «Gjelder fra 2024» på kodene FA01, KA01

Endringer 29.03.2023

Kodeverk

Beskrivelse av endring

7419 Feilmeldingskodeverk for eResept

2 nye koder og inaktivert 2 koder

7484 Enhet for kvantum/pakningstype

1 ny kode (RULL)

8426 Debitor

Fjernet kode 90

8444 Rett til helsehjelp

Fjernet kode 4

8454 Indirekte aktiviteter

1 ny kode (25), slettet kode 13 og 17

9179 Lukkekode for planlagt helsehjelp

Nye koder FA01, KA01

7607 Tilgangsstyringsområde på Helsenorge

Endret eier til Norsk Helsenett

7608 Omfang av samtykke eller reservasjon på HelseNorge

Endret eier til Norsk Helsenett

7609 Status på samtykke eller reservasjon på HelseNorge

Endret eier til Norsk Helsenett

7610 Part eller ordning der det gis samtykke eller reservasjon på HelseNorge

Endret eier til Norsk Helsenett

7611 Representasjonsrolle

Endret eier til Norsk Helsenett

7613 Type innhold i Melding til innbygger på Helsenorge

Endret eier til Norsk Helsenett

7616 Formidlingskanal

Endret eier til Norsk Helsenett

7617 Timetype innbyggerportal

Endret eier til Norsk Helsenett

Endringer 14.03.2023

Kodeverk

Beskrivelse av endring

1303 Næringstype (SN2007)

Fjernet duplikate kodeverdier

7416 Dokumentasjon av konvensjonsland og arbeidstaker

Lagt inn kodeverksbeskrivelse

7618 Tjenesteområder på Helsenorge

Oppdatert beskrivelser på koder og lagt til kodeverdi: 6 - Ungdom

8459 Kjønn

Endret status til Utgått

8503 Status fosterleie

Lagt inn manglende kodeverdier

9182 Fraksjon, del av anatomisk region angitt for stråleterapi

Fjernet kodeverdi «???»

Kodeverket er under utarbeidelse.

9508 Helseundersøkelse

Korrigert utgått kodeverk: Lagt inn manglende kodeverdier

9509 Somatiske undersøkelse

Korrigert utgått kodeverk: Lagt inn manglende kodeverdier

9512 Metode synsundersøkelse

Korrigert utgått kodeverk: Lagt inn manglende kodeverdier

Endringer 28.02.2023

Kodeverk

Beskrivelse av endring

3304 Valuta

Oppdatert ihht gyldig liste fra 1. januar 2023

3511 Avdeling

Lagt inn lenke til avdelingskodeverk vedlegg 1

7518 Implantater som kritisk informasjon

Lagt til 1 kode

8269 Kommentar til svarrapport

Inaktivert MSIS-A og MSIS-N

8401 Utførende helsepersonell

Endret forklaringstekst kode 31

9165 Funksjonsverdi

Korrigert kodeverksnavn

9166 Funksjonsverdi syn

Korrigert kodeverksnavn

Endringer 24.01.2023

Kodeverk

Beskrivelse av endring

7613 Type innhold i Melding til innbygger på Helsenorge

Lagt til 4 koder, oppdatert beskrivelse, endret status

9501 SYSVAK vaksinetyper

Lagt til 1 kode

9554 Preparat

Lagt til 1 kode

8459 Kjønn

Kodeverket inaktiveres. Bruk «3101 Kjønn»

Endringer 04.01.2023

Kodeverk

Beskrivelse av endring

7435 Refusjonshjemmel diagnose ICD

1 ny kode

7439 Type (strukturering av vilkår)

Inaktivert 1 kode

8391 GTT Triggertype

Flere nye koder

Endringer 19.12.2022

Kodeverk

Beskrivelse av endring

8440 Rettslig grunnlag for behandlingen

Korrigert kode 70 (Forklaring)

Korrigert kode 74 (Forklaring)

9501 SYSVAK vaksinetyper

Korrigert kodetekst på kode VID03

9550 Vaksiner som krever årsak til vaksinasjon

1 ny kode (VID03)

9270 Vedtakstype tvangsmidler

Inaktivert T12

9275 Vedtak etter psykisk helsevernloven

Korrigert T11 (kodetekst)

Inaktivert T12

9278 Vedtak i det psykiske helsevernet som innebærer bruk av tvang - etablering tvungen observasjon

Korrigert Eier (Helsedirektoratet) og satt dato for Sist oppdatert

9300 Rettslig grunnlag

Inaktivert LP9.2 og LP9.3

Endringer 13.12.2022

Kodeverk

Beskrivelse av endring

7497 Reaksjonstyper

Korrigert kodetekst til kode 13

9501 SYSVAK vaksinetyper

1 ny kode

9550 Vaksiner som krever årsak til vaksinasjon

1 ny kode

9554 Preparat

1 ny kode

Endringer 01.12.2022

Kodeverk

Beskrivelse av endring

7403 Produktgruppe

Satt status 99 på koder som er markert Utgått

7404 Metode for utlevering av vare

Satt status 99 på koder som er markert Utgått

7419 Feilmeldingskodeverk for eResept

Satt status 99 på koder som er markert Utgått

7439 Type (strukturering av vilkår)

Satt status 99 på koder som er markert Utgått

7461 Kode for årsak til fri egenandel

Endret kodetekst (S – Svangerskap)

7478 Kortdose

1 kodetekst revidert

7488 Bruksområde til etikett

1 ny kode

8658 Tjenestetyper for statlig forvaltning

1 ny kode

9501 SYSVAK vaksinetyper

1 ny kode

9554 Preparat

1 ny kode

9602 Dokumenttyper

Ny kode: E02-2 Foto og film. Koden skal benyttes til foto og film av pasienten for å dokumentere for eksempel skader, sår og hudtilstander

Endringer 11.11.2022

Kodeverk

Beskrivelse av endring

7484 Enhet for kvantum/pakningstype

1 ny kode

9033 Slektskap mv. til pasient

3 nye koder (Medfar, Halvbror og Halvsøster)

9501 SYSVAK vaksinetyper

1 ny kode

9554 Preparat

1 ny kode

Endringer 03.11.2022

Kodeverk

Beskrivelse av endring

7448

7 nye koder, inaktivert 1 kode

7478

1 ny kode

8240

Endret samling til Epikrise (elektronisk melding)

8302

Inaktivert kodeverket

8340

Endret samling til Laboratorieundersøkelser

9602

Oppdatert 2 koder. 1 ny kode. Se separat beskrivelse

Endringer i kodeverk 9602 Dokumenttyper 1.11.2022

Følgende endringer er gjort i kodeverk 9602 Dokumenttyper:

Kode og kodetekst etter oppdatering på Volven.no

Endring

E00-1 Bildediagnostikk

Endret kodetekst fra «Bildediagnostikk og andre medisinske bilder»

E01-2 Bildediagnostiske svar

Endret kodetekst fra «Diagnostiske bilder»

Endret kodemening

Begrunnelse

Dokumentdelingsprosjektet i Helse Vest har kommet med innspill om at det mangler en kode for å angi dokumenttypen «Bildediagnostiske svar».

Det er kodeverk 9602 Dokumenttyper som blir benyttet for å angi type dokument. Dette kodeverket har status «Til utprøving».

Kodeverket ble opprettet i 2016 for å kunne angi dokumenttyper i IHE XSD metadata (HIS 1169:2016). Standarden var på høring, inkludert kodeverket. Kodeverket prøves nå ut gjennom de regionale dokumentdelingsprosjektene.

Mange DIPS-sykehus har mappet bildediagnostiske svarrapporter (radiologisvar) til en eksisterende dokumenttype som heter «Diagnostiske bilder», kode E01-2. Dette er sannsynligvis gjort siden kodeverk 9602 Dokumenttyper mangler en kode for bildediagnostiske svar.

Siden koden E01-2 allerede er benyttet i løsninger som er i bruk, er det ønsket å endre kodeteksten fra «Diagnostiske bilder» til «Bildediagnostiske svar» slik at kodeteksten er beskrivende for slik den blir benyttet i løsninger som er i produksjon. Helseregionene slipper da å konvertere svarrapporter som allerede er tilgjengelig i produksjon til ny kodeverdi hvis kodeteksten endres til «Bildediagnostiske svar» og kodeverdien beholdes.

Endringer 12.10.2022

Kodeverk

Beskrivelse av endring

7448

Oppdatert 2 koder

9550

Lagt til 3 kodeverk

9513

Endret samling til Henvisning (elektronisk melding)

9536

Endret samling til Pleie og omsorg

Inaktiverte kodeverk 15.10.2022

I løpet av de siste par årene har Direktoratet for e-helse trukket tilbake en rekke standarder. Disse har status som historiske dokumenter og skal ikke lenger brukes. Vi har nå gått igjennom de historiske standardene. Kodeverk som ikke lenger er i bruk blir inaktivert medio oktober 2022.

Oppdatert kodeverksliste 29.09.2022

Endringer 29.09.2022

Kodeverk

Beskrivelse av endringer

7403

Inaktivert sugekateter (5030106)

3404

Endret kode: Samisk navn (Nordlánnda) for Nordland (18)

Inaktivert kode: Finnmark Finnmárku (20), samt noen enkle rettinger

9501

Lagt til tekst om produsent på følgende koder:

CBA01

Omikron BA.1 Covid-19 mRNA vaksine. BioNTech og Pfizer

CBA45

Omikron BA.4-5 Covid-19 mRNA vaksine. BioNTech og Pfizer

SBA01

Omikron BA.1 Covid-19 mRNA vaksine. Moderna

9554

Lagt til tekst om produsent på følgende koder:

CBA01_001

Comirnaty Original/Omicron BA.1. BioNTech og Pfizer

CBA45_001

Comirnaty Original/Omicron BA.4-5. BioNTech og Pfizer

SBA01_001

Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1. Moderna

8270

Ansvarlig organisasjon av kodeverket er oppdatert

8271

Ansvarlig organisasjon av kodeverket er oppdatert

8272

Ansvarlig organisasjon av kodeverket er oppdatert

  Endringer 20.09.2022

  Kodeverk

  Navn på kodeverk

  9501

  SYSVAK vaksinetyper

  Endring: Lagt til koden CBA45. Fjernet kodene IMV01, POX01

  9554

  Preparat

  Endring: Lagt til 3 preparat, fjernet 2

  3402

  Kommunenummer og regionale spesialkoder

  Endring: 5025 Røros kommune har innført tospråklig navn, Røros – Rossen, 5001 Trondheim kommune har innført tospråklig navn, Trondheim - Tråanten

  7538

  Nytt kodeverk til utprøving i m25/PLL: Type medisinsk varsel

  Kodeverket benyttes for å beskrive hva slags varsel som er håndtert av lege ved interaksjon, dobbeltforskrivning og legemiddelreaksjon i PLL

  Koder:

  1 Legemiddelreaksjon

  2 Interaksjon

  3 Dobbeltforskrivning

  8202

  Type laboratoriemelding (OID=8202)

  Endring: Nye koder MORS Mors og BLD Bildediagnostikk

  9298

  Status rettslig grunnlag

  Inaktivert kode 52 Aktuelt rettslig grunn for bruk av tvang etter annen lovgivning

  9300

  Rettslig grunnlag

  Endring i tekst på kodene LP5.1 og LP5.4

  Endringer 09.09.2022

  Kodeverk

  Navn på kodeverk

  9501

  SYSVAK vaksinetyper

  Endring: 2 nye koder

  9554

  Preparat

  Endring: 2 nye koder

  7439

  Type (strukturering av vilkår)

  Endring: Flere koder markert som Utgått

  7488

  Bruksområde til etikett Endring: Lagt til en kode

  Endringer 24.08.2022

  Endringer publisert 16.08.2022 er reversert, med unntak av endringene i kodeverkene under:

  Kodeverk

  Navn på kodeverk

  9501

  SYSVAK vaksinetyper

  Endring 16.8: 2 nye koder

  9554

  Preparat

  Endring 16.8: 2 nye koder

  Endringer 16.08.2022

  Kodeverk

  Navn på kodeverk

  8408

  Sted

  8607

  Fremkomstmiddel

  8618

  Arbeidsgivers bransje

  9172

  Overordnet type forløp

  9177

  Typer utfall av hendelser

  9183

  Type utstyr som anvendes i stråleterapi

  9189

  Gruppering av typer hendelser

  9321

  Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus type forløp

  9322

  Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus type hendelser

  9323

  Nasjonale pasientforløp PHR utfall klinisk beslutning

  9325

  Nasjonale pasientforløp PHR utfall utførte aktiviteter

  9326

  Nasjonale pasientforløp PHR utfall avslutning

  9327

  Pakkeforløp psykisk helse og rus

  9330

  Nasjonale pasientforløp for smertetilstander eller utmattelse type forløp

  9331

  Pakkeforløp hjerneslag type forløp

  9332

  Helhetlig pasientforløp for smertetilstander type hendelser

  9333

  Pakkeforløp hjerneslag type hendelser

  9334

  Pakkeforløp hjerneslag utfall avslutning

  9375

  Nasjonalt pasientforløp smertetilstander utfall oppsummerende samhandlingskonsultasjon med klinisk beslutning

  9376

  Nasjonalt pasientforløp smertetilstander utfall avslutning

  9501

  SYSVAK vaksinetyper

  9554

  Preparat

  Endringer 29.06.2022

  Kodeverk

  Navn på kodeverk

  7403

  Produktgruppe

  Endring: Lagt til 1 kode

  7419

  Feilmeldingskodeverk for eResept

  Endring: Inaktivert 1 kode

  7488

  Bruksområde til etikett

  Endring Lagt til 1 kode

  8279

  Meldingens funksjon

  Endring: Lagt til 4 koder relatert til KPR.

  8392

  GTT Skadens alvorlighetsgrad

  Endring: Endret kodetekster

  9501

  SYSVAK vaksinetyper

  Endring: Lagt til 2 koder

  9554

  Preparat

  Endring: Lagt til 2 koder

  Endringer 15.06.2022

  Nye koder for meldepliktige funn MSIS

  Varsling av meldepliktige funn til MSIS kan gjøres ved hjelp av koder fra kodeverk 8269 Kommentar til svarrapport i feltet Kodet kommentar (Message/ServReport/CodedComment) i Svarrapport v1.4.

  Det vil bli opprettet nye koder som kan tas i bruk 15.06.2022. Siste frist for å ta de nye kodene i bruk er 01.01.2023. Enkelte eldre kodeverdier vil utgå fra 01.01.2023.

  Oversikt over endringer i kodene (pdf)

  Endringer i 8666 Felles tjenestetyper

  Endringene blir lagt inn på volven.no 15. juni og vil bli tilgjengelige i Adresseregisteret 15. august.

  Nye tjenestetyper:

  • 15 Naprapati
  • 16 Osteopati

  Endret navn (rettet skrivefeil):

  • R Rus- og avhengighet endres til R Rus og avhengighet

  Endringer 09.06.2022

  Kodeverk

  Navn på kodeverk

  7448

  Legemiddelform

  Endring: Lagt til nye koder, reaktivert 1 kode og inaktivert 1 kode

  8269

  Kommentar til svarrapport

  Endring: Lagt til 3 nye koder relatert til MSIS

  8471

  Kontaktperson type

  Endring: Lagt til 1 kode

  8476

  Type enhet

  Endring: Lagt til 1 kode

  8666

  Felles tjenestetyper

  Endring: Nye koder for Naprapati og Osteopati

  9018

  Språk

  Endring: Erstattet av kodeverk 3303 Språk

  9501

  SYSVAK vaksinetyper

  Endring: Lagt til 1 kode

  9554

  Preparat

  Endring: Lagt til 1 kode

  9560

  Type måling H-S

  Endring: Erstattet av kodeverk 8497 Type måling HST

  Endringer 11.05.2022

  KodeverkNavn på kodeverk
  3303

  Språk

  Endring: Mindre justeringer i forklaringsfelt

  9038

  Typer organisatoriske enheter

  Endring: Kodeverket er inaktivert. Kodeverket har ikke koder, har ikke vært i bruk, og er ikke bearbeidet siden 2004.

  9039

  Relasjoner mellom organisatoriske enheter

  Endring: Kodeverket er inaktivert. Kodeverket har ikke koder, har ikke vært i bruk, og er ikke bearbeidet siden 2004.

  9042

  Offisielle koder for enhetstype

  Endring: Kodeverket er inaktivert. Kodeverket har ikke koder, har ikke vært i bruk, og er ikke bearbeidet siden 2004.

  9043

  Landkoder

  Endring: Makedonia endret til Nord-Makedonia. For øvrig mindre justeringer for å harmonisere opp mot Språkrådets anbefalinger vedrørende navn på stater

  9501

  SYSVAK vaksinetyper

  Endring: Lagt til 1 kode

  9554

  Preparat

  Endring: Lagt til 1 kode

  Endringer 05.05.2022

  KodeverkNavn på kodeverk
  7305

  Moderator

  Endring: Oppdatert beskrivelse

  7434

  Refusjonshjemmel diagnose ICPC

  Endring: Lagt til en kode

  8202

  Type laboratoriemelding

  Endring: Slettet forklaring til CLIN

  8219

  Kodeverk for patologisk-anatomiske undersøkelser

  Endring: Oppdatert beskrivelse

  8231

  Type tekstsvar

  Endring: Oppdatert beskrivelse

  8232

  Forbehandling

  Endring: Lagt til beskrivelse

  8239

  Forholdsoperatorer i svarrapportering av medisinske tjenester

  Endring: Lagt til beskrivelse

  8243

  Type tekstsvar i tekstlig resultat i svarrapportering av medisinske tjenester

  Endring: Lagt til beskrivelse

  8244

  Avviksmarkør i svarrapportering av medisinske tjenester

  Endring: Lagt til beskrivelse

  8268

  Type identifikator

  Endring: Endret beskrivelse og kodetekster

  8269

  Kommentar til svarrapport

  Endring: Lagt til beskrivelse

  8271

  Resistens

  Endring: Lagt til beskrivelse

  8327

  Offisiell personidentifikasjon

  Endring: Oppdatert beskrivelse, endret kodetekst til HNR

  8351

  Prøvemateriale

  Endring: Oppdatert beskrivelse

  8352

  Anatomisk lokalisasjon

  Endring: Oppdatert beskrivelse

  9560

  Type måling H-S

  Endring: Endret samling til NPR-samlingen

  9561

  Enhet H-S

  Endring: Endret samling til NPR-samlingen

  Endringer 31.03.2022

  KodeverkNavn på kodeverk
  7800

  Legemiddelform (Pharmaceutical dose form) LIST-ID i SPOR: 200000000004

  Endring: Lagt til engelsk beskrivelse

  7801

  Kombinert legemiddelform (Combined pharmaceutical dose form) LIST-ID i SPOR: 200000000006

  Endring: Lagt til engelsk beskrivelse

  7802

  Kombinert term (Combined term) LIST-ID i SPOR: 200000000007

  Endring: Lagt til engelsk beskrivelse

  7803

  Kombinasjonpakning (Combination Package) LIST-ID i SPOR: 200000000008

  Endring: Lagt til engelsk beskrivelse

  Endringer 18.03.2022

  KodeverkNavn på kodeverkEndring
  7419Feilmeldingskodeverk for eReseptTre nye koder
  7448LegemiddelformFem inaktiveringer
  7461Kode for årsak til fri egenandelEndringer i beskrivelse av hvilke områder som kan bruke egenandelskodene (kode F, J og O)
  7488Bruksområde til etikettEn ny kode
  7800Legemiddelform (Pharmaceutical dose form) LIST-ID i SPOR: 200000000004Førstegangspublisering av koder. Endret status
  7801Kombinert legemiddelform (Combined pharmaceutical dose form) LIST-ID i SPOR: 200000000006Førstegangspublisering av koder. Endret status
  7802Kombinert term (Combined term) LIST-ID i SPOR: 200000000007Førstegangspublisering av koder. Endret status
  7803Kombinasjonpakning (Combination Package) LIST-ID i SPOR: 200000000008Førstegangspublisering av koder. Endret status
  9060Kategori helsepersonellReaktivering av kode MT - Manuellterapeut
  9257Vedrørende informasjon til nærmeste pårørende om vedtak som innebærer bruk av tvangKodetekst endret (II1)
  9274Informasjon til nærmeste pårørende ved etablering av tvunden observasjon/TPHKodetekst endret (II1)
  9311Om nærmeste pårørende er gitt anledning til å uttale seg ved etablering av tvungen observasjon/TPHKodetekst endret (ITU)
  Oppdateringer av kodeverk i NPR-samlingen
  7331Tjenestetype i helse- og omsorgstjenestenNy kode 4 Våken og andre endringer
  7334Respirasjon Endringer i beskrivelse og forklaring
  8445Ventetid sluttkodeNy kode 7 Pasienten er henvist til avtalespesialist
  8451Fagområde Nye koder (601 og 602) og endring i kode 105
  8607FremkomstmiddelNy kode C Sparkesykkel

  Endringer 21.02.2022

  KodeverkNavn på kodeverkEndring
  7448LegemiddelformFlere inaktiveringer/revisjoner og nye koder
  8279Meldingens funksjonNy kode NPR_RAA, endret beskrivelse til NPR_RAD
  9603Sperring og nekting av dokumenter

  NORN-FPB inaktiveres, ny kode NORN_FPB

  NORN-DUP inaktiveres, ny kode NORN_DUP

  NORN-ANG inaktiveres, ny kode NORN_ANG

  Endringer 04.02.2022

  KodeverkNavn på kodeverkEndring
  7403ProduktgruppeFlere inaktiveringer og nye koder
  9501SYSVAK vaksinetyperNy kode
  9550Vaksine som krever årsak til vaksinasjonNy kode
  9554PreparatNy kode og inaktivering

  Endringer 01.02.2022

  KodeverkNavn på kodeverkEndring
  7498Kilde til opplysningerStatus og eier
  7512Kritisk medisinsk tilstandStatus og eier
  7513Kritisk medisinsk tilstand - begrunnelseStatus og eier
  7514Annen allergi som kritisk informasjonStatus og eier
  7515Intubasjonsproblem som kritisk informasjonStatus og eier
  7516Mulighet for maskeventilasjonStatus og eier
  7517Pågående behandling som kritisk informasjonStatus og eier
  7518Implantater som kritisk informasjonStatus og eier
  7519Smittetype som kritisk informasjonStatus og eier
  7520AlvorlighetsgradStatus og eier
  7521SannsynlighetStatus og eier
  7522Prosedyreendringer som kritisk informasjonStatus og eier
  7523Kilde til informasjonStatus og eier
  7524Bekreftelse på kritisk informasjonStatus og eier
  7525KommunikasjonsvanskerStatus og eier
  7604Innbyggers innmelding av behov for endring av opplysninger i KjernejournalStatus og eier
  7650Typer av kritisk informasjonStatus og eier
  7651Underkategorier av kritisk informasjonStatus og eier
  8480Pakkeforløp kreftSatt inn kodeverdier
  8202Type laboratoriemeldingEndret beskrivelse
  1104ObligatInaktivert
  8116ID-type for personerEndret forklaring på koder
  8150Sosioøkonomisk livssituasjon Inaktivert
  8279Meldingens funksjonEn ny kodeverdi

  Endringer 14.01.2022

  KodeverkNavn på kodeverkEndring
  7110ICD-10Korrigering av tittel (7112), ansvarlig organisasjon og lenker til ressurser
  7112Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU)
  7170ICPC-2
  7180ATC
  7171ICPC-2B
  7210NCSP
  7220NCMP
  7250ICF
  7270NCRP
  7275Norsk klinisk prosedyrekodeverk
  7280Norsk laboratoriekodeverk
  7497Reaksjonstyper

  Flere tekstlige endringer, f.eks. mht. bruken av ordet "Alvorlig".

  Inaktivering av kode 11 (bruk kode 10)

  Inaktivering av kode 19 (bruk kode 19)

  7537Individuell stønad - søknad om Fjernet blankt tegn foran kodeverkets navn
  8131AnnenFraversarsakFjernet blankt tegn foran kode. Gjelder Sykmeldingsattest/Legeerklæring (elektronisk melding)
  8133AktivitetIkkeMulig/MedisinskeArsaker
  8134Restriksjonskode
  8202Type laboratoriemeldingNye koder for fagområder
  8471Kontaktperson typeJustering av kodetekster til kode 16 og 17
  8705Individuell plan foreliggerFjernet blankt tegn foran 4 kodetekster
  9017Kvalitet av opplysninger i EPJFjernet blankt tegn foran Referanse
  9018Språk
  9055Type begrepsrelasjon
  9151Tjenestetype i helse- og omsorgstjenestenReversering av endringer knyttet til IPLOS
  9209 Fjernet blankt tegn foran kodetekst

  Endringer 05.1.2022

  KodeverkNavn på kodeverkEndring
  7427Hjemmel for refusjon med medisinsk begrunnelse - ny forskriftNy kode 992 - Vaksinasjon mot covid-19
  7480Enhet for dosering5 nye koder
  7488Bruksområde til etikett2 nye koder
  7452Enhet for pakning2 nye koder, 1 inaktivert
  9090Måleenhet for legemidlers styrke

  Flere inaktiveringer, erstatninger og nye koder:

  Ny kode

  Pst

  PstWV

  PstWW

  PstVV

  AfU

  Erstatter kode

  %

  %w/v

  %w/w

  %v/v

  antigen enheter

  9501SYSVAK vaksinetyper3 nye vaksiner
  9550Vaksine som krever årsak til vaksinasjon
  9554Preparat

  Endringer 10.12.2021

  Kodeverk

  Navn på kodeverk

  Endring

  9266

  Klageinstanser

  Oppdatert Ansvarlig organisasjon, beskrivelse og kode (erstattet Fylkesmannen med Statsforvalteren)

  7515

  Intubasjonsproblem som kritisk informasjon

  Kjernejournal: lagt inn nye koder (2A og 2B), inaktivert kode (2). Oppdatert kodetekster.

  7517

  Pågående behandling som kritisk informasjon

  Oppdatert kodeverdi 7

  7461

  Kode for årsak til fri egenandel

  Oppdatering av kodetekster (kode A, K, S og Y)

  Oppdateringer i NPR-samlingen

  8436

  Type klage

  Oppdatert kodeverdi 4 (erstattet Fylkesmannen med Statsforvalteren)

  9347

  Type hendelse i tjeneste i helse- og omsorgstjenesten

  Nytt kodeverk

  9348

  Type hendelse i sak i helse- og omsorgstjenesten

  Nytt kodeverk

  9349

  Type hendelse ved anvendelse av tvang i helse- og omsorgstjenesten

  Nytt kodeverk

  9350

  Midlertidig stopp

  Nytt kodeverk

  9351

  Omfang

  Nytt kodeverk

  9560

  Type måling H-S

  Nytt kodeverk

  9561

  Enhet H-S

  Nytt kodeverk

  9570

  Type måling radiologi

  Nytt kodeverk

  9571

  Enhet radiologi

  Nytt kodeverk

  9111

  Funksjonstype

  Endret navn og beskrivelse

  9151

  Tjenestetype i helse- og omsorgstjenesten

  Endret navn, beskrivelse og koder

  9165

  Funksjonsverdi

  Endret navn og beskrivelse

  9166

  Funksjonsverdi syn

  Endret beskrivelse og satt status til «I bruk»

  9167

  Funksjonsverdi hørsel

  Endret beskrivelse og satt status til «I bruk»

  9168

  Privat ikke-betalt hjelp

  Endret navn, beskrivelse og satt status til «I bruk»

  9171

  Vedtak

  Endret beskrivelse

  9188

  Koordinator

  Endret navn og inaktivert koder

  9335

  Bosituasjon

  Endret beskrivelse og satt status til «I bruk»

  9336

  Individuell plan

  Endret beskrivelse

  9337

  Behov for bistand

  Endret beskrivelse og satt status til «I bruk»

  9338

  Mottar bistand

  Endret beskrivelse og koder

  9339

  Behov for transport

  Endret beskrivelse og satt status til «I bruk»

  9340

  Mottar transporttjeneste

  Endret beskrivelse og satt status til «I bruk»

  9341

  Type kontaktperson

  Endret beskrivelse

  9342

  Type observasjon i helse- og omsorgstjenesten

  Kodeverket har fått nytt navn/beskrivelse og er helt omstrukturert. Mange nye koder, koder er fjernet og mange endrede kodetekster

  9343

  Risiko underernæring vurdert

  Endret beskrivelse og satt status til «I bruk»

  9344

  Metode rehabilitering utredet

  Endret navn, beskrivelse og satt status til «I bruk

  9345

  Utfall rehabilitering utredet

  Endret navn, beskrivelse, kodetekster og satt status til «I bruk»

  9346

  Velferdsteknologi

  Endret navn, beskrivelse og satt status til «I bruk»

  Endringer 01.12.2021

  KodeverkNavn på kodeverkEndring
  3402Kommunenummer og regionale spesialkoderKorrigert angivelse av fylke for 3018 Våler (Viken) og 3419 Våler (Innlandet)
  7478KortdoseFlere inaktiveringer og flere nye koder
  7851Administrasjonsvei ernæringInaktivert kodeverdi 98

  Endringer 11.11.2021

  KodeverkNavn på kodeverkEndring
  7435Refusjonshjemmel diagnose ICDEn ny kode
  7488Bruksområde til etikettEn ny kode
  9060Kategori helsepersonellTre nye koder

  Endringer 27.10.2021

  KodeverkNavn på kodeverkEndring
  7435Refusjonshjemmel diagnose ICDEn ny kode (I95.1)
  7478Kortdose

  Flere inaktiveringer og nye koder, en endring

  7488Bruksområde til etikettFlere inaktiveringer
  9501SYSVAK vaksinetyperEn ny kode
  9550Vaksine som krever årsak til vaksinasjonEn ny kode
  9554PreparatEn ny kode

  Endringer 21.10.2021

  KodeverkNavn på kodeverkEndring
  7404Metode for utleveringInaktivering av kode M
  7448LegemiddelformEn inaktivering (495) og en revidering (653)
  7479Forholdsregel ved inntakEn reaktivering og flere nye koder
  8658Tjenestetyper for statlig forvaltningNy kode 13 - Sentral forskrivningsmodul

  Endringer 04.10.2021

  KodeverkNavn på kodeverkEndring
  7479Forholdsregel ved inntakFlere inaktiveringer og nye koder
  8432KontakttypeJusteringer av kode 6 og 7
  8498Årsak til avslutning eller utsettelse av operasjonNytt kodeverk
  9275Vedtak etter psykisk helsevernlovenFjernet kode 16
  9323Pakkeforløp PHR utfall klinisk beslutningNy kode N
  9327Pakkeforløp psykisk helse og rusNy kode D12CN

  Endringer 23.09.2021

  KodeverkNavn på kodeverkEndring
  8420Avvikende psykososiale forholdKoder tatt bort fra Volven. Publiseres i stedet på ehelse.no
  7439Strukturerte vilkårInaktivering av kode 21 og 23
  7419Feilmeldingskodeverk i eReseptReaktivering av kode 147 "Sertifikat utløpt"
  7478KortdoseFlere inaktiveringer og nye koder
  9603Sperring og nekting av dokumenterFire nye koder

  Endringer 17.09.2021

  KodeverkEndring
  9501 VaksinetyperEn ny kode
  9550 Årsak til vaksinasjonEn ny kode
  9554 PreparatEn ny kode

  Endringer 07.09.2021

  KodeverkEndring
  7607 Tilgangsstyringsområde på HelsenorgeInaktivert, erstattes av kodeverk 7618
  7611 RepresentasjonsrolleEn ny kode og en revidert forklaring
  7618 Tjenesteområder på HelsenorgeNytt kodeverk, erstatter 7607
  9160 BlodtypeKode "0" (tallet) inaktivert, kode "O" (bokstaven) introdusert
  7488 Bruksområde til etikettFlere inaktiveringer samt revisjon av to kodetekster

  Endringer 26.08.2021

  KodeverkEndring
  7447 VaksinestandardEn ny kode
  7452 Enhet for pakningTo nye koder
  7478 KortdoseFlere inaktiveringer og nye koder
  7479 Forholdsregel ved inntakSyv nye koder
  7488 Bruksområde til etikettFlere inaktiveringer og en ny kode
  9554 PreparatEn ny kode, endret kodetekst i tre koder

  Endringer 10.08.2021

   KodeverkEndring
   7448 LegemiddelformerStørre oppdatering av tekster samt mange nye koder
   7434 Refusjonshjemmel diagnose ICPCLagt til kode B80 Jernmangelanemi 
   7419 Feilmeldingskodeverk for e-resept Kode 61 deaktivert
   7110 ICD-10Fjernet utgåtte lenker (metadata)
   7111 ICD-10: Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelse: kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer Fjernet utgåtte lenker (metadata)

   Endringer 15.05.2021

   KodeverkEndring
   8658 Tjenestetyper for statlig forvaltning

   Ny tjenestetype:12 NILAR

   Koder utgått:

   • 3 Norsk pasientregister
   • 8 Saksbehandling pasientopplysninger

   Lurer du på noe? Ta kontakt med [email protected]