Hopp til hovedinnhold

Historiske dokumenter

Denne siden gir en oversikt over standarder som er trukket tilbake, definisjonskataloger m.m.

Standarder trukket tilbake

Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold (HIS 80710:2007)

Standarden er ikke anbefalt og informasjon om standarden ble derfor fjernet fra ehelse.no 10.04.2024.

Teknisk dokumentasjon: Overføring av legemiddelinformasjon (HITS 1156:2008)

Standarden er ikke anbefalt og informasjon om standarden ble derfor fjernet fra ehelse.no 10.04.2024.

AMQP

Anbefaling om bruk av AMQP mot nasjonale løsninger (HITR 1224:2019) ble trukket tilbake i mars 2024.

Da dokumentet ble utgitt i 2019, var det viktig at Direktoratet for e-helse ga anbefaling om at AMQP kunne brukes i forbindelse med meldingsutveksling med helsenorge. Vi vurderer at det ikke er lenger nødvendig med slik anbefaling i 2024.

E-reseptmeldinger (august 2023)

 • M24.1 Abonnementsregistrering er trukket tilbake
 • M24.2 Svar abonnementsregistrering er trukket tilbake

Meldingene er ikke lenger i bruk fordi utleveringsmeldingene sendes automatisk til pasientens fastlege basert på Fastlegeregisteret.

Kravspesifikasjoner for kjernejournal (juni 2023)

Årsak: Dokumentene er utdaterte og Norsk helsenett har overtatt ansvaret for teknisk dokumentasjon for kjernejournal.

Identifikatorer for personer (juni 2023)

 • Identifikatorer for personer (HITR 1001:2010) er trukket tilbake.

Rekvisisjon og svarrapport (juli 2022)

På grunn av endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger 1. juli 2022 er standardene som er listet opp tatt ut av Referansekatalogen for e-helse. De skal ikke lenger brukes:

 • Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3 (HIS 80822:2008)
 • Medisinsk biokjemi v1.3 (HIS 1138:2008)
 • Mikrobiologi v1.3 (1139:2008)
 • Immunologi v1.3 HIS (1140:2008)
 • Patologi v1.3 (HIS 1141:2008)
 • Radiologi v1.3 [svarrapport] (HIS 1142:2008)
 • Radiologi v1.5 [rekvisisjon] (HIS 1175:2008)

Pleie- og omsorgsmeldinger, henvisningsmeldinger og epikrise (juli 2021)

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger ble endret 1. juli 2021.

Dette førte til at følgende standarder ble trukket tilbake og ikke lenger er anbefalt i Referansekatalogen for e-helse. De skal ikke lenger brukes.

 • Epikrise v 1.1 (HIS 80226:2006)
 • Henvisning v1.0 (HIS 80517:2005)
 • Henvisning v1.1 (HIS 80517:2014)
 • Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v 1.5 (HIS 80704:2009)
 • Innleggelsesrapport v1.5 (HIS 1143:2009)
 • Helseopplysninger v1.5 (HIS 1144:2009)
 • Helseopplysninger til lege v1.5 (HIS 1145:2009)
 • Orientering om tjenestetilbud v1.5 (HIS 1146:2009)
 • Medisinske opplysninger v1.5 (HIS 1147:2009)
 • Pasientlogistikkmeldinger v1.5 (HIS 1149:2009)
 • Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten (HIS 1017:2010) [anbefaling fjernet fra referansekatalogen 15.03.2020]
 • Epikrise: Tannhelsetjenesten (HIS 1016:2010) [anbefaling fjernet fra referansekatalogen 15.03.2020]

E-reseptmeldinger (mai 2021)

 • M2 Individuell søknad om stønad til Helfo er trukket tilbake
 • M12 Søknadssvar – Individuell søknad om stønad til Helfo Rekvirent Helfo er trukket tilbake

Meldingene er trukket tilbake fordi Helfo har en ny søknadsløsning.

Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

HISD 80903:2009 er ikke lenger anbefalt i referansekatalogen. Innholdet i er inkludert i Forespørsel og svar på forespørsel i tilknytning til pleie- og omsorgsmeldinger (HIS 1152:2006) og Tilbakemelding om feil i mottatt melding (HIS 1152:2006).

EPJ-standarder og standarder for Helsestasjonstjenesten og Pleie- og omsorgstjenesten (våren 2019)

Anbefalingen av flere EPJ-standarder ble trukket tilbake våren 2019 og standardene er som en følge av dette tatt ut av Referansekatalogen for e-helse.

Bakgrunn

Målet med den grunnleggende EPJ-standarden var å legge til rette for overgangen fra papirbasert pasientjournal til EPJ. Slik at det ble mulig for Riksarkivaren å frafalle kravet om at alle opplysninger som ble registrert i EPJ, måtte skrives ut og arkiveres på papir. Dette målet ble nådd i 2001 og innholdet i flere deler av standarden er nå i stor grad dekket av andre standarder og dokumenter. Innholdet i EPJ standard del 3 er stort sett dekket av NS-EN ISO 13606-1:2019 Electronic health record communication - Part 1: Reference model.

Flere standarder for Helsestasjonstjenesten og Pleie- og omsorgstjenesten har også nådd sine mål og helse- og omsorgssektoren har gjennomgått omfattende endringer etter at standardene ble vedtatt.

Standardene kan likevel være av interesse for enkelte og kan lastes ned under. Det blir derfor opp til den enkelte virksomhet å vurdere om hele eller deler av enkelte av standardene kan være til nytte for eksempel ved anskaffelse av EPJ-systemer.

EPJ-standarder

Standarder for Helsestasjonstjenesten og Pleie- og omsorgstjenesten

Dokumenter overført til Norsk helsenett

I januar 2024 ble følgende dokument overført til Norsk helsenett:

 • Implementation guide for Norwegian usage of IHE XDS, XCA and XUA

I mai 2022 ble følgende dokumenter overført til Norsk helsenett:

 • Implementasjonsguide for tjenesteoversikt Helsenorge.no
 • Implementasjonsguide for digital dialog med Helsenorge.no
 • AMQP-spesifikasjon: Spesifikasjon av meldingsutveksling med helsenorge.no (HITS 1216:2018)

Dokumentene er tilgjengelig fra nettsidene til Norsk helsenett:

Definisjonskataloger

Definisjonskataloger er samlinger av begrepsdefinisjoner, gruppert etter tema. Definisjonskatalogene er historisk materiale, og blir ikke oppdatert.

Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede (HIS 1158:2012) (PDF)

Definisjonskatalog for medisinske bildesystemer innen radiologi (HIS 80015:200) (PDF)

Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern (HIS 80111:2001) (PDF)

Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (HIS 80215:2002) (PDF)

Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten (HIS 89601:1996) (PDF)

Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus (HIS 89904:1999) (PDF)