Hopp til hovedinnhold

Normens styringsgruppe godkjenner nytt veiledningsmateriell

Normens styringsgruppe godkjente ny veileder for leverandører, mapping av Normens krav mot NSMs grunnprinsipper, og oppdatert materiell om blant annet skytjenester og passord på det siste møtet før sommerferien. Styringsgruppens leder ble gjenvalgt for en ny periode.

Torsdag 8. juni ble det avholdt møte i Normens styringsgruppe, også denne gang med mange spennende saker på agendaen. 

Møte ble som vanlig ledet av styringsgruppens leder Arne Ingebrigtsen, som representerer KS og til daglig virker som kommunedirektør i Kristiansund kommune. Valgkomiteen presenterte sin innstilling, der Ingebrigtsen ble foreslått som leder for en ny periode. Resten av styringsgruppen tilsluttet seg valgkomiteens innstilling. 

Videre var det mye fokus på nytt og oppdatert veiledningsmateriell i møtet. 

For leverandører er en etterlengtet Veileder i informasjonssikkerhet og personvern for leverandører til helse- og omsorgssektoren på plass i første versjon. Denne vil bidra til å lette arbeidet med anskaffelser og leverandøroppfølging og bidra med kompetanseheving for å sikre at krav til Informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt i anskaffelsesprosessen, innføring av teknologi og i den videre oppfølging av leverandør. 

Mapping av NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet mot Normens krav ble også godkjent, og vil være et nyttig verktøy for sektorens virksomheter i arbeidet med informasjonssikkerhet. Sekretariatet vil jobbe videre med å se på krav fra grunnprinsippene som ikke er dekket eller kun er delvis dekket i Normen. 

Det ble presentert nye versjoner av veiledere om informasjonssikkerhet og personvern i forsknings- og kvalitetsprosjekter (v3.0) og bruk av skytjenester til behandling av helse- og personopplysninger (v3.0) samt faktaark om passord og passordhåndtering (v3.0). Disse er faglig oppdaterte og gjort mer brukervennlige enn tidligere versjoner. 

Nytt og oppdatert veiledningsmateriell spesielt rettet mot små virksomheter er i planleggingsfasen, og styringsgruppens medlemmer vil bidra til at relevante representanter for de små virksomhetene i sektoren kan bidra med både behov og løsninger i dette arbeidet. 

Avslutningsvis fasiliterte sekretariatets leder Aasta Margrethe Hetland en workshop med styringsgruppen for å kartlegge behov for revisjon av Mandat for styringsgruppen og Forvaltningsmodell for Normen. Sekretariatet vil bearbeide innspillene fra workshopen, og arbeidet vil fortsette på neste møte i styringsgruppen.