Hopp til hovedinnhold

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved meldingsformidling (faktaark 20a)

Faktaarket benyttes ved etablering og endringer av meldingsformidling. For mindre virksomheter bør leverandørene og Norsk Helsenett (NHN) sørge for en tilfredstillende sikkerhetsarkitektur.

 Om faktaarket

Dette faktaarket omhandler sikkerhetsfunksjoner ved etablering av meldingsformidling.

Faktaarket gjelder alle tekniske løsninger som benyttes til meldingsformidling. For mindre virksomheter bør leverandørene og Norsk Helsenett sørge for en tilfredsstillende sikkerhetsarkitektur

Faktaarket har en teoretisk tilnærming, og inneholder et eksempel som viser meldingsflyt ved bruk av ebXML-rammeverket for overføring.

IKT-ansvarlig skal etablere en tilfredsstillende sikkerhets- og samhandlingsarkitektur.

Dette faktaarket er spesielt relevant for

Målgruppen for faktaarket er:

 • Virksomhetens ledelse
 • Sikkerhetsleder
 • IKT-ansvarlig
 • Databehandler
 • Leverandør

Krav i Normen

Faktaarket gjelder følgende kapittel i Normen

Relevante lov og forskriftsbestemmelser, standarder og andre rammeverk

Følgende lov- og forskriftsbestemmelser er spesielt relevante for faktaarket:

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved meldingsformidling

Elektroniske meldinger24

For å utveksle elektroniske meldinger trengs en kommunikasjonsløsning som kan pakke, adressere, sende og motta meldinger, og som støtter operasjoner som kryptering og signering av meldinger.

NHN Adresseregister 

Adresseregisteret er helse- og omsorgssektorens verktøy for å sikre korrekt adressering av elektroniske meldinger, og inneholder alle kommunikasjonsparter i helsenettet.

Adresseregisteret skal sikre informasjon som gjør at en kommunikasjonspart entydig kan identifiseres som rette mottaker, og deretter hente ut nødvendig informasjon til å sende mottakeren en formattert og kryptert elektronisk melding.

Kravet om oppdatert adresseinformasjon er forskriftsfestet i Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 4. "Alle virksomheter som er tilknyttet helsenettet ved avtale med Norsk Helsenett SF, skal sørge for å ha oppdatert informasjon om virksomhetens elektroniske adresser og annen relevant kontaktinformasjon i adresseregisteret i helsenettet."

Meldingsflyt på virksomhetsnivå

ebXML(Electronic Business using eXtensible Markup Language) er en meldingsstandard som skal sørge for at meldinger utformes likt i de ulike systemene. PKI (Publick Key Infrastructure) er løsningen som benyttes for å påse at meldingsutvekslingen er tilstrekkelig autentisert.              

Bruken av ebXML meldinger illustreres nedenfor. I eksemplet vises meldingsflyten mellom to aktører. Denne meldingen benytter kun signatur og kryptering på virksomhetsnivå, samt ebXML-rammeverket for overføring.

Faktaark 20a.png
Adresseregisteret

 

 1. Data til meldingen trekkes ut av lokalt fagsystem hos Aktør A, i eksemplet elektronisk pasientjournal (EPJ), og overføres til lokal meldingstjener. Mottakers adresse og informasjon om sertifikater hentes fra Adresseregisteret
 2. Meldingen krypteres, signeres og sendes til Aktør B
 3. Aktør Bs meldingstjener sender transportkvittering tilbake
 4. Meldingen overføres fra Aktør Bs meldingstjener og inn i journalsystemet. Hvis kvittering ikke er mottatt innen en gitt tidsramme sendes meldingen på nytt
 5. Elektronisk pasientjournal (EPJ) hos Aktør B sender applikasjonskvittering til meldingstjeneren
 6. Applikasjonskvittering sendes til Aktør A
 7. Applikasjonskvitteringen hentes inn i elektronisk pasientjournal (EPJ) hos Aktør A

 

Krav til meldingsformidling

Øvrige krav til meldingsformidling er beskrevet i veileder til Normen om "Krav til elektronisk meldingsutveksling"  og i "Forskrift for IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren " 

 

 

Sist oppdatert: 03. mai 2023