Søk

Referansekatalogen for e-helse

Referansekatalogen gir oversikt over obligatoriske og anbefalte standarder for helse- og omsorgstjenesten, samt andre kravdokumenter som tekniske spesifikasjoner.

Om referansekatalogen

Referansekatalogen er hjemlet i Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger og gjelder alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten og deres leverandører.

I tillegg til sektorspesifikke krav må offentlige virksomheter også ta hensyn til de anbefalte og obligatoriske kravene som gjelder for hele offentlig sektor og som finnes i Referansekatalogen for IT-standarder hos Digitaliseringsdirektoratet.

Om anbefalte og obligatoriske standarder i referansekatalogen

Standarder som er anbefalt av offentlig myndighet gjennom rundskriv, brev eller på annen måte, skal som en hovedregel tas inn i Referansekatalogen for e-helse. Standarder utviklet av offentlig myndighet eller på oppdrag fra offentlig myndighet skal tas inn i Referansekatalogen som anbefalt, dersom ikke spesielle forhold skulle tilsi noe annet. Andre standarder kan tas inn i Referansekatalogen som anbefalt dersom følgende kriterier er oppfylt:

  • Standarden avhjelper et erkjent behov
  • Standarden er etterspurt av målgruppene for standarden
  • Standarden ikke er i konflikt med eksisterende obligatoriske eller anbefalte standarder
  • Standarden ikke bryter med vedtatte nasjonale strategier, herunder også strategier på arkitekturområdet
  • Standarden oppfyller relevante standardiseringsfaglige kriterier
  • Kostnadene ved innføring av standarden ikke vurderes som uforholdsmessig store

For at en standard skal tas inn i som obligatorisk i Referansekatalogen for e-helse, kreves hjemmel i lov eller forskrift. Denne hjemmelen tas da med i oppføringen i katalogen.

Unntak fra krav om bruk av elektronisk journal og spesifikke standarder

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger stiller krav om bruk av elektronisk journal og spesifikke standarder. ​Forskriftens § 8 gir Direktoratet for e-helse mulighet til å innvilge tidsbegrenset unntak fra et eller flere av kravene i dersom det er særlig byrdefullt eller vanskelig å oppfylle de.

Informasjon om hvilke virksomheter som har fått innvilget krav og hva søknaden skal inneholde finnes på en egen side om Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger.

Organisering av referansekatalogen

Innholdet i referansekatalogen er samlet under ulike tema som "Informasjonssikkerhet", "Helsefaglige kodeverk" osv. Se meny til venstre på denne siden.

Hvis du leter etter en spesifikk standard så gå til egen søkeside for standarder.

Endringer i referansekatalogen

Hvis det oppdages feil i anbefalte og obligatoriske standarder som Direktoratet for e-helse forvalter vil feilene bli rettet. Oppdatert dokumentasjon publiseres på følgende datoer:

  • 15. juni
  • 15. september
  • 15. desember
  • 15. mars

Presiseringer som ikke krever endringer hos leverandører og i helsesektoren publiseres den 15. i hver måned.

Oversikt over endringer finnes på egen side.

Informasjonssikkerhet

​Alle virksomheter som er tilknyttet Helsenettet er forpliktet til å følge Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen) inkludert vedlegg.

Helsefaglige kodeverk

Denne delen av Referansekatalogen for e-helse omfatter standarder og andre kravdokumenter som skal bidra til en ensartet bruk av termer og koder innen helse- og omsorgstjenesten.

Oversikt over helsefaglige kodeverk

Grunnleggende standarder for elektronisk samhandling

ebXML Rammeverk

​​​​​​ebXML er et rammeverk for elektronisk kommunikasjon i helse- og omsorgstjenesten.

Følgende standarder og retningslinjer brukes for å implementere ebXML:

Tjenestebasert adressering

Følgende standarder brukes ved tjenestebasert adressering:

Hodemelding

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvittering er alltid en del av en forsendelsesprosessen ved mottak av en fagmeldinger. Det finnes to ulike standarder for applikasjonskvittering. Applikasjonskvittering v1.1 er obligatorisk for standarder som er oppført i paragraf 6 i Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger.

Standarder:

Tilleggsdokumentasjon for implementering og bruk av applikasjonskvittering:

Tilbakemelding om feil i mottatt melding

Standarder for samhandling i pasientforløp

Viktig om vedlegg til meldinger

For noen meldinger er det spesifisert at vedlegg kan brukes. Dette gjelder Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018), Viderehenvisning (HIS 1208:2018) og Status på henvisning (HIS 1206:2018). For disse meldingene er det trygt å sende vedlegg.

Andre meldinger har ikke krav til vedlegg. Eksempler er svarrapporter og epikriser.

Direktoratet for e-helse advarer mot å sende vedlegg til disse meldingene uten at avsenderen er sikker på at mottakeren kan åpne og lese vedlegget. Dette betyr at virksomheter som ønsker å bruke vedlegg i disse meldingene må ha gjort en avtale om det på forhånd med mottaker-virksomheten.

Henvisning

Det er tre standarder for henvisning som er i bruk eller er under innføring i helsetjenesten, se tabellen under. For mer informasjon og oversikt over tidsplaner, gå til Innføring av e-helsestandarder hos Norsk helsenett. Ved implementering og bruk av henvisningsstandarene er det nødvendig å implementere funksjonalitet fra noen andre standarder. Disse er også listet opp i tabellen.

Navn Status
Henvisning ny tilstand Obligatorisk standard
Viderehenvisning Anbefalt standard, under innføring
Status på henvisning Anbefalt standard, under innføring
Bruk av kodeverk og identifikatorer ved endring og kansellering av meldinger Anbefalt standard, tilleggsdokumentasjon
Kobling av relaterte meldinger med bruk av identifikatorer Anbefalt standard, tilleggsdokumentasjon
Henvisningsveileder: Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten (helsedirektoratet.no) Tilleggsdokumentasjon

Epikrise

Obligatorisk standard

Tilleggsdokumentasjon for implementering og bruk av epikrise:

Rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Rekvirering av medisinske tjenester v1.6 og Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 inkludert profiler er under innføring

Rekvirering av medisinske tjenester v1.5 og Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3 inkludert profiler er under utfasing.

Standarder (rekvisisjon)

​​Rekvirering av medisinske tjenester v1.6 (under innføring):

Rekvirering av medisinske tjenester v1.5 (under utfasing):

Standarder (svarrapport)

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 (under innføring):

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3 (under utfasing)

Tilleggsdokumentasjon for implementering og bruk av standardene:

Dialogmeldinger

Standarder

Dialogmelding v1.1 (hovedstandard):

Dialogmelding v1.0 (hovedstandard)

Tilleggsdokumentasjon for implementering og bruk av dialogmelding:

Pleie- og omsorgsmeldinger

Standarder:

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten​ v1.6 (hovedstandard)

Tilleggsdokumentasjon for implementering og bruk av pleie- og omsorgsmeldinger:

Kommunikasjon av EPJ-innhold

E-reseptmeldinger

Oversikt over meldinger som skal brukes ved utveksling av resepter og reseptopplysninger:

Teknisk dokumentasjon:

Meldinger for rekvirent

Meldinger som skal kunne sendes og mottas av rekvirentsystemer mellom Reseptformidleren, Helfo og Statens legemiddelverk

Meldinger for utleverer

Meldinger som skal kunne sendes og mottas av apotek-, bandasjist- og nettutleverersystemer mellom Reseptformidleren, Helfo og Statens legemiddelverk.

Meldinger for Helfo

Meldinger som skal kunne sendes og mottas av Helfo mellom rekvirent- og utleverersystemer.

Melding Navn
M18 ​Oppgjørskrav
M22 Oppgjørsresultat
M23 Utbetaling

Meldinger til Statens legemiddelverk

Meldinger som skal kunne sendes og mottas av Statens legemiddelverk mellom Reseptformidleren, rekvirent- og utleverersystemer.

Samhandling med NAV og Helfo

Sandarder som skal brukes i samhandling med NAV og Helfo

Samhandling med NAV

Samhandling med Helfo

Melding til Norsk pasientregister (NPR)

NPR-meldingene brukes for å rapportere virksomhetsdata fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister. Meldingene er besluttet med hjemmel i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (lovdata.no) § 2 2

NPR-meldinger som som skal benyttes for rapportere virksomhetsdata for 2021 er listet opp under. For NPR-meldinger for rapportering av virksomhetsdata for 2020 eller tidligere, gå til Helsedirektoratet.no

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Fra 1.1.2018 ble data som tidligere ble sendt til IPLOS-registeret en del av Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Melding til andre nasjonale registre

SYSVAK

Meldingene til SYSVAK er anbefalt for virksomheter hvor det foretas vaksinasjon:

Medisinsk fødselsregister

Standarder

Abortregisteret

Standarden er obligatorisk for virksomheter hvor svangerkapsavbrudd foretas

Data- og dokumentdeling

Datadeling

Dokumentdeling

Implementasjonsguide for dokumentdeling (in English):

EPJ og avlevering til Norsk helsearkiv

Anbefaling om bruk av flere EPJ-standarder ble trukket tilbake våren 2019. For å lese om bakgrunnen for dette og laste ned dokumentene gå til siden Historiske dokumenter.

Kontakt

Ved spørsmål om referansekatalogen, ta kontakt med [email protected]

Fant du det du lette etter?
Ja Nei