Hopp til hovedinnhold

Referansekatalogen for e-helse

Referansekatalogen gir oversikt over obligatoriske og anbefalte standarder for helse- og omsorgstjenesten, samt andre kravdokumenter som tekniske spesifikasjoner.

Om referansekatalogen

Referansekatalogen er hjemlet i Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger og gjelder alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten og deres leverandører.

I tillegg til sektorspesifikke krav må offentlige virksomheter også ta hensyn til de anbefalte og obligatoriske kravene som gjelder for hele offentlig sektor og som finnes i Referansekatalogen for IT-standarder hos Digitaliseringsdirektoratet.

Målgrupper for katalogen

Målgruppen for Referansekatalogen for e-helse er virksomheter i helse- og omsorgstjenesten og IKT-leverandørene deres. Med virksomhet menes det her både store virksomheter som helseforetak og mindre som enkeltpersonforetak.

Alle virksomheter må sørge for at at IKT-systemene som brukes følger relevante krav. Dette kan for eksempel gjøres ved at virksomhetene setter krav til leverandørene om å dokumentere hvilke krav systemene oppfyller når et nytt EPJ-system skal anskaffes.

For leverandørene gir Referansekatalogen for e-helse en oversikt over hvilke standarder som de må eller bør følge.

Om anbefalte og obligatoriske standarder i referansekatalogen

Standarder som er anbefalt av offentlig myndighet gjennom rundskriv, brev eller på annen måte, skal som en hovedregel tas inn i Referansekatalogen for e-helse. Standarder utviklet av offentlig myndighet eller på oppdrag fra offentlig myndighet skal tas inn i Referansekatalogen som anbefalt, dersom ikke spesielle forhold skulle tilsi noe annet. Andre standarder kan tas inn i Referansekatalogen som anbefalt dersom følgende kriterier er oppfylt:

 • Standarden avhjelper et erkjent behov
 • Standarden er etterspurt av målgruppene for standarden
 • Standarden ikke er i konflikt med eksisterende obligatoriske eller anbefalte standarder
 • Standarden ikke bryter med vedtatte nasjonale strategier, herunder også strategier på arkitekturområdet
 • Standarden oppfyller relevante standardiseringsfaglige kriterier
 • Kostnadene ved innføring av standarden ikke vurderes som uforholdsmessig store

For at en standard skal tas inn i som obligatorisk i Referansekatalogen for e-helse, kreves hjemmel i lov eller forskrift. Denne hjemmelen tas da med i oppføringen i katalogen.

Unntak fra krav om bruk av elektronisk journal og spesifikke standarder

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger stiller krav om bruk av elektronisk journal og spesifikke standarder. ​Forskriftens § 8 gir Direktoratet for e-helse mulighet til å innvilge tidsbegrenset unntak fra et eller flere av kravene i dersom det er særlig byrdefullt eller vanskelig å oppfylle de.

Informasjon om hvilke virksomheter som har fått innvilget unntak fra krav og hva søknaden skal inneholde finnes på en egen side om Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger.

Organisering av referansekatalogen

Innholdet i referansekatalogen er samlet under ulike tema som "Informasjonssikkerhet", "Helsefaglige kodeverk" osv. Se meny til venstre på denne siden.

Hvis du leter etter en spesifikk standard, så gå til egen søkeside for standarder.

Endringer i referansekatalogen

Hvis det oppdages feil i anbefalte og obligatoriske standarder som Direktoratet for e-helse forvalter vil feilene bli rettet. Oppdatert dokumentasjon publiseres på følgende datoer:

 • 15. juni
 • 15. september
 • 15. desember
 • 15. mars

Presiseringer som ikke krever endringer hos leverandører og i helsesektoren publiseres den 15. i hver måned.

Oversikt over endringer finnes på egen side for viktige endringer i standarder.

Endringer i kodeverk i standarder er tilgjengelig fra siden om endringer i kodeverk på Volven.

Oversikt over standarder som er trukket tilbake m.m. finnes på siden historiske dokumenter.

Informasjonssikkerhet

​Alle virksomheter som er tilknyttet Helsenettet er forpliktet til å følge Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen) inkludert vedlegg.

Helsefaglige kodeverk

Denne delen av Referansekatalogen for e-helse omfatter standarder og andre kravdokumenter som skal bidra til en ensartet bruk av termer og koder innen helse- og omsorgstjenesten.

Grunnleggende standarder for elektronisk samhandling

ebXML Rammeverk

​​​​​​ebXML er et rammeverk for elektronisk kommunikasjon i helse- og omsorgstjenesten.

Følgende standarder og retningslinjer brukes for å implementere ebXML:

Tjenestebasert adressering

Ved tjenestebasert adressering skjer samhandlingen på virksomhetsnivå i stedet for på personnivå. Standard for tjenestebasert adressering sørger for at meldinger kommer frem til korrekt mottaker og ikke forsvinner på veien mellom avsendende og mottakende virksomhet.

"Ved tjenestebasert adressering skal meldinger adresseres til standardiserte adresser, såkalte tjenestetyper, som den enkelte virksomhet registerer i Adresseregisteret. Dette gjør det enklere for helsepersonelll å finne riktig mottaker når man skal sende en elektronisk melding". (Høring om Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften, s.67-68)

Standarder for tjenestebasert adressering

Følgende standarder og retningslinjer brukes ved tjenestebasert adressering:

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret gir råd om bruk av tjenestetyper.

Tjenestetyper publiseres på FinnKode - kodeverk i standarder (ehelse.no)

Brukerveiledninger for registrering av tjenestetyper finnes hos Norsk helsenett, Adresseregisteret - Norsk helsenett (nhn.no).

Hodemelding

Standard for hodemelding beskriver et felles meldingshode som benyttes for mange elektroniske meldinger i helse- og omsorgstjenesten. Bruk av hodemelding er spesifisert i hver enkelt meldingsstandard.

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvittering er alltid en del av en forsendelsesprosessen ved mottak av en fagmeldinger.

Det finnes to versjoner av Applikasjonskvittering:

Obligatorisk standard for Applikasjonskvittering (HIS 80415:2012)

Eldre versjon av Applikasjonskvittering (HIS 80415:2004)

Tilbakemelding om feil i mottatt melding

Standard:

Tilleggsdokumentasjon for implementering og bruk av tilbakemelding om feil i mottatt melding:

Standarder for samhandling i pasientforløp

Viktig om vedlegg til meldinger

For noen meldinger er det spesifisert at vedlegg kan brukes. Dette gjelder Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018), Viderehenvisning (HIS 1208:2018) og Status på henvisning (HIS 1206:2018). For disse meldingene er det trygt å sende vedlegg.

Andre meldinger har ikke krav til vedlegg. Eksempler er svarrapporter og epikriser.

Helsedirektoratet påpeker at man ikke må sende vedlegg med disse meldingene uten at avsenderen er sikker på at mottakeren kan åpne og lese vedlegget. Dette betyr at virksomheter som ønsker å bruke vedlegg i disse meldingene må gjøre en avtale om det med mottakervirksomheten.

Henvisning

Følgende standarder skal brukes for henvisninger:

Epikrise

Følgende standarder brukes for epikrise:

  Rekvisisjon

  Følgende standarder brukes for rekvirering av medisinske tjenester:

  NavnStatus
  ​​Rekvirering av medisinske tjenester v1.6 Obligatorisk standard
  Laboratoriemedisin v1.6 [rekvisisjon] - profil av Rekvirering av medisinske tjenester v1.6Anbefalt standard
  Radiologi v1.6 [rekvisisjon] - profil av Rekvirering av medisinske tjenester v1.6Obligatorisk standard
  Bruk av standardene Rekvirering av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenesterAnbefalt standard
  Bruk av laboratoriekodeverk i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenesterAnbefalt standard
  Kobling av relaterte meldinger med bruk av identifikatorerAnbefalt standard

  Svarrapport

  Følgende standarder brukes for svarrapportering av medisinske tjenester:

  Dialogmeldinger

  Standarder

  Dialogmelding v1.1 (hovedstandard):

  Dialogmelding v1.0 (hovedstandard)

  Tilleggsdokumentasjon for implementering og bruk av dialogmelding:

  Pleie- og omsorgsmeldinger

  Standarder:

  Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten​ v1.6 (hovedstandard)

  Tilleggsdokumentasjon for implementering og bruk av pleie- og omsorgsmeldinger:

  E-reseptmeldinger

  Oversikt over meldinger som skal brukes ved utveksling av resepter og reseptopplysninger:

  Teknisk dokumentasjon:

  Meldinger for rekvirent

  Meldinger som skal kunne sendes og mottas av rekvirentsystemer mellom Reseptformidleren, Helfo og Statens legemiddelverk

  Meldinger for utleverer

  Meldinger som skal kunne sendes og mottas av apotek-, bandasjist- og nettutleverersystemer mellom Reseptformidleren, Helfo og Statens legemiddelverk.

  Meldinger for Helfo

  Meldinger som skal kunne sendes og mottas av Helfo mellom rekvirent- og utleverersystemer.

  Meldinger til Statens legemiddelverk

  Meldinger som skal kunne sendes og mottas av Statens legemiddelverk mellom Reseptformidleren, rekvirent- og utleverersystemer.

  Samhandling med NAV og Helfo

  Sandarder som skal brukes i samhandling med NAV og Helfo

  Samhandling med NAV

  Samhandling med Helfo

  Samhandling med helsenorge.no

  Teknisk dokumentasjon for samhandling med helsenorge.no er tilgjengelig fra nettsidene til Norsk helsenett:

  XML-skjema kan lastes ned fra Sarepta teknisk arkiv

  Dokumentene gjelder for Helsenorge.no og virksomheter som samhandler med innbyggere via helsenorge.no

  Melding til Norsk pasientregister (NPR)

  NPR-meldingene brukes for å rapportere virksomhetsdata fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister. Meldingene er besluttet med hjemmel i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (lovdata.no) § 2 2

  NPR-meldinger som som skal benyttes for rapportere virksomhetsdata for 2024 er listet opp under.

  Gjeldende versjon av informasjonsmodell og meldinger kan lastes ned fra Folkehelseinstituttet.no

  NBetegnelse
  ord

  Den vanlige NPR-meldingen (kombinasjon av flere sektorer)

  extUtvidet melding for produksjon i HF informasjonssystemer
  vtkInnrapportering av vedtak etter psykisk helsevernloven (EPJ-standard)
  raaInnrapportering av data fra bildediagnostikk, intervensjon og nukleærmedisin, aktivitetsdata
  sbsInnrapportering av data om situasjonen ved behandlingsstart for ruspasienter
  preInnrapportering av data fra Prehospitale tjenester/Ambulanse
  skaInnrapportering av data om Personskade. Felles minimum datasett (FMDS)
  kppInnrapportering av data om kostnad per pasient (KPP)
  pakInnrapportering av hendelser i forløp
  ideInnrapportering av data for identifikasjon av person
  kreVideresending til Kreftregisteret
  errDen ordinære tilbakemeldingen inkludert feilmeldinger
  gtt Global Trigger Tool (GTT)
  str Innrapportering av data fra stråleterapi

  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

  Fra 1.1.2018 ble data som tidligere ble sendt til IPLOS-registeret en del av Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

  Melding til andre nasjonale registre

  SYSVAK

  Meldingene til SYSVAK er anbefalt for virksomheter hvor det foretas vaksinasjon:

  Medisinsk fødselsregister

  Standarder

  Abortregisteret

  Standarden er obligatorisk for virksomheter hvor svangerkapsavbrudd foretas

  Data- og dokumentdeling

  Datadeling

  Dokumentdeling

  Implementasjonsguide for dokumentdeling (in English):

  Implementation guide for Norwegian usage of IHE XDS, XCA and XUA:Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

  EPJ og avlevering til Norsk helsearkiv

  Anbefaling om bruk av flere EPJ-standarder ble trukket tilbake våren 2019. For å lese om bakgrunnen for dette og laste ned dokumentene gå til siden Historiske dokumenter.

  Helseapper

  Anbefaling om bruk av Apper for helse og velvære - Kvalitet og pålitelighet (SN-CEN ISO/TS 82304-2:2021)

  Programvare for helse - Del 2: Apper for helse og velvære - Kvalitet og pålitelighet (SN-CEN ISO/TS 82304-2:2021) er en internasjonal spesifikasjon.

  Dokumentet beskriver hvilke kvalitetskrav som bør følges når apper for helse skal utvikles og vedlikeholdes. I tillegg viser det hvordan slike apper kan merkes for å kommunisere fire kvalitetskriterier: Helse og sikkerhet, hvor enkel appen er å bruke, datasikkerhet og hvor solid den er [robust build].

  Spesifikasjonen kan brukes av følgende:

  • Apputviklere gjennom livssyklusen til en helseapp. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til design, utvikling, validering, implementering, forretningsutvikling og markedsføring.
  • Sertifiseringsorganisasjoner for helseapper. Slike organisasjoner kan bruke standarden til for eksempel å gi ut kvalitetsstempel, gi råd om hvordan kvaliteten kan forbedres og gjennomføre analyser.
  • Virksomheter som utvikler spesifikasjoner. De kan ta utgangspunkt i standarden og tilpasse den konkrete prosjekter.
  • Potensielle kunder og brukere. De kan sette krav til minimumsscore til apper de vurderer, til kvalitetsmerking av disse og til kvalitetsrapporter. De kan bruke kvalitetsmerking og kvalitetsrapporter til å vurdere ulike apper.
  • Eiere av digitalt markeder. Sette krav til at en app må ha et kvalitetsmerke dersom den skal gjøres tilgjengelig.
  • Nasjonale og regionale myndigheter. Sette krav til kvalitetsmerke til apper innen sitt juridiske område.
  • Personer eller virksomhet som anbefaler helseapper. Som del av vurderingsprosessen.

  Les mer om formål og bruksområde på siden Apper for helse og velvære.

  Kontakt

  Ved spørsmål om Referansekatalogen for e-helse, ta kontakt med postmottak@helsedir.no