Hopp til hovedinnhold
Søk

Referansekatalogen for e-helse

Referansekatalogen gir oversikt over obligatoriske og anbefalte standarder for helse- og omsorgstjenesten, samt andre kravdokumenter som tekniske spesifikasjoner.

Om referansekatalogen

Referansekatalogen er hjemlet i Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger og gjelder alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten og deres leverandører.

I tillegg til sektorspesifikke krav må offentlige virksomheter også ta hensyn til de anbefalte og obligatoriske kravene som gjelder for hele offentlig sektor og som finnes i Referansekatalogen for IT-standarder hos Digitaliseringsdirektoratet.

Målgrupper for katalogen

Målgruppen for Referansekatalogen for e-helse er virksomheter i helse- og omsorgstjenesten og IKT-leverandørene deres. Med virksomhet menes det her både store virksomheter som helseforetak og mindre som enkeltpersonforetak.

Alle virksomheter må sørge for at at IKT-systemene som brukes følger relevante krav. Dette kan for eksempel gjøres ved at virksomhetene setter krav til leverandørene om å dokumentere hvilke krav systemene oppfyller når et nytt EPJ-system skal anskaffes.

For leverandørene gir Referansekatalogen for e-helse en oversikt over hvilke standarder som de må eller bør følge.

Om anbefalte og obligatoriske standarder i referansekatalogen

Standarder som er anbefalt av offentlig myndighet gjennom rundskriv, brev eller på annen måte, skal som en hovedregel tas inn i Referansekatalogen for e-helse. Standarder utviklet av offentlig myndighet eller på oppdrag fra offentlig myndighet skal tas inn i Referansekatalogen som anbefalt, dersom ikke spesielle forhold skulle tilsi noe annet. Andre standarder kan tas inn i Referansekatalogen som anbefalt dersom følgende kriterier er oppfylt:

 • Standarden avhjelper et erkjent behov
 • Standarden er etterspurt av målgruppene for standarden
 • Standarden ikke er i konflikt med eksisterende obligatoriske eller anbefalte standarder
 • Standarden ikke bryter med vedtatte nasjonale strategier, herunder også strategier på arkitekturområdet
 • Standarden oppfyller relevante standardiseringsfaglige kriterier
 • Kostnadene ved innføring av standarden ikke vurderes som uforholdsmessig store

For at en standard skal tas inn i som obligatorisk i Referansekatalogen for e-helse, kreves hjemmel i lov eller forskrift. Denne hjemmelen tas da med i oppføringen i katalogen.

Unntak fra krav om bruk av elektronisk journal og spesifikke standarder

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger stiller krav om bruk av elektronisk journal og spesifikke standarder. ​Forskriftens § 8 gir Direktoratet for e-helse mulighet til å innvilge tidsbegrenset unntak fra et eller flere av kravene i dersom det er særlig byrdefullt eller vanskelig å oppfylle de.

Informasjon om hvilke virksomheter som har fått innvilget krav og hva søknaden skal inneholde finnes på en egen side om Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger.

Organisering av referansekatalogen

Innholdet i referansekatalogen er samlet under ulike tema som "Informasjonssikkerhet", "Helsefaglige kodeverk" osv. Se meny til venstre på denne siden.

Hvis du leter etter en spesifikk standard så gå til egen søkeside for standarder.

Endringer i referansekatalogen

Hvis det oppdages feil i anbefalte og obligatoriske standarder som Direktoratet for e-helse forvalter vil feilene bli rettet. Oppdatert dokumentasjon publiseres på følgende datoer:

 • 15. juni
 • 15. september
 • 15. desember
 • 15. mars

Presiseringer som ikke krever endringer hos leverandører og i helsesektoren publiseres den 15. i hver måned.

Oversikt over endringer finnes på egen side for viktige endringer i standarder

Standarder som blir tatt ut av referansekatalogen

Standarder kan bli tatt ut av referansekatalogen, for eksempel på grunn av endringer i forskrifter.

Oversikt over standarder som er trukket tilbake m.m. finnes på siden historiske dokumenter.

Informasjonssikkerhet

​Alle virksomheter som er tilknyttet Helsenettet er forpliktet til å følge Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen) inkludert vedlegg.

Helsefaglige kodeverk

Denne delen av Referansekatalogen for e-helse omfatter standarder og andre kravdokumenter som skal bidra til en ensartet bruk av termer og koder innen helse- og omsorgstjenesten.

Grunnleggende standarder for elektronisk samhandling

ebXML Rammeverk

​​​​​​ebXML er et rammeverk for elektronisk kommunikasjon i helse- og omsorgstjenesten.

Følgende standarder og retningslinjer brukes for å implementere ebXML:

Tjenestebasert adressering

Følgende standarder og retningslinjer brukes ved tjenestebasert adressering:

Hodemelding

Standard for hodemelding beskriver et felles meldingshode som benyttes for mange elektroniske meldinger i helse- og omsorgstjenesten. Bruk av hodemelding er spesifisert i hver enkelt meldingsstandard.

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvittering er alltid en del av en forsendelsesprosessen ved mottak av en fagmeldinger. Det finnes to ulike standarder for applikasjonskvittering. Applikasjonskvittering v1.1 er obligatorisk for standarder som er oppført i paragraf 6 i Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger.

Standarder:

Tilleggsdokumentasjon for implementering og bruk av applikasjonskvittering:

Tilbakemelding om feil i mottatt melding

Standarder for samhandling i pasientforløp

Viktig om vedlegg til meldinger

For noen meldinger er det spesifisert at vedlegg kan brukes. Dette gjelder Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018), Viderehenvisning (HIS 1208:2018) og Status på henvisning (HIS 1206:2018). For disse meldingene er det trygt å sende vedlegg.

Andre meldinger har ikke krav til vedlegg. Eksempler er svarrapporter og epikriser.

Direktoratet for e-helse advarer mot å sende vedlegg til disse meldingene uten at avsenderen er sikker på at mottakeren kan åpne og lese vedlegget. Dette betyr at virksomheter som ønsker å bruke vedlegg i disse meldingene må ha gjort en avtale om det på forhånd med mottaker-virksomheten.

Henvisning

Følgende standarder skal brukes for henvisninger:

Epikrise

Følgende standarder brukes for epikrise:

  Rekvisisjon

  Følgende standarder brukes for rekvirering av medisinske tjenester:

  Svarrapport

  Følgende standarder brukes for svarrapportering av medisinske tjenester:

  Dialogmeldinger

  Standarder

  Dialogmelding v1.1 (hovedstandard):

  Dialogmelding v1.0 (hovedstandard)

  Tilleggsdokumentasjon for implementering og bruk av dialogmelding:

  Pleie- og omsorgsmeldinger

  Standarder:

  Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten​ v1.6 (hovedstandard)

  Tilleggsdokumentasjon for implementering og bruk av pleie- og omsorgsmeldinger:

  Kommunikasjon av EPJ-innhold

  E-reseptmeldinger

  Oversikt over meldinger som skal brukes ved utveksling av resepter og reseptopplysninger:

  Teknisk dokumentasjon:

  Meldinger for rekvirent

  Meldinger som skal kunne sendes og mottas av rekvirentsystemer mellom Reseptformidleren, Helfo og Statens legemiddelverk

  Meldinger for utleverer

  Meldinger som skal kunne sendes og mottas av apotek-, bandasjist- og nettutleverersystemer mellom Reseptformidleren, Helfo og Statens legemiddelverk.

  Meldinger for Helfo

  Meldinger som skal kunne sendes og mottas av Helfo mellom rekvirent- og utleverersystemer.

  Meldinger til Statens legemiddelverk

  Meldinger som skal kunne sendes og mottas av Statens legemiddelverk mellom Reseptformidleren, rekvirent- og utleverersystemer.

  Samhandling med NAV og Helfo

  Sandarder som skal brukes i samhandling med NAV og Helfo

  Samhandling med NAV

  Samhandling med Helfo

  Samhandling med helsenorge.no

  Teknisk dokumentasjon for samhandling med helsenorge.no er tilgjengelig fra nettsidene til Norsk helsenett:

  XML-skjema kan lastes ned fra Sarepta teknisk arkiv

  Melding til Norsk pasientregister (NPR)

  NPR-meldingene brukes for å rapportere virksomhetsdata fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister. Meldingene er besluttet med hjemmel i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (lovdata.no) § 2 2

  NPR-meldinger som som skal benyttes for rapportere virksomhetsdata for 2023 er listet opp under.

  Gjeldende versjon av informasjonsmodell og meldinger kan lastes ned fra helsedirektoratet.no

  MeldingBeskrivelse
  ordDen vanlige NPR-meldingen (kombinasjon av flere sektorer)
  extUtvidet melding for produksjon i HF informasjonssystemer
  vtkInnrapportering av vedtak etter psykisk helsevernloven (EPJ-standard)
  raaInnrapportering av data fra bildediagnostikk, intervensjon og nukleærmedisin, aktivitetsdata
  radInnrapportering av data fra bildediagnostikk, intervensjon og nukleærmedisin, dosedata
  sbsInnrapportering av data om situasjonen ved behandlingsstart for ruspasienter
  preInnrapportering av data fra Prehospitale tjenester/Ambulanse
  skaInnrapportering av data om Personskade. Felles minimum datasett (FMDS)
  kppInnrapportering av data om kostnad per pasient (KPP)
  pakInnrapportering av hendelser i forløp
  ideInnrapportering av data for identifikasjon av person
  hkrVideresending til Hjerte og karregisteret
  kreVideresending til Kreftregisteret
  errDen ordinære tilbakemeldingen inkludert feilmeldinger
  gttGlobal Trigger Tool (GTT)
  strInnrapportering av data fra stråleterapi

  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

  Fra 1.1.2018 ble data som tidligere ble sendt til IPLOS-registeret en del av Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

  Melding til andre nasjonale registre

  SYSVAK

  Meldingene til SYSVAK er anbefalt for virksomheter hvor det foretas vaksinasjon:

  Medisinsk fødselsregister

  Standarder

  Abortregisteret

  Standarden er obligatorisk for virksomheter hvor svangerkapsavbrudd foretas

  Data- og dokumentdeling

  Datadeling

  Dokumentdeling

  Implementasjonsguide for dokumentdeling (in English):

  EPJ og avlevering til Norsk helsearkiv

  Anbefaling om bruk av flere EPJ-standarder ble trukket tilbake våren 2019. For å lese om bakgrunnen for dette og laste ned dokumentene gå til siden Historiske dokumenter.

  Kontakt

  Ved spørsmål om referansekatalogen, ta kontakt med [email protected]