Søk

Nasjonal e-helseportefølje

Nasjonal e-helseportefølje omfatter e-helsetiltak med nasjonal betydning i helse -og omsorgssektoren.

Kriterier for å være et e-helsetiltak av nasjonal betydning er:  

  • Digitalisering er vesentlig for å oppnå tiltakets formål og tiltaket omhandler kjernevirksomheten i helse- og omsorgstjenesten.
  • Tiltaket krever koordinering eller samordning på tvers av flere aktører for å lykkes.

For spørsmål angående kriteriene kontakt Nasjonalt porteføljekontor: [email protected]

Prosjekt helsedata
Prosjekt Helsedata viderefører målene fra Helsedataprogrammet om bedre utnyttelse, bedre kvalitet og sikrere håndtering av data i de nasjonale helseregistrene.
Alle møter
Alle møter skal bidra til kortere ventetid, bedre planlegging og at flere møter til timene sine.
DIGI-UNG
DIGI-UNG skal levere lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon, veiledning og tjenester til ungdom, gjennom et helhetlig tverrsektorielt digitalt tilbud som bidrar til mestring og selvhjelp.
DigiHelsestasjon
Prosjektet DigiHelsestasjon skal levere digitale tjenester for helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkludert helsestasjon for ungdom.
Digital behandlings- og egenbehandlingsplan
Formålet med prosjektet er å utvikle en felles behandlings- og egenbehandlingsplan som kan deles med pasient og helsepersonell på tvers av forvaltningsnivå gjennom kjernejournal og helsenorge.no.
Digital førerettsforvaltning
Prosjektet skal digitalisere dialogen mellom lege og vegmyndighet for å fornye førerretten, og fjerne behovet for at innbyggere må møte opp på trafikkstasjonen.
Digitale pasienttjenester i Nord
Prosjektet digitale pasienttjenester i nord skal gi pasienter digital tilgang til informasjon og sikker digital kommunikasjon med sykehus og øvrig helsetjeneste.
EPJ-løftet - program for EPJ-utvikling
EPJ-løftet skal bidra til kvalitetsheving av fastlegars, avtalespesialistars, fysio- og manuellterapeuters EPJ system gjennom at nyttig funksjonalitet og felleskomponentar blir utvikla og tatt i bruk.
MF Helse
Norge har fått et nytt, modernisert folkeregister med nær sanntidsoppdaterte folkeregisteropplysninger. Modernisert folkeregister medfører at helse- og omsorgstjenesten må forholde seg til ny informasjonsmodell, nye grensesnitt og nye tjenester. Arbeidsprosesser og løsninger må tilpasses
FRESK
FRESK-programmet står for Fremtidens systemer i klinikken, og er en samling av regionale prosjekter i Helse Nord med ansvar for planlegging og innføring av nye og fremtidsrettede kliniske systemer ved sykehusene i Nord-Norge.
HELIKS (Helhet i kliniske system)
HELIKS skal bidra til å gi bedre sammenheng mellom de kliniske IKT-systemene i Helse Vest.
Helseplattformen
Helseplattformen har ansvaret for å gjennomføre innføring av ny, felles journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner.
Internettassistert behandling for angst og depresjon i kommunen
Prosjektet skal bidra til at det opprettes nettassistert behandling av milde til moderate angst og depresjonsplager i norske kommuner.
Interregional digital patologi
Interregional digital patologi skal bidra til lik, rask og riktig diagnostikk i alle landets patologiavdelinger gjennom standardisering, strukturering og samhandling, fra rekvirering av prøven til svar foreligger.
Kjernejournal dokumentdeling
Prosjektet skal bidra til at pasienter får sikrere, raskere og bedre helsehjelp.
Kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenester (Program pasientens legemiddelliste)
Kjernejournal innføres i kommunal helse- og omsorgstjeneste.
Klinisk legemiddelsamhandling
Klinisk legemiddelsamhandling skal gjøre det enklere å dele oppdaterte legemiddelopplysninger og bidra til bedre legemiddelhåndtering.
KPR 2024
Prosjektet skal videreutvikle kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) med nye data fra tjenestene omsorg og allmennlege, for å utvide registerets innhold og kvalitet. Det skal også utredes datafangst fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten.
Legemiddelregisteret
Legemiddelregisteret skal baseres på og erstatte dagens Reseptregister. Legemiddelregisteret vil ha tilsvarende formål som Reseptregisteret, men det vil være tillatt å samle inn og behandle noen ekstra opplysninger sammenlignet med Reseptregisteret.
Modernisering av SYSVAK
Formålet med SYSVAK er å holde oversikten over vaksinasjonsstatus for den enkelte og over vaksinasjonsdekningen i landet
MSIS-databasen
MSIS-databasen er et første steg på veien mot å kunne etablere en fullt ut skalert nasjonal mikrobiologisk laboratoriedatabase.
Multidose i e-resept
Multidose i e-resept er et prosjekt som skal styrke pasientsikkerheten.
Nasjonalt infeksjonsregister
Dette prosjektet er satt på pause.
Nasjonalt program for velferdsteknologi
Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi.
Nøkkelregister for DSA
Helsedirektoratet skal i samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) etablere et nasjonale systemet for overvåking av medisinsk strålebruk på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD).
Pakkeforløp Hjerneslag (fase 2)
Formålet med «Pakkeforløp hjerneslag» er at pasienter som rammens av hjerneslag skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp, samt forhindre uønskede tidsavbrudd mellom ulike aktørers oppgave - og ansvarsområder. Pasienten skal sikres adekvat diagnostikk og behandling til rett tid og på rett sted.
Program digital samhandling steg 1
Program digital samhandling skal sørge for at de de ulike digitale løsningene i Helse-Norge snakker bedre sammen. Dette vil gi bedre behandling av pasienter, og gjøre det enklere og tryggere for innbyggere og helsepersonell.
Program kodeverk og terminologi – Felles språk (nasjonalt prosjekt)
Program kodeverk og terminologi – Felles språk skal realisere et standardisert felles språk i helse- og omsorgstjenesten.
Program pasientens legemiddelliste
Program pasientens legemiddelliste skal samle pågående prosjekter og aktiviteter for å øke gjennomføringsevnen på digitalisering av legemiddelområdet.
Regional EPJ Modernisering
Prosjektet skal legge til rette for modernisering av funksjonalitet i pasientadministrasjon (PAS) og elektronisk pasientjournal (EPJ) i Helse Sør-Øst.
Rehabiliteringsregistret
Rehabiliteringsregisteret er et kvalitetsregister som Helsedirektoratet prøver ut i samarbeid med aktører i spesialisthelsetjenesten.
SAFEST Realisering (FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenesten)
Formålet med prosjektet er å etablere en kilde til strukturert legemiddelinformasjon som støtter opp om behovene i sykehus.
Sentral forskrivningsmodul SFM (legemiddelmodulen i pasientens legemiddelliste)
Sentral forskrivningsmodul (SFM) er en legemiddel- og rekvireringsmodul som er viktig for å kunne innføre pasientens legemiddelliste (PLL) i hele landet. Den legger til rette for at informasjon om legemidler kan deles mellom ulike pasientjournalsystemer.
Utprøving av pasientens legemiddelliste
Pasientens legemiddelliste (PLL) skal tilgjengeliggjøre legemiddelopplysninger i én felles, nasjonal oversikt.
Felles kommunal journal
Felles kommunal journal er arbeidet med å planlegge, anskaffe og innføre en felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor Midt-Norge.
Avsluttede prosjekter