Søk

Nasjonal e-helseportefølje

Nasjonal e-helseportefølje omfatter alle strategiske prosjekter i helse- og omsorgssektoren.

Med strategiske prosjekter menes prosjekter som: 

  • understøtter Nasjonal e-helsestrategi 
  • har vesentlige avhengigheter eller leveranser til andre prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen 
  • er avhengig av nasjonal innsats (dvs. innsats fra flere aktører i helse- og omsorgssektoren) for å lykkes
Alle møter
Alle møter skal bidra til et bedre tilbud til pasientene, med god og forenklet kommunikasjon med pasienter og pårørende, kortere ventetid og ingen tidsfristbrudd. Pasienten skal møte et enhetlig og forutsigbart system i hele Helse Vest, uavhengig av geografisk tilknytning eller konsultasjonsbehov.
DIGI-UNG
Formålet med DIGI-UNG-programmet er å å levere lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon, veiledning og tjenester til ungdom, gjennom et helhetlig digitalt tilbud på tvers av sektorer som bidrar til mestring og selvhjelp.
DigiHelse fase 2
Fase 2 av DigiHelse er ein videreutvikling av funksjonalitet i DigiHelse-prosjektet.
DigiHelsestasjon
Prosjektet DigiHelsestasjon skal levere digitale tjenester for helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkludert helsestasjon for ungdom.
DigiHoT- Digitalisering av hjelpemiddelformidlingen i NAV og kommune
KS samarbeider med NAV om å utvikle ny digital løsning for hjelpemidler og tilrettelegging. I dag må all søknad om hjelpemidler gjøres på papir, dette tar tid og gir mange muligheter for feil.
Digital behandlings- og egenbehandlingsplan
Formålet med prosjektet er å utvikle en felles behandlings- og egenbehandlingsplan som kan deles med pasient og helsepersonell på tvers av forvaltningsnivå gjennom kjernejournal og helsenorge.no.
Digital førerettsforvaltning
Prosjektet skal digitalisere dialogen mellom lege og vegmyndighet for å fornye førerretten, og fjerne behovet for at innbyggere må møte opp på trafikkstasjonen.
Digital patologi Helse Vest
Digitale pasienttjenester i Nord
Prosjektet digitale pasienttjenester i nord skal gi pasienter digital tilgang til informasjon og sikker digital kommunikasjon med sykehus og øvrig helsetjeneste.
EDiT – Enklere digitale tjenester
Prosjektet skal sikre at pålegg og anbefalinger i Digitaliseringsrundskrivet følges, at mål nås og at gevinster realiseres.
EPJ-løftet - program for EPJ-utvikling
EPJ-løftet skal bidra til utvikling av IKT verktøy for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen, understøtte samhandling og informasjonsformidling mellom aktører i sektoren og mer effektiv ressursbruk.
Felles samarbeidsprogram for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren (MF Helse)
Norge er i ferd med å få et nytt, modernisert folkeregister med nær sanntidsoppdaterte folkeregisteropplysninger.
FRESK
FRESK-programmet står for Fremtidens systemer i klinikken, og er en samling av regionale prosjekter i Helse Nord med ansvar for planlegging og innføring av nye og fremtidsrettede kliniske systemer ved sykehusene i Nord-Norge.
HELIKS (Helhet i kliniske system)
HELIKS skal bidra til å gi bedre sammenheng mellom de kliniske IKT-systemene i Helse Vest. HELIKS
Helsedataprogrammet
Helsedataprogrammet utvikler nye løsninger for å gi raskere og sikrere tilgang til helsedata. Programmet skal gjøre det enklere å forske, gjennomføre analyser og sette sammen helsedata på tvers av ulike datakilder.
Helseplattformen
Helseplattformen har ansvaret for å gjennomføre innføring av ny, felles journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner fra høsten 2021.
HMN LAB
Prosjektet "HMN LAB" skal anskaffe og innføre et nytt felles laboratoriedatasystem for alle sykehusene i Midt-Norge.
Håndhygiene (digitalisert observasjon av håndvask)
Innsyn og tilgjengeliggjøring - NPR og KPR
Prosjekt innsyn og tilgjengeliggjøring omfatter å konvergere drift og forvaltning av KPR og NPR, sikre tilgang i et felles datavarehus og innsynsløsning til hele befolkningen via helsenorge.no.
Internettassistert behandling for angst og depresjon i kommunen
Prosjektets formål er å skaffe digitale verktøy for behandling av angst og depresjon i kommunal psykisk helsetjeneste.
Interregional digital patologi
Kjernejournal dokumentdeling
Kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenester (Program pasientens legemiddelliste)
Kjernejournal innføres i kommunal helse- og omsorgstjeneste.
Klinisk legemiddelsamhandling
KPR 2024
Prosjektet skal videreutvikle kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) med nye data fra tjenestene omsorg og allmennlege, for å utvide registerets innhold og kvalitet. Det skal også utredes datafangst fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten.
Legemiddelregisteret
Legemiddelregisteret skal baseres på og erstatte dagens Reseptregister. Legemiddelregisteret vil ha tilsvarende formål som Reseptregisteret, men det vil være tillatt å samle inn og behandle noen ekstra opplysninger sammenlignet med Reseptregisteret.
Modernisering av SYSVAK
MSIS-databasen
MSIS-databasen er eit første steg på vegen mot å kunne etablere ein fullt ut skalert nasjonal mikrobiologisk laboratoriedatabase.
Multidose i e-resept
Multidose i e-resept er et prosjekt som skal styrke pasientsikkerheten.
Nasjonalt infeksjonsregister
Formålet med eit nasjonalt infeksjonsregister, inklusive tilgjengeliggjøring av laboratoriedata på nasjonal basis, er å kunne få raskare og betre utnytting av eksisterande data til pasientbehandling, overvaking og forsking.
Nasjonalt program for velferdsteknologi
Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi.
Nasjonalt prosjekt DigiHelse
DigiHelse er ei løysing for digital melding og kalendertenester for brukarar av kommunale helse- og omsorgstenester på helsenorge.no og i den lokale pasientjournalen til kommunen.
Nøkkelregister for DSA
Pakkeforløp hjem for kreftpasienter
Pakkeforløp hjem skal sørge for at kreftpasienter følges opp bedre hjemme i kommunene etter behandlingen på sykehus.
Pakkeforløp Hjerneslag (fase 2)
PKI Infrastrukturløsning
Program digital samhandling
Program digital samhandling skal sørge for at de de ulike digitale løsningene i Helse-Norge snakker bedre sammen. Dette vil gi bedre behandling av pasienter, og gjøre det enklere og tryggere for innbyggere og helsepersonell.
Program kodeverk og terminologi – Felles språk (nasjonalt prosjekt)
Program kodeverk og terminologi – Felles språk skal realisere et standardisert felles språk i helse- og omsorgstjenesten.
Program pasientens legemiddelliste
Program pasientens legemiddelliste skal samle pågående prosjekter og aktiviteter for å øke gjennomføringsevnen på digitalisering av legemiddelområdet.
Realisere API-management som en tjeneste
Regional ambulansejournal
Målet med prosjektet Regional ambulansejournal er høyere kvalitet på de prehospitale tjenestene i Helse Sør-Øst.
Regional EPJ Modernisering
Prosjektet skal legge til rette for modernisering av funksjonalitet i pasientadministrasjon (PAS) og elektronisk pasientjournal (EPJ) i Helse Sør-Øst.
Regional kurve og medikasjon
Alle sykehus i Helse Sør-Øst skal innen 2021 få elektronisk kurve- og medikasjonsløsning.
Rehabiliteringsregistret
Det skal innføres et generisk funksjonsvurderingsverktøy i rehabiliteringstjenestene i helseforetak og i private rehabiliteringsinstitusjoner.
SAFEST (FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenesten)
Prosjektet har som mål å tilby en tjeneste med strukturert legemiddelinformasjon som understøtter behovene spesialisthelsetjenesten har til elektronisk ordinering, istandgjøring, håndtering og dokumentasjon av legemidler til pasient.
Sentral forskrivningsmodul SFM (legemiddelmodulen i pasientens legemiddelliste)
Sentral forskrivningsmodul (SFM) er en legemiddel- og rekvireringsmodul som er viktig for å kunne innføre pasientens legemiddelliste (PLL) i hele landet. Den legger til rette for at informasjon om legemidler kan deles mellom ulike pasientjournalsystemer.
Utprøving av pasientens legemiddelliste (Program pasientens legemiddelliste)
Pasientens legemiddelliste (PLL) skal tilgjengeliggjøre pasientens legemiddelopplysninger i én felles, nasjonal oversikt.
Videre arbeid med Felles kommunal journal
Videreføring av den kommunale journal-delen av Akson.
Avsluttede prosjekter