Hopp til hovedinnhold

Hva er Nasjonal e-helseportefølje?

Nasjonal e-helseportefølje består av digitaliseringstiltak i helse- og omsorgssektoren.

Den nasjonale porteføljen samler tiltak i helse- og omsorgsektoren hvor digitalisering er sentralt for å oppnå tiltakets mål. Tiltakene kan være programmer, prosjekter eller andre former for innsats av ulik størrelse, men med nasjonal betydning.

Virksomhetene i sektoren, som regionale helseforetak, kommuner eller aktører i helseforvaltningen inkludert Helsedirektoratet, som eier tiltak melder inn aktuelle tiltak fra sine virksomheter og rapporterer status til porteføljekontoret i Helsedirektoratet tre - fire ganger i året.

Alle tiltak er listet i en tiltaksoversikt, der man kan finne status og informasjon for hvert tiltak som er innrapportert av de ulike tiltakseiere.

Rapportering i porteføljen gir grunnlag for prioritering

Nasjonal e-helseportefølje er etablert som en del av Nasjonal rådsmodellen for e-helse.

Rådsmodellen samler de sentrale aktørene i sektoren, og består av Nasjonalt e-helseråd, NUIT (Prioriteringsutvalget) og NUFA (Fagutvalget). Behandling i rådsmodellen skal bidra til å skape felles forståelse og oppslutning om hvilke behov og hvilke tiltak som bør prioriteres.

For å gi NUFA, NUIT og Nasjonalt e-helseråd et grunnlag for å vurdere fremdrift, utfordringer og trender i tiltakene, er det viktig med et helhetlig bilde av prosjektporteføljen. Derfor lager porteføljekontoret i Direktoratet for e-helse, med innspill fra tiltakseierne, en samlet porteføljerapport, som gir oversikt over status og utvalgte problemstillinger.

Dette gir grunnlaget for drøfting i rådsmodellen om eventuelle kursendringer og omprioriteringer.

Det gjør det mulig å jobbe tett sammen om felles mål og planer, og skape felles forståelse om behov og hvilke tiltak som prioriteres.

Porteføljen er satt sammen basert på kriterier og er inndelt i segmenter

Inngangskriterier

 • Digitalisering er vesentlig for å oppnå tiltakets formål og tiltaket omhandler kjernevirksomhet i helse- og omsorgssektoren
 • Tiltaket krever koordinering eller samordning på tvers av flere aktører for å lykkes

Segmenter

For å gi informasjon om de mest sentrale tiltakene og redusere rapportering der det er mulig, er nasjonal portefølje delt inn i tre segmenter, med økende rapporteringsgrad.

 • Observere: tiltak som er viktig for veikart / strategi, og har potensielle avhengigheter til samstyringstiltak eller er i en tidlig fase. Det rapporteres på generell informasjon og leveranser.
 • Koordinere: tiltak som har avhengigheter til grunnmur, videreutvikling av nasjonale e-helseløsninger eller EPJ-utvikling. I tillegg til generell informasjon og leveranser, rapporteres det på risiko og avhengigheter.
 • Samstyre: tiltak som krever nasjonal samordning, samarbeid eller samfinansiering for å lykkes. Tiltak i samstyre segmentet rapporterer på alle elementer som er nevnt for observere og koordinere, i tillegg rapporteres investeringer, drift- og forvaltningskostander, nytte og nytteforutsetninger.

Rapportering på status og risiko for de ulike tiltakene

For hvert tiltak angis det overordnet status og årsak til eventuell gul eller rød status på tiltaket.

 • Grønn status: innenfor plan
 • Gul status: enkelte utfordringer som kan påvirke resultatene
 • Rød status: betydelig utfordringer som påvirker eller hindrer tiltakets mål

Tiltak i segmentene koordinere og samstyre vurderes status for overordnet risiko der de viktigste risikoområdene beskrives, samt planlagte og iverksatte tiltak dersom risiko er gul eller rød.

 • Grønn risiko: under kontroll
 • Gul risiko: enkelte risikoelementer
 • Rød risiko: betydelig risiko

I tillegg til status og risiko er det er det blant annet informasjon om hvilket segment tiltaket tilhører, hvilken fase (fra Prosjektveiviseren) tiltaket er i, og leveranser fra tiltaket.

Koblinger til Nasjonal e-helsestrategi

Tiltakene bidrar til ulike mål i den nasjonale e-helsestrategien. Ved rapportering til nasjonal e-helseportefølje, oppgir tiltakseierne hvilke strategiske mål tiltaket støtter opp under. Målene i strategien er:

 • Mål 1: Aktiv medvirkning i egen og næres helse
 • Mål 2: Enklere arbeidshverdag
 • Mål 3: Helsedata til fornying og forbedring
 • Mål 4: Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling
 • Mål 5: Samarbeid og virkemidler som styrker gjennomføringskraft

Porteføljens forbindelse til FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer. Bærekraftsmålene gjelder for alle FNs medlemsland, og regjeringen har forpliktet Norge til å arbeide for at verden når målene innen 2030. Regjeringen har bestemt at bærekraftsmålene skal være det politiske hovedsporet for å få tak i de samfunnsmessige utfordringene, vi står overfor, både nasjonalt og globalt.

Helsedirektoratet har ansvar for at nasjonale strategier, utredninger og erfaringsrapporter på e-helsefeltet omtaler hvordan innsatsområdene bidrar til FNs bærekraftsmål. Som et ledd i dette arbeidet har Nasjonal e-helseportefølje innarbeidet bærekraftsmålene. Følgende bærekraftsmål er særlig relevant for tiltak i nasjonal e-helseportefølje:

 • Mål 3: God helse og livskvalitet: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 • Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon
 • Mål 10: Mindre ulikhet: Redusere ulikhet i og mellom land
 • Mål 17: Samarbeid for å nå målene: Styrker virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling
Bilde av de fire aktuelle målene fra FNs bærekraftmål
Relevante bærekraftsmål

Har din virksomhet et tiltak som bør være en del av Nasjonal e-helseportefølje?

Aktører virksomheter som har tiltak som kan være aktuelle for nasjonal portefølje bes kontakte porteføljekontoret i Helsedirektoratet på e-post, slik at vi kan diskutere innmelding.