Hopp til hovedinnhold

Kvalitativ oppfølging av helsepersonellundersøkelsen om e-helse

Direktoratet for e-helse hadde behov for å komme dypere inn i funn fra helsepersonellundersøkelsen om e-helse (spørreundersøkelse). Som følge av dette har Kantar fått i oppdrag å gjennomføre en kvalitativ oppfølgende studie av utvalgte funn fra spørreundersøkelsen.

Last ned Kvalitativ oppfølging av helsepersonellundersøkelsen om e-helse (PDF).

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2022

Last ned Helsepersonellundesøkelsen om e-helse 2022 (PDF)

Hovedfunn fra den kvalitative oppfølgende studien:

Holdninger

Helsepersonell i studien har først og fremst positive holdninger til den digitale transformasjonen.

  • De som sterkest uttrykker negative holdninger opplever at transformasjonen så langt har ført til merarbeid, men flere er positive til at dette er noe som kan endres ved modning og ytterligere bruk av digitale tjenester.
  • De fleste synes at utviklingen går for sakte snarere enn for fort, og deltakerne opplever at de selv har god nok digital kompetanse å holde følge med utviklingen. Spesielt deltakerne over 60 år fremhever viktigheten av å kunne lære og ta i bruk digitale tjenester for å følge med yngre kollegaer

Opplevde fordeler ved digital transformasjon

Flere av deltakerne trekker frem at den digitale transformasjonen har bidratt til en effektivisering totalt sett. Andre opplevde fordeler:

  • Det har blitt enklere og mer fleksibelt for en del pasientgrupper å ta kontakt, og flere antar at pasienttilfredsheten har gått opp. Noen av deltakerne opplever at en del pasienter åpner seg lettere digitalt.
  • Det har blitt mer fleksibelt for helsepersonellet å svare på henvendelser og de digitale tjenestene har bidratt til bedre informasjonssikkerhet.

Opplevde utfordringer ved digital transformasjon

Utfordringene er i stor grad knyttet til en opplevelse av at den digitale transformasjonen har ført til merarbeid på noen områder:

  • ​​​​​​​De fleste av fastlegene opplever at arbeidsmengden har økt de siste årene, og flertallet mener økt digitalisering er utløsende faktor. Årsaker som trekkes frem er at det er for enkelt og billig/gratis å ta kontakt digitalt og de får flere «unødvendige» henvendelser enn tidligere. De etterlyser en løsning for triagering.
  • Helsepersonell i helseforetakene trekker frem lavere oppmøtestatistikk og mer uforberedte pasienter ved heldigital innkalling som en utfordring.
  • Pasientenes tilgang på mer detaljerte helseopplysninger gir en opplevelse av at det brukes mer tid på journalføring for å sikre at man formulerer seg riktig, på en måte som pasienten kan forstå.

En annen utfordring, som trekkes frem spesielt av sykepleierne i kommunene, er bekymringer for at enkelte pasientgrupper risikerer å falle mer utenfor på grunn av digital ekskludering

Metode og gjennomføring av kvalitativ studie:

Undersøkelsen ble gjennomført som dybdeintervju med semistrukturert intervjuguide, der utvalgte tema og spørsmål fra den kvantitative helsepersonellundersøkelsen ble brukt som struktur. Det ble gjennomført 30 digitale dybdeintervjuer á 30 minutter i perioden juni til september 2023. I studien har det vært viktig å sikre god spredning innenfor de tre hovedmålgruppene som benyttes i den kvantitative helsepersonellundersøkelsen, dvs. helsepersonell ansatt i helseforetak, helsepersonell ansatt i kommuner og fastleger. Blant helsepersonellet ansatt i helseforetak har Kantar inkludert deltakere som arbeider på sengepost og poliklinikk. Det er også sikret geografisk spredning og deltakere som hovedsakelig arbeider innen somatikk og psykisk helse.