Hopp til hovedinnhold

Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2021

IKT nøkkeltall-rapporten for 2021 viser IKT ressursbruken i helse- og omsorgssektoren over tid, og gir samtidig en analyse av ressursbruken i 2021. Årets rapport søker også å analysere og gi innsikt i noen utvalgte områder, for å løfte disse til en diskusjon med aktørene.

Last ned Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten 2021 (docx)

Sammendrag

De totale IKT-kostnadene har hatt en gjennomsnittlig årlig økning på 11,4% siden 2018. De siste årene ser vi tegn på sentralisering av IKT-kostnadene i sektor. Infrastrukturkostnadene ligger under det internasjonale gjennomsnittet fra EMEA. For IKT-kostnaden målt opp mot kostnader for somatiske tjenester i helseregionene, ser vi en gradvis økning av IKT-kostnadene. En av årsakene er investeringer i nye IKT-løsninger og modernisering av IKT-infrastruktur, for å tilrettelegge for morgendagens mer digitale helsetjenester.

Analysedelen av rapporten ser nærmere på hva sektoren har søkt å oppnå med sin ressursinnsats i 2021, sektorens bruk av skyteknologi og sektorens behov for fleksibilitet og kompetanse på applikasjonsutvikling og applikasjonsforvaltning.

Oppsummert ser vi at mange av prosjektene og initiativene gjennomført i 2021 søkte å oppnå gevinster knyttet til effektivisering og bedre bruk av data. Videre er det tydelig at sektoren i stor grad trekker i samme retning med sine initiativer og har et fokus på transformasjon av flere kjernefunksjoner i sitt IKT-landskap, særlig innen legemiddelløsninger, bruk av helsedata og EPJ.

Sammenliknet med tall fra internasjonale aktører viser de innsamlede nøkkeltallene at sektoren bruker en svært liten andel av sine budsjetter på skyteknologi. Dette kan se ut til å være knyttet til usikkerhet i tolkning av SCHREMS-II, mangel på tydelige sektorspesifikke veiledere og små kompetansemiljøer innen sky. Våre funn og sammenlikninger gjelder satsninger på allmenne skytjenester.

Nøkkeltall rapportert per IKT-funksjonsområde viser at sektoren har stor innsats knyttet til applikasjonsområdet sammenliknet med internasjonale nøkkeltall. Sektoren har valgt å innrette denne innsatsen gjennom intern produksjon der deler av kompetansebehovet dekkes gjennom å innleie av eksterne konsulenter. Denne innretningen gjør at sektoren har relativt lav bruk av tradisjonelle tjenestekjøp, med høye personellkostnader for interne og eksterne årsverk sammenliknet med internasjonale nøkkeltall.