Hopp til hovedinnhold

Samarbeid med næringslivet på e-helseområdet. Anbefaling om bruk av forskning, innovasjon og næringsutvikling for å styrke gjennomføringskraften

Rapporten slår fast at e-helseområdet trenger bedre samarbeid mellom det offentlige og private, og peker på en rekke utfordringer som må løses. Et av hovedproblemene er at mange prosjekter strander på pilotstadiet.

Utgitt i oktober 2021

Last ned PDF

Last ned rapporten "Samarbeid med næringslivet på e-helseområdet. Anbefaling om bruk av forskning, innovasjon og næringsutvikling for å styrke gjennomføringskraften" (PDF).

Bakgrunn

Direktoratet for e-helse fikk i tildelingsbrevet for 2021 et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å anbefale hvordan gjennomføringskraften på e-helseområdet kan styrkes gjennom bedre bruk av forskning, innovasjon og næringsutvikling.

Gjennomføringskraften på e-helseområdet er tett koblet til helse- og omsorgstjenestens evne til å samarbeide med og dra nytte av innovasjonskraften, kompetansen og ressursene som finnes i næringslivet.

Anbefalinger

Direktoratet har gjort ni hovedfunn i arbeidet (se sammendrag med oversikt over funn på side 6 i rapporten). Samlet viser funnene et sammensatt og komplekst utfordringsbilde på e-helsefeltet.

Utfordringene krever at aktørene i helse- og omsorgssektoren, næringslivsaktørene og forskningsmiljøer jobber tett sammen over tid, og at myndighetene arbeider med å legge til rette for et styrket samarbeid og økt gjennomføringskraft. Direktoratet foreslår derfor flere anbefalinger - til direktoratet selv og hele helse- og omsorgssektoren.

Det må blant annet arbeides langsiktig for å få opp etterspørselen etter leverandørenes e-helseløsninger. Direktoratet foreslår derfor tiltak som å prøve ut nye kontraktsformer, som relasjonskontrakter som kan bidra til mer langsiktighet og styrket tillit mellom partene. Vi anbefaler også å knytte finansieringsmekanismer tettere til bruken av e-helseløsninger og prøve ut kommersielle rollesett i helse- og omsorgstjenesten.

For å fremme næringsutvikling på e-helseområdet foreslår direktoratet blant annet at konkurransekraften til de norske e-helseklyngene styrkes, og at det utarbeides retningslinjer som styrker leverandørenes immaterielle rettigheter.

Den siste hovedanbefalingen handler om å forbedre spillereglene på e-helseområdet og gjøre dem mer forutsigbare. Eksempler på tiltak for å få til det er å utarbeide «code of conduct» for kunder og leverandører og utarbeide en norsk veileder på bruk av formaliserte relasjonskontrakter.