Hopp til hovedinnhold

Samarbeidsmodell for internasjonale standarder

Samarbeidsmodellen beskriver roller og ansvar for arbeidet med å tilpasse og forvalte standardene i Norge.

Last ned "Samarbeidsmodell for internasjonale standarder" (PDF)

Direktoratet for e-helse har utarbeidet modellen på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Bakgrunnen for modellen er tre viktige utviklingsretninger:

  • Standardisering skjer i større grad nært behovene
  • Økt omfang av internasjonale krav og retningslinjer, spesielt fra EU
  • Økt tempo og bredde i digitaliseringen gir behov for raskere utvikling av standarder og normerende produkter

Samarbeidsmodellen tar utgangspunkt i at Direktoratet for e-helse er en tydelig premissgiver som setter føringer og rammer for bruk av internasjonale standarder gjennom normerende produkter, lov og forskrift. Direktoratet sørger for økt koordinering og samarbeid både nasjonalt, og gjennom større deltakelse i relevant internasjonalt arbeid.

Den beskriver hvordan virksomheter og leverandører i større grad må jobbe sammen når standarder skal vurderes og velges for ulike samhandlingsløsninger. Virksomheter må i større grad stille krav om bruk av standarder når løsninger bestilles og sikre at behov blant brukere som innbyggere og helsepersonell ivaretas. Leverandører gir råd til bestillere og utvikler løsninger i samsvar med spesifiserte behov og krav.

Standardiseringsorganisasjoner har ansvar for å administrere prosesser for å utvikle og forvalte internasjonale standarder. De skal bidra til nødvendig kunnskapsgrunnlag og standardiseringskompetanse i sektoren.

Det er flere viktige tiltak som må gjennomføres for at modellen skal bli realisert:

  • Prosessdriver for å fasilitere leverandørenes arbeid med tilpasning av standarder
  • Drive faggrupper for prioriterte områder
  • Styrke standardiseringsarbeidet ved Standard Norge
  • Etablere forvaltningsorgan for HL7 FHIR-profiler
  • Drive og forvalte modellen samt sikre koordineringen av prosesser og tiltak

En viktig del av realisering av modellen er å evaluere effekten underveis. Dette gjør at man kan utvikle modellen videre basert på erfaringene som gjøres.