Søk

Anbefalte tjenestetyper i Adresseregisteret for kommunal helse- og omsorgstjeneste

Oversikt over tjenestetyper som kommuner bør og kan publisere i Adresseregisteret

Om dokumentet

Dette dokumentet gir en oversikt over hvilke tjenestetyper som Direktoratet for e-helse anbefaler at alle kommuner skal registrere i Adresseregisteret. Disse representerer svært sentrale tjenester hos kommunene.

Anbefalingene er et resultat av arbeid utført i Utvalg for tjenestetyper Adresseregisteret høsten 2018. Helse Midt-Norges tjenestekatalog var utgangspunkt for diskusjonene i utvalget.

Viktigheten av felles tjenestetyper og hva dette innebærer for kommunene

Det å ha et felles sett med tjenestetyper som alle kommunene skal publisere gjør det enklere for de som skal samhandle med kommunene å vite hvor meldingene skal sendes. Avsender behøver ikke å huske hvordan en gitt tjeneste er organisert i en kommune, da alle kommunene har publisert de samme tjenestetypene.

For kommunene innebærer dette at kommunene skal publisere tjenestetypene uavhengig av hvordan det elektroniske mottaket av meldingene er organisert.

For eksempel: Selv om en kommune ikke har egen ergoterapeut vil den måtte publisere tjenesten "ergoterapi". Meldinger som kommer inn til "ergoterapi" må routes videre internt til de som skal håndtere den (f.eks. sykepleiertjenesten). Selv om kommunen ikke har en egen ergoterapeut, vil den måtte ta stilling til problemstillinger knyttet til ergoterapi.

Tjenestetyper for alle kommuner

Tabellen under gir oversikt over tjenestetyper som alle kommuner skal publisere:

Kode Tjenestetype Kodeverk
KA02 Legevakt 8663
KP01 Legetjeneste ved sykehjem mv 8663
KP02 Sykepleietjeneste 8663
KP03 Psykisk helsetjeneste 8663
KP04 Økonomi og oppgjør 8663
KF01 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 8663
KF0104 Jordmortjeneste 8663
KD0501 Saksbehandling 8663
KX05 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) 8663
A02 Ergoterapi 8666
A03 Fysioterapi 8666
R Rus og avhengighet 8666

Andre tjenestetyper for kommuner

Tjenestebasert adressering del 3: Adressering (HIS 1153-3:2017) gir en oversikt over hvilke kodeverk som er tilgjengelig for kommunene.

I tillegg til oversikten i tabellen over skal kommunene publisere andre tjenestetyper de har tilgang til i Adresseregisteret, gitt at de:

  • tilbyr tjenesten, og
  • har et elektronisk fagsystem for å motta meldingen

Tabellen under gir en oversikt over andre tjenestetyper som kan være aktuelle for mange kommuner. Listen er ikke uttømmende.

Kode Tjenestetype Kodeverk
KA03 Kommuneoverlege 8663
KA0301 Smittevern 8663
KA04 Migrasjonshelse 8663
KP05 Psykologtjeneste 8663
KF0103 Helsestasjon for ungdom 8663
KX01 Fengselshelsetjeneste 8663
KX04 Frisklivssentral 8663
KX11 Logopedtjeneste 8666
KX14 Responssentertjeneste 8666
06 Vaksinasjon 8666
Fant du det du lette etter?
Ja Nei