Hopp til hovedinnhold

Anbefalte tjenestetyper i Adresseregisteret for kommunal helse- og omsorgstjeneste

Oversikt over tjenestetyper som kommuner skal og bør publisere i Adresseregisteret

Om dokumentet

Dette dokumentet gir en oversikt over hvilke tjenestetyper som Direktoratet for e-helse anbefaler at alle kommuner skal og bør registrere i Adresseregisteret. Disse representerer svært sentrale tjenester hos kommunene.

Anbefalingene er et resultat av arbeid utført i Utvalg for tjenestetyper Adresseregisteret høsten 2018. Helse Midt-Norges tjenestekatalog var utgangspunkt for diskusjonene i utvalget.

Viktigheten av felles tjenestetyper og hva dette innebærer for kommunene

Det å ha et felles sett med tjenestetyper som alle kommunene skal publisere gjør det enklere for de som skal samhandle med kommunene å vite hvor meldingene skal sendes. Avsender behøver ikke å huske hvordan en gitt tjeneste er organisert i en kommune, da alle kommunene har publisert de samme tjenestetypene.

For kommunene innebærer dette at kommunene skal publisere tjenestetypene uavhengig av hvordan det elektroniske mottaket av meldingene er organisert.

For eksempel: Selv om en kommune ikke har egen ergoterapeut vil den måtte publisere tjenesten "ergoterapi". Meldinger som kommer inn til "ergoterapi" må routes videre internt til de som skal håndtere den (f.eks. sykepleiertjenesten). Selv om kommunen ikke har en egen ergoterapeut, vil den måtte ta stilling til problemstillinger knyttet til ergoterapi.

Tjenestetyper for alle kommuner

Tabellen under gir oversikt over tjenestetyper som alle kommuner skal publisere:

Tjenestetype Kodeverdi Kodeverk
Ergoterapi A02 8666
Fysioterapi A03 8666
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste KF01 8663
Jordmortjeneste KF0104 8663
Legetjeneste ved sykehjem mv KP01 8663
Legevakt KA02 8663
Psykisk helsetjeneste KP03 8663
Saksbehandling KD0501 8663
Sykepleietjeneste KP02 8663
Økonomi og oppgjør KP04 8663
Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) KX05 8663

Andre tjenestetyper for kommuner

Tjenestebasert adressering del 3: Adressering (HIS 1153-3:2017) gir en oversikt over hvilke kodeverk som er tilgjengelig for kommunene.

I tillegg til oversikten i tabellen over skal kommunene publisere andre tjenestetyper de har tilgang til i Adresseregisteret, gitt at de:

  • tilbyr tjenesten, og
  • har et elektronisk fagsystem for å motta meldingen

Tabellen under gir en oversikt over andre tjenestetyper som kan være aktuelle for mange kommuner. Listen er ikke uttømmende.

Kode Tjenestetype Kodeverk
Demenskoordinator KX07 8663
Fengselshelsetjeneste KX01 8663
Frisklivssentral KX04 8663
Helsestasjon for ungdom KF0103 8663
Kommuneoverlege KA03 8663
Kreftkoordinator KX06 8663
Logopedtjeneste KX11 8666
Migrasjonshelse KA04 8663
Psykologtjeneste KP05 8663
Responssentertjeneste KX14 8666
Rus og avhengighet R 8666
Smittevern KA0301 8663
Vaksinasjon 6 8666