Hopp til hovedinnhold
Søk

Kjernejournal

Kjernejournal er en digital løsning for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. Kjernejournal inneholder viktige opplysninger om innbyggernes helse. Innbyggere har tilgang til kjernejournal på Helsenorge, helsepersonell har tilgang til kjernejournal via sitt journalsystem.

Innføringstakt

Store deler av helsesektoren har innført kjernejournal. Fra 2017 hadde alle helseforetak og legevakter tatt kjernejournal i bruk, og fra 2021 har tilnærmet alle fastlegekontor tatt kjernejournal i bruk. Neste fase med innføring er sykehjem og hjemmesykepleie i kommunehelsetjenesten. I desember 2019 tok det første sykehjemmet kjernejournal i bruk.

Daglig bruk av Kjernejournal

Ved utgangen av 2022 hadde litt over 36 000 helsepersonell gjort ett eller flere oppslag i kjernejournal, hvorav nær 25 000 var leger. Dette utgjør en økning på om lag 20 prosent fra året før. I gjennomsnitt gjorde helsepersonell omtrent 44 000 oppslag i kjernejournal per uke. Dette er en økning fra 2021 på nær 16 prosent. 

Registrering av kritisk informasjon i kjernejournal

Med kjernejournal blir nasjonal standard for kritisk informasjon benyttet. Kritisk informasjon er et system med varsling av opplysninger som kan få avgjørende betydning for valg av helsehjelp.

Alle leger har mulighet til å registrere kritisk informasjon for sine pasienter. I tillegg kan psykologer registrere psykiatrisk kriseplan, samt at sykepleiere i spesialavdelinger kan gjøre enkelte registreringer, eksempelvis kjemoterapi og pacemaker. 

Det antas at omtrent 5 prosent (274 000 i 2022) av landets innbyggere har kritisk informasjon som bør registreres, og ved utgangen av 2022 har om lag 97 000 innbyggere fått lagt inn kritisk informasjon i sin kjernejournal – en økning på 15 prosent fra året før. Totalt er det nå 35 prosent av estimert antall personer med kritisk informasjon som har fått lagt inn kritisk informasjon i sin kjernejournal.

Som i tidligere år er det også ved utgangen av 2022 legemiddelreaksjoner som utgjør den klart mest registrerte kategorien i kritisk informasjon, med omtrent 40 prosent av det totale antallet registreringer.

 

Innbyggeres oppslag i kjernejournal

På Helsenorge kan innbyggerne logge seg inn for å se innholdet, i tillegg til å registrere utvalgte opplysninger i sin kjernejournal.

Ved utgangen av 2022 har totalt litt over 4 300 000 innbyggere sett på sin kjernejournal. Det er en økning på om lag 11 prosent fra 2021. Av totalt antall innbyggere som har åpnet sin kjernejournal har 84 prosent sett på sine legemidler, 54 prosent på kritisk informasjon og 25 prosent på aggregert logg over helsepersonell som har vært inne på deres kjernejournal. 

Dette kan indikere at de som er inne på tjenesten faktisk kontrollerer at riktig informasjon er registrert.

Innbyggeres egne registreringer i kjernejournal

Opplysninger som kan registreres av innbyggeren selv er kontaktpersoner, kommunikasjonsbehov, sykdomshistorie og ønske om å være donor. Hver innbygger kan legge inn flere opplysninger.

Ved utgangen av 2022 hadde nær 900 000 innbyggere lagt inn informasjon i egen kjernejournal.

 

Egenregistrerte sykdommer

Innbyggerne kan selv registrere sykdommer på Helsenorge, og registreringer av disse fordeler seg slik:

  • Allergier (ca. 11,5 %
  • Astma (ca. 5 %)
  • Annen lidelse (4 %)
  • Operert i mage/buk (ca. 4 %)
  • Diabetes (ca. 4 %)

 

Innbyggeres bruk av personverninnstillinger i kjernejournal

Innbyggerne kan reservere seg mot kjernejournal, legge inn sperringer, blokkeringer, samt sette opp varslingsprofil.

6925 innbyggere hadde per 31.12 2022 aktivt reservert seg fra kjernejournal, en endring fra 6891 ved utgangen av 2021.

En reservasjon innebærer at all informasjon i kjernejournal slettes. Helsepersonell vil ikke finne en kjernejournal for denne innbyggeren, og dermed heller ingen mulighet for å registrere nye opplysninger.

Totalt var det ved utgangen av 2022 19 951 innbyggere som hadde lagt inn sperring på noe av informasjonen eller mot innsyn fra utvalgte helsepersonell (opp fra 18 814 i 2021). Det var 45 376 som hadde tatt et aktivt valg til egen varslingsprofil, det vil si å definere om man ønsker å få tilsendt e-post når helsepersonell bruker ens kjernejournal (opp fra 42 703 ved utgangen av 2021).