Hopp til hovedinnhold

Helsedata til fornying og forbedring

Helse- og omsorgstjenestene, helsepersonell og helseforvaltningen skal i økende grad ta beslutninger basert på data. Mer datadrevne beslutninger vil bidra til bedre ressursutnyttelse, økt kvalitet og innovasjon i tjenesten, samt bedre forskning, helseovervåkning, beredskap og folkehelse.

I dag genereres og samles det inn mye helsedata, men de utnyttes i begrenset grad. Det er behov for å styrke evnen til å skape og utnytte innsikt fra data for å bidra til tjenesteinnovasjon, forskning, helseovervåkning, beredskap og folkehelse.

Frem mot 2030 skal vi oppnå:

  • Helse- og omsorgstjenestene, helsepersonell og helseforvaltningen har bedre tilgang til dataanalyseløsninger, inkludert løsninger basert på kunstig intelligens, for å ta gode beslutninger
  • Utbredt bruk av innsikt basert på data og helseregistre til kvalitetsforbedring, forskning, helseovervåking, beredskap og krisehåndtering og styring
  • Videreutvikling av persontilpasset medisin, støttet av avansert dataanalyse
  • Systematisk samarbeid mellom sektoren, næringsliv og forskning for å utnytte helsedata til tjenesteutvikling, innovasjon og næringsutvikling
  • Tettere internasjonalt samarbeid om helsedata, som inkluderer det planlagte fellesområde for helsedata i EU (European Health Data Space)

Ved måloppnåelse tas det mer informerte valg for å utnytte ressurser effektivt og redusere uønsket variasjon i kvalitet. Det legges til rette for å utvikle målrettede tiltak for kvalitetsforbedring samt forbedre beredskap og forebyggende- og helsefremmende arbeid i en mangfoldig befolkning. Helsepersonell vil gjennom bedre innsikt ta mer informerte beslutninger om sin arbeidshverdag og forbedringer av klinisk praksis. Økt innovasjon, forskning og kvalitetsforbedring i tjenesten vil også gjøre at innbygger får bedre støtte til forebygging og tilgang til nye og mer virkningsfulle helse- og omsorgstjenester.

Måloppnåelse forutsetter god informasjonsforvaltning og datakvalitet, samt økt tilgang til helsedata blant annet gjennom utvikling av helseregistrene, helsedatasatsingen og virksomhetenes data- og analyseplattformer. I tillegg er det behov for tilgang til strukturerte helsedata fra et bredere sett av kilder fra hele helse- og omsorgstjenesten, medisinsk utstyr, innbyggere, andre sektorer og internasjonale aktører. Det er også en forutsetning at informasjonen blir mer standardisert og flyter mellom aktører. Dette er en del av målbeskrivelsen i mål 4. Regelverket bør tilrettelegge for nødvendig tilgang til helsedata, samtidig som krav til personvern og informasjonssikkerhet ivaretas, som beskrevet i mål 5.