Hopp til hovedinnhold

Samarbeid og virkemidler som styrker gjennomføringskraft

Gjennomføringskraften på e-helseområdet skal styrkes gjennom økt samarbeid og bedre bruk av virkemidler som regelverk og finansieringsmodeller. Dette vil gi en samordnet og helhetlig e-helseutvikling som gir gode og bærekraftige helse- og omsorgstjenester.

Samarbeid på e-helseområdet har utviklet seg de siste årene, med etablering av flere viktige samarbeidsarenaer. Disse må videreutvikles og brukes målrettet, også med strukturert involvering av innbyggere og helsepersonell. Det er utviklet samstyringsprinsipper som innebærer at samarbeidet mellom stat og kommune må bygge på likeverdighet slik at kommunal sektor har reell innflytelse.

Det bør legges til rette for bedre samarbeidsmodeller og økosystem på tvers av offentlige sektorer, næringsliv og med sivilsamfunn. E-helseutviklingen har i for liten grad vært basert på dokumentert kunnskap, og forskningsmiljøer har ikke blitt systematisk involvert. Det har de siste årene vært økt internasjonalt innsats på e-helseområdet og det blir nødvendig å styrke innsatsen på det internasjonale samarbeidet fremover, spesielt med EU og Norden.

Videre er det behov for at det arbeides aktivt med at regelverk i større grad utvikles i takt med nye digitaliseringsbehov og at finansieringsmodeller skaper forutsigbarhet for aktørene samt gir fleksibilitet og insentiv for effektivisering.

Frem mot 2030 skal vi oppnå:

 • Strategisk og strukturert samarbeid mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren
 • Koordinert og forpliktende prioriteringer, innsats og oppfølging på felles mål
 • Tydelig rolle- og ansvarsfordeling ved utvikling og innføring av initiativer, og realisering av nytte
 • Strukturert involvering av innbyggere, pårørende og helsepersonell
 • Tverrsektorielt samarbeid som bygger på Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor
 • Samarbeid med forskningsmiljøer om systematisk forskning og evaluering av nytte på e-helseområdet
 • Samarbeidsmodeller som legger til rette for en robust e-helsenæring og bruk av markedet når det er best og mest effektivt
 • Økt internasjonalt samarbeid, spesielt med EU og Norden
 • Finansieringsmodeller som gir forutsigbarhet, fremmer utvikling, innføring, innovasjon og samhandling mellom aktørene
 • Finansieringsordninger som fremmer bruk av digitale tjenester
 • Regelverk som tilrettelegger for nødvendig deling av helseopplysninger i takt med nye digitaliseringsbehov, samtidig som taushetsplikten og krav til personvern og informasjonssikkerhet ivaretas

Ved måloppnåelse er samarbeid styrket gjennom tydelig definerte og velfungerende samarbeidsarenaer. Aktørene følger opp felles retning og anbefalinger i egne styringslinjer, slik at digitalisering fortløpende gir nytte. Det arbeides kontinuerlig og helhetlig for at regelverk og finansieringsmodeller tar innover seg utviklingen og behovene som oppstår i og på tvers av sektorer.

Måloppnåelse forutsetter en samordnet videreutvikling av virkemidler på tvers av departementer, og en koordinert etats- og eierstyring på tvers av sektorer.

Bedre samarbeid og videreutvikling av finansieringsmodeller og regelverk er viktige forutsetninger for måloppnåelse på de øvrige fire målene i strategien.