Hopp til hovedinnhold
Søk

IKT-utgifter i helse- og omsorgssektoren

IKT utgjør en stadig større komponent i helsetjenesten, og er viktig både for innbyggerne som benytter helsetjenesten og for de ansatte som jobber i den. Økt vektlegging på digitalisering og anvendelse av teknologi gjenspeiler seg i økte IKT-kostnader over tid.

Ressursbruken på IKT i helse- og omsorgstjenesten 2020 (PDF) inkluderer spesialisthelsetjenesten og nasjonale aktører med vesentlige IKT-funksjoner. IKT-utgifter i kommunale helse- og omsorgstjenester er ikke inkludert. Fjorårets rapport (2019) finner du her (PDF).

Virksomhetene er der det er mulig sammenlignet med internasjonale nøkkeltall for helsesektoren fra selskapet Gartner som spesialiserer seg på sammenligning av selskaper globalt. Under gjengis utvalgte nøkkeltall fra rapporten. Alle tall er for 2020.

IKT-utgifter i helsesektoren 2017-2020

8,9 milliarder kroner brukte helseregionene på IKT i 2020, en økning på 6 prosent fra 2019. 2,3 milliarder brukte nasjonale helsevirksomheter på IKT, en økning på 28 prosent fra 2020 og estimatet for kommunesektorens IKT-utgifter relatert til helse er 3,75 milliarder kroner.

Totale IKT-utgifter i helsesektoren 2017-2020

Noe av veksten kan tilskrives økning i IKT-personell. En analyse viser at gjennomsnittlig årlig vekst i antall IKT-ansatte i regionene 2017-2020 er 13,1 prosent mens det i samme periode er 1,6 prosent vekst i personell totalt i helse- og omsorgssektoren*. I tillegg til å forklare vekst indikerer dette samtidig at regionene har prioritert investeringer i intern IKT-kompetanse og -kapasitet over flere år (*kilde: SSB).

Fordeling av IKT-utgifter mellom drift- og investeringskostnad

Figuren under viser helseregionenes utgiftsfordeling mellom IKT-drift og IKT-investeringer i 2020. Gartner sitt internasjonale gjennomsnitt for helsesektoren vises til venstre, mens helseregionenes fordeling vises til høyre. 

I og med at kontantprinsippet benyttes ved datainnsamling vil årlige variasjoner slå direkte ut, slik det gjør for Helse Midt som er i en gang med en stor anskaffelse på Helseplattformen.

Ser man helseregionenes fordeling over 2017-2020 er den gjennomsnittlige investerings- og driftsprofil høyrere og økende (og i motsatt retning) i forhold til det internasjonale gjennomsnittet.

Den gjennomsnittlige fordelingen for regionene har vært veldig nært det internasjonale gjennomsnittet i 2017, men ser ut til å ha utviklet seg i motsatt retning av den internasjonale trenden. Helseregionene har i gjennomsnitt økt andelen IKT-investeringskostnader gradvis fra 2017 til 2020 samtidig som det internasjonale gjennomsnittet har en liten reduksjon i andelen IKT-investeringskostnader.

IKT-utgifter per ansatt i helseregionene

Et mål på hvor mye en virksomhet bruker på IKT er å måle IKT-utgiftene per ansatt. I helseregionene varierer dette mellom 51 300 og 71 200 kroner.

Samlet for regionene ligger man noe lavere enn Gartner sitt internasjonale gjennomsnitt for helsesektoren, men innenfor det som kan omtales som normalt. Norge har generelt en høyere andel ansatte enn sammenliknbare helsesystemer fordi vi benytter deltidsstillinger i større grad, og dette gir lavere IKT-utgift per ansatt fordi det er flere å dele på.

Den høye kostnaden i Helse Midt RHF er knyttet til økte IKT-kostnader som nå pågår i etableringen av Helseplattformen.

IKT per ansatt

 

IKT-utgifter som andel av totale driftskostnader i helseregionene

Et mål på relativ ressursbruk på IKT-området er forholdet mellom IKT-utgifter og totale driftskostnader. For helseregionene samlet sett er gjennomsnittet 5,6%, 1,2 prosentpoeng høyere enn den internasjonale medianen på 4,4%.

Fordeling av IKT-utgifter per IKT-område

Fordelingen av IKT-utgifter på standardiserte IKT-områder gir et overblikk over hvordan IKT-ressursene benyttes i helseregionene hver for seg og mot internasjonale tall.

Det er viktig å merke at Gartner endret sin inndeling av IKT-områder i 2020. Den nye inndelingen inkluderte de tre nye IKT-områdene «IKT-driftsovervåking», «IKT-sikkerhet» og «IKT-tjenestekontinuitet». I tillegg til disse 3 nye kategoriene ble den tidligere kategorien «IKT-ledelse, finans og administrasjon» endret til «IT-styring og -tjenesteledelse». Endringene har kommet som et resultat av at Gartner har sett et behov i markedet for å øke synlighet i kostnadsnivåer for IT-driftsovervåking, IT-sikkerhet og IT-tjenestekontinuitet.

Sammenligner vi den gjennomsnittlige fordelingen av kostnader og årsverk per IKT-område i regionene med tallene fra Gartner er det tydelig at regionene har en høyere andel kostnader og allokerte årsverk knyttet til applikasjonsutvikling enn det internasjonale gjennomsnittet.

Helseregionene ser også ut til å ha en lavere andel årsverk knyttet til funksjonsområdet IT-styring og tjenesteledelse enn det internasjonale gjennomsnittet. En mulig forklaring til dette kan være at regionene ikke er like produkt- og/eller tjenesteorienterte i organiseringen og styringen av IKT, og at man derfor har flere «funksjonsorienterte» ledere som klassifiseres under de øvrige funksjonsområdene.

Utviklingen i totale IKT-utgifter

Helseregionene brukte i 2020 ca. 9 milliarder kroner på IKT.

Historisk sett har de totale IKT-utgiftene til helseregionene økt med 107% fra 2012 til 2020 (justert for prisstigning har utgiftene økt med 73%*). Økningen fra 2012 til 2014 skyldtes i stor grad økte investeringer (vises i avsnitt 3.8), mens økte IKT-driftskostnader kombinert med fallende IKT-investeringer bidro til den mer jevne utviklingen fra 2014 til 2018 (se avsnitt 3.7)

Tallene fra 2018 til 2020 viser at de totale IKT-utgiftene har fått en tydelig oppgang igjen. Økningen de siste årene skyldes i hovedsak et høyere investeringsnivå knyttet til Helseplattformen i Helse Midt samtidig som IKT-driftskostnadene fortsatt har økt.

Totale IKT-utgifter i helse- og omsorgssektoren 2017-2020