Hopp til hovedinnhold

IKT-utgifter i helse- og omsorgssektoren

IKT utgjør en stadig større komponent i helsetjenesten, og er viktig både for innbyggerne som benytter helsetjenesten og for de ansatte som jobber i den. Økt vektlegging på digitalisering og anvendelse av teknologi gjenspeiler seg i økte IKT-kostnader over tid.

Ressursbruken på IKT i helse- og omsorgstjenesten 2021 (rapport i docx) inkluderer spesialisthelsetjenesten og nasjonale aktører med vesentlige IKT-funksjoner. IKT-utgifter i kommunale helse- og omsorgstjenester er ikke inkludert. 

Fordeling av IKT-utgifter mellom drift- og investeringskostnad

Figuren under viser helseregionenes utgiftsfordeling mellom IKT-drift og IKT-investeringer i 2021. Gartner sitt internasjonale gjennomsnitt for helsesektoren vises til venstre, mens helseregionenes fordeling vises til høyre. 

I og med at kontantprinsippet benyttes ved datainnsamling vil årlige variasjoner slå direkte ut, slik det gjør for Helse Midt som er i en gang med en stor anskaffelse på Helseplattformen (rapporten gjelder for 2021 da dette var fortsatt på anskaffelsesnivå). 

 

Ser man helseregionenes fordeling over 2017-2021 er den gjennomsnittlige investerings- og driftsprofil høyrere og økende (og i motsatt retning) i forhold til det internasjonale gjennomsnittet. 

IKT-utgifter per ansatt i helseregionene

Et mål på hvor mye en virksomhet bruker på IKT er å måle IKT-utgiftene per ansatt. I helseregionene varierer dette mellom 58 700 og 82 700 kroner. 

Samlet for regionene ligger man litt lavere enn Gartner sitt internasjonale gjennomsnitt for helsesektoren, men innenfor det som kan omtales som normalt. Norge har generelt en høyere andel ansatte enn sammenliknbare helsesystemer fordi vi benytter deltidsstillinger i større grad, og dette gir lavere IKT-utgift per ansatt fordi det er flere å dele på. 

Den høye kostnaden fortsetter å være i Helse Midt RHF og er knyttet til økte IKT-kostnader som nå pågår i etableringen av Helseplattformen. 

IKT-utgifter som andel av totale driftskostnader i helseregionene

Et annet mål på relativ ressursbruk på IKT-området er forholdet mellom IKT-utgifter og totale driftskostnader. For helseregionene samlet sett er gjennomsnittet 5,0%, 0,7 prosentpoeng høyere enn den internasjonale medianen på 4,3%. Forskjellene mellom internasjonale tall og Norge er mindre i 2021 enn i 2020. 

Utviklingen i totale IKT-utgifter

Helseregionene brukte i 2021 ca. 9,3 milliarder kroner på IKT. 

Økningen fra 2012 til 2014 skyldtes i stor grad økte investeringer (vises i avsnitt 3.8), mens økte IKT-driftskostnader kombinert med fallende IKT-investeringer bidro til den mer jevne utviklingen fra 2014 til 2018 (se avsnitt 3.7) 

Tallene fra 2018 til 2020 viser at de totale IKT-utgiftene har fått en tydelig oppgang igjen. Oppgangen fortsetter i 2021. Økningen de siste årene skyldes i hovedsak et høyere investeringsnivå knyttet til Helseplattformen i Helse Midt samtidig som IKT-driftskostnadene fortsatt har økt.