Hopp til hovedinnhold

E-resept

E-resept er en nasjonal e-helseløsning (samhandlingsløsning) for sikker overføring av reseptinformasjon. E-resept gir tryggere legemiddelbruk og færre feil ved forskrivninger og utleveringer.

 

E-resept startet i 2011 som pilot, og ble breddet fra 2013. Både fastleger, legevakter, sykehus, apotek og bandasjister bruker i dag e-resept. Ifølge tall fra Reseptformidleren ble omtrent 95 % av alle resepter utskrevet elektronisk i 2023.

Det arbeides med å tilrettelegge for innføring av e-resept til andre rekvirentgrupper, som tannleger og kommunale helse- og omsorgsenheter.

E-resept – rekvireringer og utleveringer

Siden e-resept ble etablert har det vært en jevn økning år for år for både rekvisisjoner og utleveringer. Foruten Reseptformidleren har flere nettapotek og nettbandasjister har også en kobling mot e-resept slik at kunden kan se og bestille sine elektroniske resepter på nett.

I 2023 ble det rekvirert over 33 millioner e-resepter. Samtidig ble det utlevert over 55 millioner e-resepter. 

Antall rekvirerte og utleverte resepter 2012-2023 

 

Bruk av e-resept

Det har vært en stadig økning i bruken av e-resept siden innføringen i 2011, men de siste årene ser man en stagnering.

I desember 2023 var 94,8 % prosent av alle utleverte solgte pakninger av humane legemidler (inkludert handelsvarer, ekskludert veterinærpreparater) e-resepter. Ifølge Apotekforeningen sin bransjestatistikk vil ikke andelen e-resept øke før nye rekvirentgrupper tar e-resept i bruk eller at det blir endringer i forskrivningspraksis tilknyttet multidose. Hvis en ekskluderer resepter på multidose og resepter forskrevet av andre enn leger lå andelen solgte pakninger på e-resept på 98,5 % i 2023.

Andel solgte pakninger på e-resept 2012-2023

 

Andel e-resept rekvirert i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten

Per desember 2023 utgjorde e-resepter fra spesialisthelsetjenesten 12 % av det totale antallet e-resepter. Primærhelsetjenesten utgjør i all hovedsak den resterende andelen med 87 %.

Unike rekvirentvirksomheter som bruker e-resept

Antallet unike rekvirentorganisasjoner som har rekvirert e-resept kan si noe om hvor mange som har mulighet til å ta i bruk e-resept. Antallet unike rekvirentvirksomheter økt til ca. 3000 unike virksomheter per dag i desember 2023. Dette er en økning på 240 virksomheter fra desember 2022. Økningen skyldes primært at flere virksomheter har fått mulighet til å rekvirere legemidler, blant annet tannleger, kommunehelsetjenesten i Helse Midt-Norge og sykehjem i Bergen.

Se dine legemidler på Helsenorge

Innbyggere kan ved å logge seg inn på Helsenorge få oversikt over sine legemidler og en oversikt over reseptene og utleveringer på disse tre år tilbake i tid. Det er også mulig å få fullmakt (via samtykke) til å se andres legemidler og resepter, og slik hjelpe dem med å holde oversikten.

Oppslag på legemidler 2012-2023

Tjenesten het tidligere mineresepter.no, som ble stengt 15. september 2018. Grafen under viser innlogging til mineresepter.no fra 2011 til 2017 og fra og med 2018 viser grafen innloggede besøk på Helsenorge, for tjenesten se dine legemidler. En person kan besøke en tjeneste flere ganger i løpet av samme innlogging, og dette telles da som separate besøk. Det ligger derfor en endring i telling bak økningen fra overgangen til Helsenorge.

Bruken av tjenesten har økt betydelig spesielt i sin periode på Helsenorge. Antall innloggede på tjenesten se dine legemidler har de siste årene økt med ca. 30 % årlig. I desember 2023 var det over 1,56 millioner besøk til tjenesten. Totalt var det 17,58 millioner oppslag i 2023.  

 

 

Relatert innhold