Hopp til hovedinnhold

Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling

Digital samhandling, styrket informasjonsforvaltning og økt standardisering skal sørge for at oppdaterte helseopplysninger er sikre, av god kvalitet og lett tilgjengelig ved behov. Dette vil legge til rette for en mer aktiv innbygger, bedre og mer effektiv helsehjelp samt bedre datanalyser til kvalitetsforbedring, helseovervåkning og styring.

Det er etablert et solid grunnlag for digital samhandling i helse- og omsorgssektoren, men det er fortsatt utfordringer knyttet til kvalitet, strukturering, tilgjengelighet og helhetlig informasjonsforvaltning. Sammen med bestemmelser i regelverk, påvirker dette deling og utnyttelse av helsedata. Det er flere sentrale pågående programmer og prosjekter som adresserer deler av disse problemstillingene.

Frem mot 2030 skal vi oppnå:

  • Tilrettelegging for trygg og effektiv deling og tilgang til relevant, oppdatert og korrekt informasjon på tvers av aktører og sektorer
  • Tilrettelegging for effektiv samhandling om relevante data fra innbygger
  • Økt standardisering, hvor samhandling i hovedsak er basert på relevante internasjonale standarder, kodeverk og terminologi, med nødvendige nasjonale tilpasninger
  • Styrket lokal, regional og nasjonal informasjonsforvaltning som har lagt grunnlaget for god kvalitet, utnytting og sikring av informasjonen
  • Ivaretagelse av personvern og digital sikkerhet gjennom en balansert tilnærming til konfidensialitet, tilgjengelighet, integritet og robusthet
  • Gjensidig tillit mellom aktørene som grunnlag for utveksling av informasjon
  • Tettere og mer effektiv tverrsektoriell digital samhandling
  • Norge er en del av EUs infrastruktur for utveksling av helsedata
  • Økt tilgjengelighet til data fra et bredt sett av kilder fra hele helse- og omsorgstjenesten, medisinsk utstyr, innbyggere, andre sektorer og internasjonale aktører
  • Bedre tilrettelegging av data for bruk i kvalitetsforbedring, forskning, helseovervåking, beredskap og krisehåndtering og styring

Ved måloppnåelse er digital samhandling styrket, og det er i økt grad tilrettelagt for effektiv og trygg deling av informasjon. Dette gjør at innbygger og helsepersonell opplever å kunne ta gode, informerte og effektive beslutninger da de har tilgang på relevant, oppdatert og korrekt informasjon innhentet på tvers av aktørene, omsorgsnivåene og fra andre sektorer. Økt standardisering og effektiv informasjonsflyt legger til rette for mer bruk av data for å stimulere til bedre bruk av ressursene, kvalitetsforbedring, næringsutvikling og innovasjon.

Måloppnåelse forutsetter god datakvalitet, som blant annet bedre brukeropplevelse i innbyggers og helsepersonells digitale flater vil bidra til, beskrevet i mål 1 og mål 2. Målet forutsetter også at regelverk legger til rette for deling av data i takt med samhandlingsbehov, som beskrives i mål 5.

Målet er en forutsetning for at helsedata kan utnyttes, både direkte på individnivå som beskrevet i mål 1 og mål 2, og til kvalitetsforbedring, helseovervåkning og styring, som beskrevet i mål 3.