Hopp til hovedinnhold

FNs bærekraftsmål og Nasjonal e-helsestrategi

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. 6 av målene er spesielt relevante for Nasjonal e-helsestrategi.

Det er en uttalt politisk føring at helse- og omsorgssektoren skal bidra til en bærekraftig utvikling og støtte opp under FNs bærekraftsmål. Digitalisering er ikke bærekraftig i seg selv, men kan legge til rette for bærekraftige tjenester og løsninger som tar oss i riktig retning. Dette støtter opp under Norges evne til å levere på bærekraftsagendaen og FNs bærekraftsmål mot 2030.

For Nasjonal e-helsestrategi er følgende av FNs bærekraftsmål særlig relevante, og disse rapporteres på i nasjonal portefølje:

Mål 3: God helse og livskvalitet

FNs bærekraftsmål 3.png

Helse- og omsorgssektoren står sentralt i å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle. Digitalisering skal støtte dette ved å tilrettelegge for bedre kvalitet og pasientsikkerhet, en bærekraftig utvikling og innovasjonkraft, som er de tre overordnede målene i denne strategien. Alle de fem strategiske målene bidrar til dette, men mål 1-3 bidrar mest direkte mot innbyggere.

Mål 1 bidrar gjennom økt fleksibilitet og bedre muligheter for innbygger å være medvirkende og proaktiv i egen og næres helse, mål 2 ved å legge til rette for likeverdig og kvalitetssikret helsehjelp, og mål 3 gjennom å skape målrettede tiltak for kvalitetsforbedring, innovasjon, forebygging og beredskap.

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

FNs bærekraftsmål 9.png

Infrastruktur, herunder infrastruktur for informasjonsteknologi, er en forutsetning for et velfungerende samfunn. E-helse spiller en viktig rolle her, der digital infrastruktur skal sørge for kommunikasjon og datadeling i helse- og omsorgssektoren og til andre sektorer. Mål 4 står sentralt for at denne infrastrukturen er pålitelig og robust.

E-helseområdet skal også være en bidragsyter for inkluderende og bærekraftig innovasjon i sektoren. Dette treffer spesielt mål 3. Mål 1 og mål 2 skal også bidra til at det leveres helse- og omsorgstjenester på nye måter og mål 5 skal bidra til økt samarbeid og økosystem for innovasjon og forskning på e-helse.

Mål 10: Mindre ulikhet

FNs bærekraftsmål 10.png

For å redusere ulikhet må ressursene fordeles rettferdig i og mellom land. Helse- og omsorgssektoren skal levere likeverdige tjenester. For e-helse betyr det at alle skal ha lik tilgang på digitale tjenester, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Det betyr også at tjenestene må ta hensyn til variasjon i digital kompetanse og til ikke-digitale brukere. Mål 1 og mål 2 er sentrale i å bidra til dette, ved å jobbe i retning av likeverdige tjenester, og bidra til utvikling av digital kompetanse

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

FNs bærekraftsmål 12.png

Det er behov for å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Aktørene i helse- og omsorgssektoren har alle sitt ansvar for å redusere forbruk i sin virksomhet. Digitalisering og bruk av data til effektivisering kan legge til rette for dette, blant annet gjennom mer bruk av data for innsikt, som inngår i mål 3.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

FNs bærekraftsmål 13.png

Hele samfunnet må bidra til å stoppe klimaendringene, og helse- og omsorgssektoren utgjør omtrent 5 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Digitalisering kan bidra ved økt bruk av digitale tjenester, som beskrevet i mål 1 og mål 2, der digital kommunikasjon kan redusere transportbehovet i forbindelse med helse- og omsorgstjenester og gjennom mål 3 ved bruk av data til målrettet optimalisering.

Økt digitalisering skaper digital forurensning, og e-helse bør derfor også spille en rolle i å unngå overforbruk av strøm gjennom å stimulere til bærekraftig digital adferd.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftsmål 17.png

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Gjennomgående fordrer strategiens måloppnåelse at helse- og omsorgssektoren jobber sammen om digitalisering. Det er behov for å knytte seg tettere mot andre sektorer og andre deler av samfunnet, samt med internasjonale miljøer. Spesielt mål 5 viser til behovet for å forbedre og bredde samarbeid, og styrke virkemidlene for å få gjennomføringskraft på strategien og skape effektene som ønskes. Oppfølgingsprosessen som skisseres for denne strategien vil også bidra til et aktivt og tett samarbeid om effektene som ønskes oppnådd.