Hopp til hovedinnhold

Legemiddel grunndata

Mangel på felles, enhetlige og strukturerte legemiddel grunndata gir utfordringer ved samhandling og manglende funksjonalitet i fagsystemene. Lokal og regional forvaltning av ulike kilder er ressurskrevende, øker risikoen for feil og utfordrer pasientsikkerheten.

Målet er at alle som behandler legemiddelopplysninger digitalt, bruker felles grunndata om legemidler. Dette vil støtte både gjenbruk og samhandling på tvers av fagsystemer og omsorgsnivåer.

Grunndata skal bidra til å støtte digitale arbeidsprosesser og legge til rette for prosess- informasjons- og kunnskapsstøtte, sekundærbruk og bedre funksjonalitet i fagsystemer.

Bruk av felles, enhetlige og strukturerte grunndata kan redusere lokal forvaltning på sikt, og bidra til effektiv og trygg legemiddelbehandling.

Ambisjoner i planperioden

  • Følge opp pågående utredning av behov og omfang for legemiddel grunndata, herunder målarkitektur og overordnet veikart av informasjonstemaer (start 2023)
  • Beskrive hvordan DELE-plattformen kan bidra i en fremtidig målarkitektur. Relasjoner mellom informasjonselementene i SAFEST og FEST skal framkomme i denne beskrivelsen, samt hvordan disse kan ivaretas i DELE-plattformen (start 2023)
  • Anbefale standarder, terminologi og kodeverk for legemiddel grunndata

Direktoratet for e-helse har startet arbeidet med å definere behov og omfang i samarbeid med Statens legemiddelverk, Norsk helsenett, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, KS og de regionale helseforetakene med flere.

Legemiddel grunndata er en forutsetning for digitale tjenester på legemiddelområdet.

Bidrar til å nå mål i plan for digitalisering på legemiddelområdet

  • Arbeidsprosesser
  • Samhandling
  • Innbyggermedvirkning
  • Legemiddeldata

Bidrar til å nå mål i nasjonal e-helsestrategi