Hopp til hovedinnhold

Digitale løsninger bidrar til å løse koronakrisen – og flere nye er på vei

Digitale verktøy spiller en viktig rolle i håndteringen av koronapandemien, og flere nye løsninger er på vei i helsetjenesten. FHI får verdifull informasjon gjennom innbyggernes selvrapportering av symptomer på helsenorge.no, og det har vært en kraftig økning i antall videokonsultasjoner. Om kort tid får vi også bedre smittesporing gjennom appen Smittestopp.

Bedre smitte-oversikt takket være innbyggernes selvrapportering 

22. mars publiserte Folkehelseinstituttet og Norsk Helsenett løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus på helsenorge.no, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over utbredelsen av smitte i Norge. Personer som i løpet av de siste syv dagene har hatt symptomer som hoste, pustebesvær eller feber oppfordres til å fylle ut skjemaet på helsenorge.no. 

Kraftig økning i bruk av video og digital konsultasjon 

For å begrense smittefare og samtidig sikre effektive helsetjenester har myndighetene oppfordret til å bruke video eller tekstbasert digital kommunikasjon i stedet for fysisk oppmøte der dette er mulig. Direktoratet for e-helse har bidratt til å legge til rette for at helsepersonell og pasienter skal komme raskt i gang med å bruke video og digitale hjelpemidler under krisen.  

Ferske tall viser kraftig vekst i antall digitale konsultasjoner. I mars foregikk 33 prosent av alle konsultasjoner hos fastlege digitalt – sammenlignet med 3 prosent i henholdsvis januar og februar.  

Det gjøres også mye arbeid for å skape gode og helhetlige brukeropplevelser for pasienter og helsepersonell på helsenorge.no. Vi vil derfor også jobbe tett med leverandører av elektronisk pasientjournal (EPJ) og helsepersonell for å kartlegge behov i tiden fremover.

Raskere smittesporing når innbyggerne tar i bruk ny app

I dag er smitteoppsporing et møysommelig arbeid, og krever mye kapasitet fra helsesektoren. Snart lanseres en app, Smittestopp, som registerer dine bevegelser og varsler deg dersom du har vært i kontakt med en smittet. Du vil dermed raskere gå i karantene, unngå å smitte andre og forenkle arbeidet for helsepersonell.

Appen blir frivillig, men om den skal ha ønsket effekt er vi avhengig av at så mange som mulig tar den i bruk. Alle innbyggere oppfordres derfor til å installerede den. Utstrakt bruk av appen kan gjøre det mulig for myndighetene gradvis å trappe ned inngripende tiltak som rammer alle.

Tiltaket gjennomføres av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Simula Research Laboratory, Forskningsrådet og Direktoratet for e-helse. 

Har snart mottatt 300 forslag til koronaporteføljen

Helsemyndighetene mottar mange innspill fra små og store aktører til digitale løsninger som kan støtte arbeidet med koronapandemien. Alle henvendelser samles nå hos Direktoratet for e-helse i det vi kaller for "koronaporteføljen". Innspillene vurderes i ulike arbeidsgrupper med representanter fra FHI, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse – eller andre hvis det er relevant.

Per fredag 8. april har vi mottatt 283 forslag. 10 tiltak er allerede under innføring eller ferdig gjennomført. Ytterligere 11 anbefalte tiltak blir, i godt samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, trolig besluttet i løpet av kort tid.

Vi jobber kontinuerlig med å få oversikt over hvilke behov og utfordringer helse- og omsorgstjenesten har i denne krevende situasjonen, og vurderer forslagene fra markedet i lys av dette. Utvelgelseskriteriene kan du lese mer om her.

I en krise og beredskapssituasjon er det viktig at nye digitale hjelpemidler er enkle å innføre og ta i bruk. I de fleste tilfeller betyr det at tiltakene må koples til løsninger som allerede finnes i sektoren. Mange av de gode forslagene som er sendt oss vil derfor kunne være mer aktuelle på et senere tidspunkt, når krisen ikke lenger er akutt. 

Alle våre anskaffelser følger også i denne fasen lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette innebærer at vi er forpliktet til å benytte eksisterende avtaler som dekker vårt behov. Unntaksbestemmelser for gjennomføring av anskaffelser gjelder kun i den grad dette er nødvendig for å dekke behovet for varer og tjenester i forbindelse med koronakrisen.

Flere forslag som ikke har gått videre i denne runden faller ut fordi løsningen er for krevende å innføre, fordi behovet ikke er til stede, eller fordi vi allerede har eksisterende avtale på området.

Vi er godt i gang med å behandle og gi tilbakemeldinger til alle som har sendt oss forslag.

Tusen takk til dere alle for fantastisk innsats i denne krisen!

Følg med her på ehelse.no for oppdateringer om det videre arbeidet med koronaporteføljen og digitale løsninger.

Digitale løsninger bidrar
Digitale løsninger bidrar til å løse koronakrisen. Helsemyndighetene mottar mange gode forslag fra leverandører, som samles hos Direktoratet for e-helse.