Hopp til hovedinnhold

Digitaliseringsplan for trygg bruk av legemidler er ute på høring

Direktoratet for e-helse har sammen med en rekke aktører i helsesektoren laget utkast til en plan som skal styrke digitaliseringen på legemiddelområdet. – Digitalisering skal bidra til effektiv og trygg bruk av legemidler, sier Espen Hetty Carlsen, fungerende avdelingsdirektør for avdeling legemidler i Direktoratet for e-helse.

I planen er det pekt ut fire strategiske målområder: At digital legemiddelhåndtering skal gi enklere og trygge arbeidsprosesser, at oppdaterte legemiddelopplysninger skal deles med de som har tjenstlig behov (samhandling), at digitale løsninger skal bidra til at innbygger kan medvirke i egen legemiddelbehandling og at det skal bli enklere tilgang til - og økt utnyttelse av - helsedata om legemiddelbruk.

Planen kommer som et resultat av at helse- og omsorgssektoren selv har pekt på legemidler som et område med store behov for samhandling og digitalisering. Nå legges utkastet til planen ut på høring. Høringsfristen er 22.12.22

Les mer om høringen, last ned høringsnotat og send inn høringssvar på ehelse.no.

Åtte nasjonale tiltaksområder

– Digitaliseringsbehovene på legemiddelområdet krever nasjonal koordinering, samarbeid på tvers og nye måter å løse oppgaver på. Vi har allerede fått til mye sammen på et komplisert felt, men en trygg og sammenhengende helsetjeneste forutsetter at vi fortsetter å styrke samarbeidet og skaper forutsigbarhet gjennom dialog om veien videre, sier Hetty Carlsen.

Hånd holder medisinkrukke og piller.jpg
Plan for digitalisering på legemiddelområdet er nå ute på høring. Frist for å sende inn høringsinnspill er 22. desember 2022.

I planen foreslås det åtte tiltaksområder for å styrke digitaliseringen knyttet til legemidler:

  • Pasientens legemiddelliste
  • Digital legemiddelhåndtering i kommunal helse og omsorgssektor
  • Kritisk legemiddelinformasjon
  • Legemiddelgrunndata
  • Data på legemiddelbruk
  • Pasient- og innbyggerrettet legemiddelinformasjon
  • Tilgang på legemidler (beredskap)
  • Normerende produkter for digital samhandling

Planen beskriver tiltaksområdene som viktige hver for seg, men at de også henger tett sammen, er gjensidig avhengige av hverandre og må jobbes med parallelt.

Mange aktører involvert

Planen er et resultat av godt samarbeid. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk Helsenett og Statens legemiddelverk og flere andre aktører i helse- og omsorgssektoren har vært involvert.

– Legemiddelområdet er komplekst med mange aktører og behov. Planen blir forhåpentligvis et viktig verktøy for bedre koordinering og felles prioriteringer. Legemiddelverket har deltatt i det grundige og omfattende arbeidet som ligger til grunn. Direktoratet for e-helses arbeid med planen har vært strukturert og involverende, sier Dag R. Jordbru, områdedirektør legemiddelbruk i Statens legemiddelverk.