Hopp til hovedinnhold

Helseteknologiordninga: No kan kommunar søkje tilskot

Helseteknologiordninga skal støtte innføring av ny teknologi i helse- og omsorgstenesta og føre vidare satsinga på velferdsteknologiområdet. Den består mellom anna av ei tilskotsordning som kommunar no kan søkje på.

– Helseteknologiordninga er noko av det mest spennande vi har jobba med i det siste året. Det er svært gledeleg å kunne konstatere at ordninga blir starta opp i 2024, seier Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse.

Målet med helseteknologiordninga er å gi draghjelp til kommunar som går føre og tek initiativ til å investere i helseteknologi som journalløysingar og velferdsteknologi. Gjerne saman med andre kommunar.

– Helseteknologiordninga kan vere ei viktig støtte til arbeidet i kommunane med å ta i bruk helseteknologi og til å løyse nokre av utfordringane på journalområdet. Den fører vidare ambisjonane på velferdsteknologiområdet og skal styrkje arbeidet med standardisering, seier Hornnes.

Portrettbilde av Mariann Hornnes
Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse, seier at Helseteknologiordninga er noko av det mest spennande vi har jobba med i det siste året. Foto: Ingar Sørensen

Ved å gi insentiv til å setje i gang innkjøp og innføre betre teknologiske løysingar, skal ordninga styrkje gjennomføringskrafta i kommunane.

– Med helseteknologiordninga har vi lytta til innspela vi har fått, både frå helse- og omsorgsstenesta og helsenæringa, og prioriterer ei ordning som vil vere ei hjelp og støtte for kommunane, og også vere føreseieleg for leverandørane, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i ei pressemelding på regjeringa.no.

Direktoratet for e-helse har greidd ut og førebudd helseteknologiordninga, i samarbeid med Helsedirektoratet og KS. No er det klart for at kommunar kan søkje om tilskot til helseteknologi. Søknadsfristen er 15. januar 2024.

Den totale budsjettramma for helseteknologiordninga på 150 millionar for 2024 kroner blei offentleggjord i regjeringsforslaget til statsbudsjett 6. oktober. Tilskotsordninga som no er klar har ei ramme på 56,7 millionar kroner.

I tillegg til tilskotsordninga består helseteknologiordninga òg av andre tiltak som skal støtte innføring av helseteknologi. Det vil bli oppretta ei rettleiingsteneste som skal gi fagleg hjelp og prosessrettleiing, og støtte opp om standardiseringsarbeid i kommunane. Helseteknologiordninga inkluderer òg eit tilskot på 43,2 millionar kroner til KS og deira nettverksarbeid i kommunane for innføring av helseteknologi.

Område som kan få tilskot i 2024

Helseteknologiordninga skal byggjast ut over tid, og skal på sikt kunne omfatte alle typar helseteknologi. I 2024 gir tilskotsordninga støtte til anskaffing, utprøving og innføring av:

  • Velferdsteknologi
  • Digital heimeoppfølging
  • Journalløysingar

Tilskot kan òg givast til kommunar som ønskjer å prøve ut nye område for samhandling som del av Felles journalløft for kommunane.

Alle kommunar og fylkeskommunar kan søkje på tilskotsordninga.

Nærbilde bakfra av en sittende gammel person som holder strikketøy med den ene hånden og holder en yngre persons hånd med den andre
Helseteknologiordninga fører vidare satsinga på velferdsteknologi og digital heimeoppfølging i kommunane.

Skal vere ein god overgang frå Nasjonalt velferdsteknologiprogram til helseteknologiordninga

Helseteknologiordninga fører vidare satsinga på velferdsteknologi og digital heimeoppfølging i kommunane.

– Som det blir understreka i tilskotsregelverket, skal ordninga sørgje for at det blir god overgang frå Nasjonalt velferdsteknologiprogram til helseteknologiordninga for kommunane, seier Bjørnar Andreassen, programeigar og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Prosjekt som i 2023 har fått innvilga midlar frå tilskotsordningane «Velferdsteknologi til barn, unge og vaksne med medfødde eller tidleg erverva funksjonsnedsetjingar» og «Digital heimeoppfølging av kronisk sjuke» kan levere ein forenkla søknad for 2024. 

Webinar og informasjon på Helsedirektoratets nettsider

Regelverket for tilskotsordninga og søknadslenkje til Altinn er no publisert på Helsedirektoratets nettsider. Her finst utdjupande informasjon om mellom anna tildelingskriterium og kva som må vere med i søknaden, praktisk søknadsinformasjon – og dessutan råd om korleis skrive ein god søknad.

14. november kl. 14.00 blir det arrangert eit webinar om tilskotsordninga. Hovudmålgruppa for webinaret er kommunar som vurderer å søkje, men det er ope for alle. Både ehelse.no og helsedirektoratet.no vil oppdaterast innan kort tid med meir informasjon om og påmeldingslenkje til webinaret.

Sjølv om det ikkje skulle vere aktuelt for kommunen din å søkje til fristen 15. januar 2024, kan det vere nyttig å setje seg inn i ordninga no og førebu eventuell søknad til neste runde.

Legger vekt på standardisering

Standardisering er viktig for helse- og omsorgstenesta, og bidreg til auka føreseielegheit for leverandørane. Helseteknologiordninga støttar standardiseringsarbeid i kommunane både gjennom tilskotsordninga og rettleiingstenesta.

Føresetnad om bruk av «Samarbeidsmodell for internasjonale standardar» etablerer ein tydeleg ansvars- og oppgåvefordeling mellom ulike aktørar. Kommunane vil i større grad kunne stille tydelege krav om bruk og utvikling av standardar i bestillingane sine.

Arbeidet held fram i det nye Helsedirektoratet

1. januar blir Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet slått saman.

– No ser eg fram til å halde fram arbeidet med helseteknologiordninga i det nye Helsedirektoratet i godt samarbeid med KS og andre aktørar i helse- og omsorgssektoren, seier Mariann Hornnes.