Hopp til hovedinnhold

Pasientens legemiddelliste høyt prioritert i statsbudsjettet 2022: – Et stort løft for pasientsikkerheten

Pasientens legemiddelliste styrkes med 57,9 millioner kroner i forslag til statsbudsjett for 2022. – Dette er et betydelig løft for å styrke pasientsikkerheten og øke kvaliteten i legemiddelbehandlingen, sier direktør Mariann Hornnes i Direktoratet for e-helse.

– Spesielt gledelig er det at nyheten kommer nå som vi starter opp utprøvingen av pasientens legemiddelliste i Bergen og Helse Vest, sier Mariann Hornnes.

Pasientens legemiddelliste er en felles, digital oversikt over alle legemidlene en pasient skal bruke. Hensikten med listen er å redusere sannsynligheten for legemiddelfeil.

– Med pasientens legemiddelliste vil helsepersonell få tilgang til riktige legemiddelopplysninger i sanntid. Dette vil være et viktig løft for å styrke pasientsikkerheten og vil gi pasientene tryggere behandling.

– Ikke minst er dette viktig når ansvaret for pasientene overføres fra en del av helsetjenesten til en annen, understreker Hornnes.

– Pasientens legemiddelliste er lagarbeid. Dette er resultat av et bredt og viktig samarbeid mellom aktørene i sektoren.
Mariann Hornnes, direktør Direktoratet for e-helse.

Mariann Hornnes høyoppløselig
Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse er svært glad for prioriteringen av pasientens legemiddelliste i forslaget til statsbudsjett for 2022.

Høie: – Det mest etterspurte digitaliseringsprosjektet

Utprøvingen av pasientens legemiddelliste starter altså nå i Helse Vest og Bergen, hvor helse- og omsorgsminister Bent Høie lanserte helsebudsjettet i dag tirsdag 12. oktober.

– Dette er veldig viktig for den enkelte pasient, og for de ansatte i helsetjenesten. Dette er nok det digitaliseringsprosjektet som flest ansatte etterlyser, uansett hvilken del av tjenesten de jobber i, sa Høie på pressekonferansen.

Han understreket at i tillegg til å øke kvaliteten og pasientsikkerheten, vil pasientens legemiddelliste fjerne mange tidstyver for helsepersonell.

Ivar Thor Jonsson, Bent Høie og Erik Hansen webside
Ivar Thor Jonsson, direktør for avdeling legemidler i Direktoratet for e-helse; helse- og omsorgsminister Bent Høie og Erik M. Hansen, direktør for e-helse i Helse vest RHF under pressekonferanse for helsebudsjettet i Bergen 12. oktober 2021.

Arbeidet med pasientens legemiddelliste ledes av Direktoratet for e-helse og utføres i tett samarbeid med Norsk helsenett (NHN), de regionale helseforetakene og andre deler av helse- og omsorgssektoren.

– Pasientens legemiddelliste er lagarbeid. Dette er resultat av et bredt og viktig samarbeid mellom aktørene i sektoren, sier Mariann Hornnes.

Over 200 millioner til digital samhandling

Videre vil regjeringen fortsette satsingen på digital samhandling i helse- og omsorgstjenesten, og foreslår totalt 204,2 millioner til dette arbeidet i 2022. Dette er en økning på 10 millioner kroner fra 2021.

– I tillegg til den store nyheten om pasientens legemiddelliste, er det også svært gledelig at regjeringen foreslår videre satsing og styrking av arbeidet med digital samhandling, sier Mariann Hornnes.

De nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, helsenorge.no, e-resept og grunndata skal videreutvikles, og det skal etableres en ny nasjonal tjeneste for laboratorie- og radiologisvar (NILAR).

Satsingen inkluderer også utvikling av tjenester for informasjonssikkerhet og personvern slik at det skal være trygt å dele opplysninger.

– Dette er viktige skritt i arbeidet for å sikre helsepersonell enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger på riktig tidspunkt, og for at innbyggerne skal oppleve en mer helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding om e-helsesatsingen i statsbudsjettet.

Flere e-helseprioriteringer i statsbudsjettet

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med Felles kommunal journal med 113 millioner kroner. Dette for å dekke statens bidrag til programaktiviteter i Felles kommunal journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste utenfor helseregion Midt-Norge.

Totalt foreslår regjeringen å bevilge 211,4 millioner kroner i 2022 til dette arbeidet, som drives av KS.

Det foreslås å videreføre nasjonalt velferdsteknologiprogram i perioden 2022–2024 med en samlet bevilgning på 93 millioner kroner. Forslaget innebærer en styrking på 2 millioner kroner til teknologisk støtte til fritidsaktiviteter for barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser med formål å gjøre det enklere å delta i og mestre fritidsaktiviteter.

I forslaget videreføres også satsingen på standardisert språk, kodeverk og terminologi. Dette vil styrke pasientsikkerheten og samhandlingen i helse- og omsorgstjenesten og gi et bedre grunnlag for analyse og forskning ved at helsefaglige opplysninger kan dokumenteres, formidles og forstås på en entydig måte. I 2022 vil felles, standardisert språk tas i bruk i Helseplattformen i Midt-Norge.

For en totaloversikt, se regjeringens nettsider hvor du finner hele forslaget til helsebudsjett for 2022

Finansiering av e-helseløsninger

Samtidig med statsbudsjettet har regjeringen også lagt fram et forslag til lovhjemmel om plikt til tilgjengeliggjøring av og betaling for forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, e-resept, helsenorge.no og helsenettet. 

Her foreslår regjerningen også lovregler om tilgang til og bruk av opplysninger fra Folkeregisteret.

Lovforslaget, Prop. 3 L (2021–2022) - Endringer i pasientjournalloven (tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger m.m.), er tilgjengelig fra regjeringen.no. 

Mer om pasientens legemiddelliste

Pasientens legemiddelliste blir gradvis til gjennom flere tiltak. Noen av dem er allerede i gang, som tiltak knyttet til kvalitet i e-resept, utprøving og innføring av elektronisk multidose og innføring av kjernejournal i pleie- og omsorgstjenesten.

Den tekniske løsningen, som kalles sentral forskrivningsmodul, er under arbeid. Den vil legge til rette for at informasjon om legemidler kan flyte mellom ulike pasientjournalsystemer slik at "alle" rekvirenter kan ta i bruk e-resept og helsepersonell med tjenstlig behov får tilgang til pasientens legemiddelliste. Pasienter og pårørende vil få innsyn i legemiddellisten gjennom Helsenorge.no.

Se egne sider på ehelse.no for mer informasjon om pasientens legemiddelliste og de tilhørende tiltakene.