Hopp til hovedinnhold

Vurderer alternativer etter at Helseanalyseplattformen ble satt på pause

På grunnlag av en samlet risikovurdering i lys av Schrems II-dommen besluttet Direktoratet for e-helse i desember 2021 å sette utviklingen av data- og analysetjenester på vent. Det jobbes nå med alternative løsninger.

Direktoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere alternative løsninger for å kunne realisere data- og analysetjenestene som er definert i på Helseanalyseplattformen-konseptet.

Les også: Setter arbeidet med Helseanalyseplattformen på pause

To hovedspor

Et hovedalternativ er å benytte allerede eksisterende tjenester som forskere bruker i dag.

– Vi har for tiden god dialog med flere aktuelle aktører, blant annet Tjenester for sensitive data ved Universitet i Oslo (UiO), HUNT Cloud ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og SAFE hos Universitet i Bergen (UiB), sier avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse, Håvard Kolle Riis.

– Dette er eksempler på tjenester som forskere allerede bruker til blant annet helsedata, og som var en del av opprinnelig plan for ulike tjenester i analyseøkosystemet.

– På grunn av pausen, er det naturlig å fremskynde arbeidet med disse tjenestene og se hva vi kan oppnå på kort og lengre sikt, sier avdelingsdirektør for Helsedata, sier han.

Håvard web
Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse.

– Et annet viktig spor er å vurdere muligheten for å flytte hele eller deler av løsningen til privat sky i regi av Norsk helsenett (NHN), sier Kolle Riis.

Felles for de ulike alternativene er å vurdere ikke bare sikkerheten, men også funksjonalitet og hvilke brukerbehov de ulike løsningene dekker.

– Det som er viktig nå, er å finne løsninger som kan bidra til å gi enklere og sikrere tilgang til data på kort sikt. Vi er klar over at det er lang saksbehandlingstid for utlevering av data. Det å få ned utleveringstiden er en klar hovedprioritet for oss, sier Kolle Riis.

– Vi jobber med dette i ulike arbeidsspor knyttet til teknisk infrastruktur, ulike tjenester på helsedata.no, samt prioritering av ressurser og kompetanseutvikling i samarbeid med registerforvalterne, sier han.

Uansett vil videre vurderinger av alternative løsninger inkludere utredning av tekniske, juridiske og sikkerhetsmessige alternativer innenfor nye rammebetingelser, som kom som en følge av Schrems II-dommen.

En endelig anbefaling om veien videre vil naturligvis også inkludere hva som må til for å sikre god brukskvalitet og fremtidige drifts- og forvaltningskostnader.

Andre pågående prosesser

Vedtaksmyndighet: Det gjøres nå en vurdering av om Helsedataservice bør få vedtaksmyndighet, uavhengig av om data er tilgjengelig på Helseanalyseplattformen, inkludert en vurdering av administrative konsekvenser og kostnader og nytte for registerforvalterne og for brukere av helsedata.

Styring og brukerinnflytelse: Det skal etableres en permanent modell for tverrsektoriell fag- og brukerinnflytelse, som ledd i videreutviklingen av Helsedataservice og Helseanalyseplattformen. Hovedfokuset i modellen er å sikre innflytelse og medvirkning for brukere og andre sentrale interessenter i utviklingen av Helsedataservice og Helseanalyseplattformen i en videre drifts- og forvaltningssituasjon.

Finansieringsmodell: Det skal utarbeides et forslag til en finansieringsmodell der kostnader tilknyttet Helsedataservice i Direktoratet for e-helse blir dekket av relevante finansieringskilder. Finansieringsmodellens innretting vil bli vurdert opp mot forutsetningene som ligger til grunn med hensyn til kost-nytte, og brukerinntektsnivået vil bli vurdert ut fra ulike scenarier. Hensikten er å få på plass en bærekraftig finansieringsmodell som skal bidra til målene om økt bruk av helsedata og raskere tilgang til helsedata. Samarbeidsaktørenes innspill vil også bli vurdert i utarbeidelsen.

Innføring av felles saksbehandlingsløsning: Arbeidet med en innføring av saksbehandlingsløsningen PEGA er i gang. PEGA skal bidra til å gi enklere, raskere og sikrere tilgang til helsedata. Planen er at PEGA tas i bruk som felles søknadsmottak for alle registrene som benytter felles søknadsskjema. Samtidig vil saksbehandlingsfunksjonaliteten i løsningen piloteres av utvalgte virksomheter.

Videre innføring av felles søknadsskjema: dette er avhengig av oppdatert avtaleverk og avklaring av finansiering av drift, forvaltning og videreutvikling. Planen er at videre innføring av felles søknads- og saksbehandlingstjenester, samt andre relevante tjenester til nye dataleverandører/registerforvaltere, vil kunne skje fra andre halvår 2022. Planlegging og gjennomføring vil skje i samarbeid med de aktuelle dataleverandørene/registerforvalterne. Eventuell innføring av nye tjenester som kan tilbys brukerne av helsedata, vil planlegges sammen med de som utvikler tjenestene og med brukere. Dette vil i stort handle om å utvikle enkle, intuitive tjenester som tilgjengeliggjøres via helsedata.no.

Bredding og videreutvikling av helsedata.no, variabelkatalog og metadatatjenester: I 2022 vil det også være fokus på å videreutvikle løsninger for visning av metadata og variabler ved å tilrettelegge for filtrering og kategorisering av variabler for definerte formål. I tillegg ser vi på videreutvikling av innhold og API-grensesnitt for deling av metadata.