Hopp til hovedinnhold
Høring

FHIR basisprofiler versjon 2.2

På høring

Direktoratet for e-helse sender på høring versjon 2.2 av norske basisprofiler for HL7 FHIR. 

Direktoratet for e-helse foreslår at versjon 2.2 angis som en anbefalt standard i Referansekatalogen for e-helse. Dette betyr at den vil erstatte versjon 2.0 og er en oppdatering av den gjeldende oppføringen i referansekatalogen, Norske basisprofiler for HL7 FHIR.

Anbefalte standarder skal følges av målgruppen de er anbefalt for, med mindre det er svært gode grunner til å ikke gjøre det. 

FHIR-profilenes spesifikasjoner ligger på simplifier.net

Høringsspørsmål

Er anbefalt standard riktig normeringsnivå? Hvis ikke, skriv en begrunnelse

Merk: Utvikling og forvaltning gjøres på GitHub i et åpent samarbeid, med støtte fra HL7 Norge og Direktoratet for e-helse. For direkte tilbakemeldinger om profilene, gå til ​​GitHub-prosjekt for basisprofiler for R4.

Målgruppe for høringen

Virksomheter og leverandører som skal utvikle samhandlingsløsninger for datadeling i helse- og omsorgstjenesten

Høringsprosess

Dette er en åpen høring. Invitasjon om å gi høringssvar er sendt ut til organisasjonene listet opp nederst på siden, men alle som har innspill til høringen oppfordres til å dele disse med direktoratet. Direktoratet for e-helse vil ta imot høringssvar fortløpende i høringsperioden.

Alle høringssvar vil bli publisert på denne siden.

Bakgrunn

HL7 Norge har utarbeidet norske basisprofiler for HL7 FHIR R4. Versjon 2.0 av disse ble tatt inn i Referansekatalogen for e-helse som anbefalt standard i 2019.

Basisprofilene definerer et minimum av tilpasninger som er nødvendig for å anvende en internasjonal FHIR-ressurs i Norge. Basisprofilene er ment å være basis for all anvendelse av en FHIR-ressurs ved utveksling av informasjon i norsk helsesektor.

Direktoratet for e-helse forvalter Referansekatalogen for e-helse. I november 2019 ble de første norske basisprofiler utviklet av HL7 Norge og tatt inn i referansekatalogen som anbefalt standard. De norske basisprofilene ble revidert av HL7 Norge høsten 2021 i versjon 2.1 og det ble lagt til tre nye profiler.

Høsten 2023  har HL7 Norge publisert versjon 2.2 av basisprofilene og lagt til ytterligere to profiler.

Høringsinstanser

Invitasjon om å avgi høringssvar er sendt ut til organisasjonene under, men høringen er også åpen for andre som ønsker å gi innspill. Listen under er derfor ikke uttømmende. 

 • apertura software development
 • Aspit 
 • Bliksund
 • Cerner
 • CGM
 • Edge
 • Felleskatalogen
 • Folkehelseinstituttet 
 • Fürst
 • Helse Midt-Norge IT 
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord IKT 
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest IKT 
 • Helse Vest RHF
 • Helsedirektoratet 
 • Helseplattformen
 • Imatis
 • Infodoc
 • Kernel
 • Medrave
 • Microsoft Norge
 • Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • norsk e-helse
 • Norsk helsenett SF
 • Pasientsky
 • Pridok
 • Siemens
 • SKIL
 • Statens Helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk 
 • Sykehuspartner HF
 • TietoEvry
 • upheads
 • Vali
 • Visma
Høringsfrist
15. desember 2023
Høringssvar

Merkes med sak 23/966 og sendes til [email protected] 

Status
Under behandling