Søk

Helseanalyseplattformen

Helseanalyseplattformen (HAP) skal gi mer og bedre helseforskning. Plattformen vil forenkle tilgangen til helsedata, og legge til rette for analyser på tvers av ulike datakilder.

Etableringen av Helseanalyseplattformen er helt sentralt for å nå målet om bedre bruk av helsedata.

I april 2018 leverte Direktoratet for e-helse en konseptvalgutredning for Helseanalyseplattformen, der et økosystem for helsedata og helseanalyse ble anbefalt som utviklingsretning (Konsept 7 «Analyseøkosystem»). Løsningen har en høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet og ble besluttet gjennomført av regjeringen i desember 2018.

Konseptvalgutredningen beskriver på et overordnet nivå målbildet for Helseanalyseplattformen.

Konseptvalgutredning for Helseanalyseplattformen (PDF)

Konseptvalgutredning for Helseanalyseplattformen (brosjyre) (PDF)

På Helseanalyseplattformen skal det etableres en dataplattform med kopier av data og dataprodukter fra landets helseregistre, helseundersøker og biobanker. Etablering av en dataplattform er en forutsetning for å kunne tilby analysetjenester på Helseanalyseplattformen.

Innebygd personvern og god informasjonssikkerhet er sentrale krav til løsningen. Personvernet skal styrkes for eksempel ved mulighet for innsyn i hva som er registrert om seg i hvert enkelt register, bedre muligheter til å gi og trekke samtykker og bedre sporing av bruken av opplysningene.

Konseptvalgutredningen oppsummerte følgende anbefalinger for realisering av Helseanalyseplattformen:

• Det etableres digitale tjenester for forskere, registerforvaltere, myndigheter, innbyggere, helsepersonell og næringslivet.
• Det etableres en felles analyseinfrastruktur og dataplattform som skal tilknyttes eksterne analyseinfrastrukturer.
• Innbyggerne gis stor grad av kontroll og medvirkning i løsningen.
• Løsningen skal tilrettelegge for et offentlig og kommersielt økosystem for analysetjenester.
• De fleste registerfunksjoner videreføres og forsterkes hos registerforvalterne. Tilgangsforvaltningsfunksjon utredes separat.
• Det jobbes videre med innrapportering og datakvalitet primært gjennom andre initiativ.

Stegvis realisering

Programmet har definert fire gjennomføringssteg mot målbildet. Inndelingen i separate steg er gjort for å redusere risiko og legge til rette for større fleksibilitet og valgfrihet i gjennomføringen. I tillegg gjør det det mulig å få tidligere gevinst av stegvis realiserte leveranser. Stegene har fått navn som indikerer hovedfokuset i arbeidet og leveransene det inneholder:

A) Koordinering og veiledning
B) Samhandling og utlevering
C) Analyseplattformen
D) Analyseøkosystemet

Ved at hvert steg er innrettet for å gi uavhengige og målbare gevinster, blir det mindre risiko knyttet til at senere steg ikke gjennomføres grunnet nye muligheter eller endringer i programmets budsjetter eller rammebetingelser.

Anskaffelsen for Data- og Analysetjenester ble publisert i september 2019. Leveransene knyttet til Helseanalyseplattformen har en foreslått tidslinje, men disse kan endres avhengig av prioriteringene som gjøres i samarbeid med interessentene og leverandørenes løsningsforslag:

  • Dataplattform med innebygget personvern etableres i løpet av 2021.
  • Analyserom tilgjengelig i løpet av 2021. Vil stegvis utvikles med mer funksjonalitet.
  • Tilgang til data på plattformen fra de første datakildene tilgjengelig i løpet av 2021.
  • Løsning for kohortutforsker (eksplorativ analyse) i løpet av 2021.
  • Løsning for utlevering av syntetiske data er tilgjengelig i løpet av 2021.
  • Løsning for analyseøkosystem etableres i løpet av 2021.
  • Etablering av analyseøkosystemet i løpet av 2021 og 2022.

Felles saksbehandlingssystem

Saksbehandlingsløsningen skal hjelpe saksbehandlere i registrene til raskere behandling av søknader med et felles, moderne saksbehandlingsverktøy som skal støtte felles, harmoniserte prosesser for saksbehandling på tvers av registrene.

Saksbehandlingsløsningen PEGA er anskaffet til dette formålet. Løsningen er nå under utvikling og vil bli innført i løpet av høsten 2020.

Dataprodukter

Et dataprodukt defineres som en sammenstilling av et datasett, inkludert datasettets metadata, bruksvilkår og andre betingelser.

Helseanalyseplattformen vil være et økosystem med dataprodukter fra ulike virksomheter og kunnskapsområder innen helsesektoren. Dette har flere fordeler. Det vil bli enklere for forskere og andre brukere å finne gode datasett, og det legger til rette for økt gjenbruk av dataene. Videre vil data være strukturert på en standardisert måte og tilpasset formålene de skal brukes til.

Etableringen av Helsedataservice vil også gjøre det mulig for dataleverandører å bruke Helsedataservice som en tilgangsforvalter for dataproduktet.

Se også dokumentet "Dataprodukt i Helseanalyseplattformens økosystem" for mer utdypende informasjon om begrepet dataprodukt, og rammene for håndtering og overføring av data til Helseanalyseplattformen (PDF).

Økosystemet

Analyseøkosystemet vil ha en sentral eier og forvalter, en rekke tilbydere av data, analyseverktøy og -tjenester i et "marked" på plattformen. I tillegg vil det være brukere bestående av forskere i offentlig og privat sektor, myndighetsaktører, ledere i helsesektoren osv.

Økosystembegrepet i Helseanalyseplattformen knyttes derfor til flere dimensjoner:

1) Økosystem av analyseverktøy: Det er et mål å etablere en teknisk løsning der aktører kan tilby sine analyseverktøy, analysetjenester og analyseinfrastrukturer..
2) Økosystem av aktører som jobber med helseanalyse: Det er et mål å etablere en infrastruktur der ulike aktører, både offentlige og private, kan etablere helseanalysetjenester på plattformen.
3) Økosystem av dataleverandører med sine dataprodukter: Det er et mål å etablere et økosystem av dataleverandører slik at dataprodukter fra virksomheter med ulik ekspertise kan tilgjengeliggjøres.
4) Økosystem med andre økosystem: Analyseøkosystemet må også sees i sammenheng med andre nasjonale og internasjonale økosystemer.

Målbildet for analyseøkosystemet omfatter med andre ord digitale tjenester og etablering av nye offentlige tjenester med forskere, myndigheter, helsepersonell, næringslivet, innbyggere og helseledere som målgrupper. Disse brukergruppene har ulike behov som i stor grad kan betjenes av de samme tekniske løsningene og organisatoriske funksjonene.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei