Hopp til hovedinnhold

Forprosjekt steg 2 program digital samhandling

Forprosjektet for steg 2 i digital samhandling handler om å vurdere hvilke nye tjenester og løsninger som må utvikles for å nå målet om en helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste. Arbeidet skjer i tett samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, Norsk helsenett SF og helse- og omsorgssektoren.

Bakgrunn og behov

I dag snakker ikke de ulike delene av helse- og omsorgstjenesten godt nok sammen. Mangelfull informasjonsflyt mellom virksomhetene i helsetjenesten har negative konsekvenser for pasientsikkerheten, innbyggernes trygghet og arbeidshverdagen til helsepersonell.

Program digital samhandling skal legge til rette for at innbyggerne og helsepersonell får bedre mulighet til å dele informasjon digitalt, på tvers av forvaltningsnivåer og ulike aktører.

Steg 2 i digital samhandling

I desember 2020 fikk Direktoratet for e-helse i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt for steg 2 i digital samhandling.

Steg 2 handler hovedsakelig om nasjonale tjenester som allerede er etablert eller er under etablering. En stor del av steg 2 er innføringsaktiviteter, og aktiviteter knyttet til tilpasninger som de ulike aktørene må gjøre i egne systemer.

I arbeidet med å definere steg 2, er det forsøkt å ivareta behovet både for rask realisering av gevinster og nødvendigheten av mer langsiktige tiltak for å kunne lykkes med å realisere målbildet for helhetlig samhandling. I tillegg har direktoratet, i tett samarbeid med helse- og omsorgssektoren, definert et ambisjonsnivå som er realistisk med tanke på hva sektor har kapasitet til å ta imot og innføre.

Det er tidligere gjort en grundig kartlegging av samhandlingsbehovene i helse- og omsorgssektoren. Direktoratet hentet inn innspill fra sektoren om hvilke behov det er viktig å løse.

Behovene ble gruppert i 26 informasjonstjenester. Disse 26 informasjonstjenestene beskriver hvert sitt unike samhandlingsområde og utgjør selve målbildet for helhetlig samhandling. Steg 2 vil bidra til å realisere dette målbildet.

Programstyret til program digital samhandling anbefalte våren 2021 at steg 2 skulle ta utgangspunkt i veikartet for nasjonale e-helseløsninger for å ferdigstille prioriterte tiltak i sektoren som er påbegynt, men ikke ferdigstilt.

Gjennomføring og prosess

I juni 2021 kom det en konkretisering av oppdraget, hvor det ble presisert at det kun var steg 2 som skulle defineres og at det skulle tas utgangspunkt i veikartet.

Forprosjektet skal gjennomføres i tråd med statens prosjektmodell. Statens prosjektmodell stiller krav til metodikk og kvalitet når store statlige digitaliseringsprosjekter skal utredes. Som en del av forprosjektet skal det utarbeides et sentralt styringsdokument.

Sentralt styringsdokument

Som en del av forprosjektet er det utarbeidet et sentralt styringsdokument.

Last ned det sentrale styringsdokumentet for steg 2 for digital samhandling og vedlegg.

Styringsdokumentet vurderer prosjektets risiko, estimerer kostnader og nytte, og gir anbefalinger for den etterfølgende styringen, organiseringen og gjennomføringen av prosjektet.

Det sentrale styringsdokumentet for steg 2 ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet desember 2022.