Hopp til hovedinnhold

Teknisk berekningsutval for nasjonale e-helseløysingar

Helse- og omsorgsdepartementet har nedsett eit teknisk berekningsutval for nasjonale e-helseløysingar og gitt Direktoratet for e-helse i oppgåve å leie utvalet og vareta sekretariatsfunksjonen.

Møter 2023

Høst

Notat: Teknisk berekningsutvals vurderingar - høst 2023 (PDF)

Vår

Notat: Teknisk berekningsutvals vurderingar - vår 2023 (PDF)

Møter 2022

Høst

Notat: Teknisk berekningsutvals vurderingar - høst 2022 (PDF)

Vår

Notat: Teknisk berekningsutvals vurderingar - vår 2022 (PDF)

Møter 2021

Vår

Notat: Teknisk berekningsutvals vurderingar – vår 2021 (PDF)

Høst

Notat: Teknisk berekningsutvals vurderingar - høst 2021 (PDF)

Møter i 2020

Bakgrunn og formål

Teknisk berekningsutval kjem i tillegg til og vil supplere den nasjonale styringsmodellen for e-helse. Forslaget sektoren har til prioriteringar vil gå føre seg gjennom den nasjonale styringsmodellen, medan berekningsutvalet vil vurdere og kvalitetssikre kostnader knytt til forvaltning og drift av desse prioriteringane. Norsk helsenett SF deltek i sekretariatet.

Oppgåver og ansvar

Teknisk berekningsutval for nasjonale e-helseløysingar skal bidra til transparens og best mogleg talgrunnlag for å berekne betalinga for forvaltning og drift av dei nasjonale e-helseløysingane kjernejournal, e-resept, helsenorge.no og helsenettet.

Representanter

NAVNVIRKSOMHET
Siv Ingebrigtsen

Fung. divisjonsdirektør divisjon strategi

Helsedirektoratet

Leiar av Teknisk berekningsutval

Nina Bjørlykke

Seniorrådgivar

Helsedirektoratet (fung. medlem)

Linn Karin Mydland

Spesialrådgivar

Bergen kommune
Brede Skaalerud

E-helsesjef

Kristiansand kommune

Øystein Døhl

Seniorrådgivar

Kommunedirektørens fagstab, Trondheim kommune

Terje Wistner

Avdelingsdirektør eHelse

KS

Erik Hansen

Direktør for e-helse

Helse Vest RHF

Hilde Rolandsen

Eigardirektør

Helse Nord RHF

Per Olav Skjesol

IKT-sjef

Helse Midt-Norge RHF

Elisabeth Stura

Fastlege

Fromreide Legesenter

Anne-Lise Härter

Direktør e-helse

Apotekforeningen

Mandat

Mandat Teknisk berekningsutval for nasjonale e-helseløysingar (PDF)