Hopp til hovedinnhold

Kritiske legemiddelreaksjoner

Enhetlig sentral registrering, deling og bruk av kritiske legemiddelreaksjoner på tvers av virksomheter, fagsystem og nasjonale løsninger vil øke pasientsikkerheten og gi helsepersonell og pasient tilgang til entydig og oppdatert informasjon om kritiske legemiddelreaksjoner, uavhengig av arbeidsflate.

Målet er å sikre at informasjon om kritiske legemiddelreaksjoner alltid er oppdatert, konsistent og tilgjengelig for helsepersonell og innbygger. Dette kan redusere faren for feilmedisinering og alvorlige legemiddelreaksjoner. I tillegg reduseres tid på søk etter slik informasjon.

Helsepersonell registrerer kritisk informasjon i lokal pasientjournal. For å dele opplysninger må registrering også gjøres manuelt gjennom kjernejournalportalen. For å sjekke om kritiske legemiddelreaksjoner er registrert i kjernejournal, må helsepersonell gjøre en manuell sjekk. I tillegg vil legemiddelreaksjoner kunne registreres i reseptformidleren av aktører som tar i bruk e-Multidose og PLL.

Informasjonsmodellen for kritisk informasjon er basert på norske standarder. For å øke evnen til samhandling på tvers av landegrenser, og bidra til innovasjon og næringsutvikling, vil det være behov for å tilnærme seg internasjonale standarder på området.

Ambisjoner i planperioden

  • Etablere et målbilde for nasjonal håndtering av kritiske legemiddelreaksjoner (2023)
  • Kartlegge hvordan internasjonale standarder kan tas i bruk (oppstart i 2023)
  • Utprøving av API kritisk informasjon i Helse Vest (2023)

Arbeidet er en del av Program digital samhandling (PDS) som koordineres og samordnes av Direktoratet for e-helse. Sentrale bidragsytere er Norsk helsenett og regionale helseforetak. Det jobbes med å få på plass finansiering.

Bidrar til å nå mål i plan for digitalisering på legemiddelområdet

  • Arbeidsprosesser
  • Samhandling
  • Innbyggermedvirkning

Bidrar til å nå mål i nasjonal e-helsestrategi