Hopp til hovedinnhold

Tre i sektoren om digital samhandling

Gjennom bedre informasjonsflyt på tvers av helsetjenesten skaper vi et enklere og tryggere Helse-Norge for innbyggere, pasienter og helsepersonell.

Program digital samhandling handler om å legge til rette for at innbyggerne og helsepersonell får bedre mulighet til å dele informasjon digitalt.

Hva skal til for å bedre den digitale samhandlingen i helse- og omsorgstjenesten? Tre i sektoren deler sine tanker om arbeidet som ligger foran oss i program digital samhandling.

Tre i sektoren

Terje Wistner, avdelingsdirektør e-helse KS

Mann med mørk dressjakke og hvit skjorte

– Digital samhandling handler om å sette alle aktørene i helse- og omsorgstjenesten i stand til å snakke sammen og dele informasjon.

 

Vi er alle enige om hvor vi skal; innbygger skal være i sentrum, og de skal ha enkel og sikker tilgang til sine helseopplysninger. For å få det til må informasjonen om deg og meg være tilgjengelig for helsepersonell når de trenger den – på en sikker og effektiv måte.

Gjennom leveranser i steg 1 og det som er kalt TAG (tillitstjenester, API-håndtering og grunndata) har Direktoratet for e-helse satt i gang med å bygge et solid fundament, kall det gjerne riksnettet, som legger til rette for at aktørene i tjenesten kan prate sammen, på samme språk og med trygghet om at den informasjonen de får til enhver tid er riktig. Fundamentet som nå bygges består blant annet av tillitstjenester.

Med tillitstjenester mener vi styring av tilganger slik at pasienten kan være trygg på at sensitiv informasjon kun leses og deles av helsepersonell som er en del av behandlingsløpet. Når fundamentet er på plass, kan vi utvikle gode digitale tjenester på toppen. Med dette arbeidet skaper vi en enklere og tryggere hverdag for både helsepersonell og innbyggere. Det er viktig at dette realiseres stegvis og at vi tar med erfaringer og læring underveis.

Digital samhandling handler om å sette alle aktørene i helse- og omsorgstjenesten i stand til å snakke sammen og dele informasjon. I fasen vi er inne i nå, arbeides det med en nasjonal løsning for oppslag av laboratorie- og radiologisvar. Dette er et godt eksempel på deling av viktig informasjon som potensielt vil bety raskere diagnostisering, og mer kvalitet og pasientsikkerhet.

Parallelt med arbeidet for samhandling i steg 1 må vi sammen planlegge hva veien videre for digital samhandling skal være. Her har vi i KS vært tydelig på at steg 2 må handle om å understøtte tiltakene som er påbegynt i veikartet for nasjonale e-helseløsninger – eksempelvis pasientens legemiddelliste og dokumentdeling, og at steg 2 også må ha en viss fleksibilitet slik at vi kan tilpasse det etter hvor langt vi kommer i den fasen vi er i nå. Når vi får til alt dette, har vi tatt store steg på veien mot å løse flere av samhandlingsbehovene ute i helse- og omsorgstjenesten, og ikke minst understøtte arbeidet med felles kommunal journal.

Jan Emil Kristoffersen, Den Norske Legeforening

Mann med briller, dressjakke og lyseblå skjorte

– Vi må ha teknologer som forstår medisin og helsepersonell som forstår informatikk. Jobber vi på denne måten, får vi bedre forståelse for behovene i helse- og omsorgssektoren.

 

Digital samhandling handler om digital støtte til mellommenneskelig interaksjon. Helsepersonell trenger gode kommunikasjonsverktøy, og pasienten må få bedre muligheter til å mestre egen helse og påvirke sitt eget pasientforløp.

Gjennom samarbeid, tillit og transparens skal vi sammen sørge for at vi som jobber i sektoren og forvaltningen hele tiden beveger oss i riktig retning når det gjelder digitalisering av helse- og omsorgstjenesten, til det beste for helsepersonell, innbyggere og pasienter.

Befolkningen lever stadig lenger, ofte med sammensatte og komplekse sykdomsbilder. Vi må derfor finne nye måter å jobbe på, og digitalisering er et av virkemidlene for å få til det. Men vi må huske på at digitalisering ikke bare handler om å utvikle de tekniske løsningene, men om endringer i arbeidsprosesser ute i tjenesten og om å heve den digitale kompetansen blant både helsepersonell, brukere og pårørende. Dette krever avsatt tid til opplæring, opplæring og stadig mer opplæring.

I en mer digital helsetjeneste blir digital kompetanse hos helsepersonell avgjørende for å kunne ta ut gevinster. For å få til dette må vi må bygge bro mellom teknologer og klinikere. Vi må ha teknologer som forstår medisin og helsepersonell som forstår informatikk. Jobber vi på denne måten, får vi bedre forståelse for behovene i helse- og omsorgssektoren og klarer å omsette teknologi til treffsikre og behovsdrevne tiltak.

For å nettopp treffe på disse behovene, har Legeforeningen hele veien vært tydelig på at vi må fullføre de nasjonale e-helseløsningene som vi allerede har påbegynt. Derfor er vi veldig glad for at vi gjennom program digital samhandling skal levere nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar og legge til rette for videre dokumentdeling via kjernejournal for å nevne noe. I tillegg blir det viktig å få ferdigstilt pasientens legemiddelliste som alle er enige om at haster og det er stort behov for.

Vi må begynne med det som ligger rett foran oss, der behovene for forbedring er størst. Så skal vi stegvis bygge på med gode digitale tjenester der hvor klinikere og teknologer finner veien sammen med pasientene.

Erik M. Hansen, direktør e-helse, Helse Vest RHF

Mann med briller og lys grå rutete skjorte

– Når vi får til informasjonsdeling på tvers av helse- og omsorgssektoren vil det bety enormt mye for pasient og helsepersonell.

 

I dag er ikke informasjon om pasienten alltid tilgjengelig når helsepersonell trenger den. Det har konsekvenser for pasientsikkerheten, innbyggernes tillit til helsetjenesten og for helsepersonellets arbeidshverdag. Det er dette vi skal løse gjennom arbeidet i program digital samhandling.

Elektronisk meldingsutveksling har lenge vært den vanligste formen for samhandling i helsetjenesten. Denne måten å samhandle på har sine begrensninger. For eksempel må avsender på forhånd vite hvem mottaker er, og mottaker blir ikke automatisk oppdatert hvis innholdet i meldingen endres.

Nå er målet at vi raskt og effektivt skal kunne hente informasjonen når vi trenger den. Det høres enkelt ut. Men dette er ekte vanskelig.

Når vi får til informasjonsdeling på tvers av helse- og omsorgssektoren vil det bety enormt mye for pasient og helsepersonell. Pasient og innbygger tar stadig i bruk nye digitale tjenester, og er via helsenorge.no bedre informert om sin egen helse enn det helsepersonell er. Vi må få til det samme digitale løfte for helsepersonell. De må få bedre arbeidsverktøy og jobbe i systemer som snakker sammen med resten av Helse-Norge. Da oppnår vi god digital samhandling.  

I program digital samhandling skal vi nå lage en nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar (NILAR). NILAR er et godt eksempel på at vi samler informasjonen og gjør den tilgjengelig for de som trenger den, når de trenger den.

Når NILAR rulles ut nasjonalt vil helsepersonell og pasienter får trygg og sikker tilgang til alle typer laboratorie- og radiologisvar, uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor undersøkelsen er utført. Svarene blir tilgjengeliggjort for helsepersonell i kjernejournal og for pasient på Helsenorge.no. 

Vi har mange store digitaliseringsinitiativ som går over flere år. Tempo må opp og vi må prioritere løsninger og infrastruktur som løser de utfordringene vi har nå og som vil gi umiddelbar nytte. Sammen retter vi nå oppmerksomheten mot å fullføre de digitaliseringsprosjektene som allerede i dag gir store gevinster, og som er en del av veikartet for de nasjonale e-helseløsningene.

Det er viktig at vi har fokus på hyppige leveranser som vi er sikre på at treffer de behovene helsepersonell har. På den måten får vi en stegvis utvikling av samhandlingsfunksjonaliteten over tid, som tar bedre høyde for den teknologiske utviklingen og vår sektors kapasitet til å ta de nye løsningene fullt ut i bruk.

Les mer om program digital samhandling her.

Terje Wistner, Jan Emil Kristoffersen og Erik Hansen er representanter i programstyret for program digital samhandling. Se hvilke andre aktører som er med i programstyret her.